Základní přístrojové vybavení  laboratoří VŠÚO
 

 • Kapalinový chromatograf (HPLC, Agilent 1260 Infinity)
  Přístroj je určen ke stanovení zdraví prospěšných látek u perspektivních odrůd a novošlechtění různých ovocných druhů, ale i u starých odrůd peckového a jádrového ovoce. Hlavními sledovanými analyty jsou flavonoidy (antokyany) a jiné polyfenolické látky, karotenoidy, vitaminy a sacharidy. Vybrané látky budou sledovány rovněž v průběhu procesu skladování a zpracování ovoce (lyofilizace, zamrazování, džus). Vzhledem k širokému záběru prováděných analýz (na všech druzích ovoce mírného pásma) je očekáváno plné vytížení tohoto přístroje.
   
 • CoulArray (CoulArray Multi-electrode Array Detector)
  Jedná se o elektrochemický detektor, který je tandemově propojený s kapalinovým chromatografem a umožňuje sledování elektroaktivních látek. Tento přístroj je určen především ke stanovení celkové antioxidační aktivity.
   
 • Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS, Agilent 7890B GC, Agilent 7000C Quadrupiole GC-MS systém)
  GC-MS je určen především k analýze množství aromatických látek v plodech ovoce. Jedná se o spektra vonných látek, která jsou charakteristická pro určitý druh ovoce (aromatické aldehydy- např. benzaldehyd). Přístroj dále slouží k prověření zdravotní nezávadnosti ovoce (rezidua pesticidů atd.).
   
 • Sekvenovací linka
  Jedním ze zakoupených přístrojů je sekvenátor na bázi kapilární elektroforézy, další z nich je již přístroj, který se řadí k sekvenátorům nové generace (Next generation sequencing –NGS). S využitím NGS probíhá sekvenování velkého množství vzorku na mikročipu. Hlavní využití je plánováno v oblasti molekulární charakterizace genomu ovocných plodin a odrůd uchovávaných v polních kolekcích VŠÚO Holovousy s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy jako výchozí materiál pro šlechtitelské účely a vytvořit core collection. Předpokládá se nalezení markerů, které budou v těsné vazbě s důležitými fenotypovými znaky. Získané poznatky budou následně využity při výběru optimálních rodičovských kombinací ve šlechtitelských programech. Dalším plánem je výzkum genetického základu rezistencí a odolností k napadení škodlivými organismy i ke stresovým a abiotickým faktorům.
   
 • FT-NIR spektrometr (Antaris II)
  Přístroj Antaris II je založen na tom, že měřené plody nejsou přístrojem poškozeny. Tento přístroj pracuje na principu spektrometrie v blízké infračervené oblasti (tedy 800-2500 nm). Přístroj je určen k nedestruktivnímu měření refrakce, penetrace, obsahu vlákniny, obsahu vody, aj. K této metodě je vždy ke kalibraci přístroje potřeba porovnávací destruktivní metoda (refraktometr, penetrometr, aj.). Pokud máme dostatek kalibračních dat (několik tisíc), je možné destruktivní metody vynechat.
   
 • Ruční NIR spektrometr (MicroPhazir)
  Ruční NIR spektrometr pracuje na podobném principu jako Antaris II s výhodou možnosti vzít přístroj přímo do sadu a s nevýhodou menší přesnosti. Je nejprve opět třeba destruktivních kalibračních dat. Bude se využívat hlavně na určení sklizňové zralosti plodů přímo na stromě/keři.
   
 • Titrátor (Titroline 7000)
  Titrátor je určen k jednoduchým analýzám kyselosti, množství kyselin a vitaminu C ve šťávě z ovoce, v přesnídávkách atd.
   
 • Lyofilizátor (LyoQuest Eco -55)
  Lyofilizace ovoce, neboli sušení mrazem je způsob úpravy vzorku k chromatografickým metodám. Přístroj také slouží k úpravě ovoce, které bude až rok skladováno. Ovoce si zachová svou barvu, vůni a veškeré prospěšné látky, kromě vody.
 • Diferenční skenovací kalorimetr (Q 20)
  Diferenční skenovací kalorimetr (DSC) slouží k naměření tepelných změn ve vzorku. Tyto analýzy mají za cíl zpřesnit kryoprotokol, tak aby při zamražování a odtávání nedocházelo v rostlinném materiálu k intracelulární tvorbě ledových krystalů, což je pro buňky letální.
   
 • Programovatelný zamrazovač (IceCube 14S)
  IceCube slouží k zamrazení vzorků dle předem zadaných podmínek tak, aby při zamražení nedocházelo v rostlině k tvorbě ledových krystalů. (Tyto podmínky byly zjištěny pomocí DSC.) Zamražené vzorky budou přeneseny do skladovací dewarovy nádoby s kapalným dusíkem a uchovány až několik desítek let.
   
 • Flow boxy (Mini-H), biohazard boxy (Bio-II-Advance-3)
  Boxy slouží k práci se sterilním materiálem vypěstovaným v in vitro podmínkách.
   
 • Penetrometr (TA 1)
  Penetrometr měří pevnost dužniny v jednotkách kg na penetrovanou plochu.
   
 • Real-time PCR
  Real-time PCR je přístroj, umožňující odečítat PCR reakci v reálném čase bez použití elektroforézy, a slouží k diagnostice rostlinných patogenů a rozlišování jejich kmenů podle metodik EPPO s velikou přesností. Přístroj umožňuje výrazné urychlení diagnostických metod jak u rutinního testování, tak ve výzkumných projektech na rostlinných patogenech. Pomocí metody lze rovněž detekovat patogeny v hmyzích přenašečích. Dalším plánovaným využitím jsou genetické analýzy, sledování genových mutací, zjišťování jednotlivých genotypů, skenování genů a vyšetření polymorfismů.
   
 • ICP-MS hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
  Analýza výživného stavu rostlin a půdy. Ve vzorku lze stanovit obsah makroprvků, mikroprvků i stopových prvků či těžkých kovů. Vzorky rostlinného materiálu musí být před analýzou na hmotnostním spektrometru mineralizovány. K přípravě mineralizátů slouží blok pro mikrovlnný rozklad.
   
 • Analyzátor dusíku
  Pro stanovení obsahu dusíku ve vzorku slouží kontinuální průtokový analyzátor SAN++. Na základě těchto rozborů je možné zjistit výživný stav ovocných plodin a následně sestavit plány hnojení výsadeb.