Laboratorní komplement

Novinky

24.1.2020 Shrnutí činnosti laboratoře za rok 2019

Nejdůležitější událostí minulého roku bylo prodloužení akreditace Laboratornímu komplementu o dalších pět let podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří – na základě výsledků reakreditačního auditu, který provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s. Osvědčení o akreditaci naleznete v sekci Akreditace, pověření.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl v Laboratorním komplementu periodickou kontrolu plnění technických požadavků pro zajištění vysokého standardu kladeného na referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky. V Závěrečné zprávě z kontroly je konstatováno, že laboratoř prokázala plnění technických požadavků podle vyhlášky a je plně způsobilá k testování vzorků.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prodloužil o dalších pět let Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy, s.r.o. pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM). Rozhodnutí naleznete v sekci Akreditace, pověření.

Laboratoř se úspěšně zúčastnila mezilaboratorní porovnávací zkoušky "Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA" a "Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA" pořádanou ÚKZÚZ. Potvrzení o účasti naleznete sekci Akreditace, pověření.

20.2.2019

Laboratorní komplement, Laboratoř molekulární biologie se úspěšně zúčastnila mezinárodního zkoušení způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora, které organizoval National Institute of Biology v Lublani, Slovinsko. Zpráva z testování je přiložena do sekce Akreditace, pověření.

4.12.2018

Do sekce Akreditace, pověření bylo přidáno Potvrzení o úspěšné účasti Laboratoře v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách ÚKZÚZ v roce 2018 v rozsahu ELISA - Detekce virové infekce v rostlinném materiálu – stanovení viru PPV a ApMV a Detekce fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR.

14.11.2018

Laboratorní komplement, Laboratoř molekulární biologie se úspěšně zúčastnila mezilaboratorní porovnávací zkoušky - detekce fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR pořádanou ÚKZÚZ.

12.7.2018

Vážení zákaznici. Z důvodu implementace nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) jsme pro Vás připravili nové Žádanky. Nově v sekci Žádanky o vyšetření naleznete Žádanky rozdělené pro firemní zákazníky a soukromé osoby.

Na základě zpětné vazby od Vás jsme dále připravili i excelovou verzi druhé strany žádanky, kterou můžete využít v případě většího množství vzorků (tabulky jsou přichystány až pro 240 vzorků) nebo proto, že se Vám s tímto formátem lépe pracuje. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, vždy nám však prosím zašlete i první stranu Žádanky s Vašimi kontaktními údaji, kterou naleznete ve formátu MS Word a pdf.

A dále byly upraveny ceny za vyšetření.

24.4.2018

Laboratoř se úspěšně zúčastnila mezilaboratorní porovnávací zkoušky "Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA" a "Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA".

7.2.2018

Dne 1.2.2018 byl aktualizován Seznam detekovaných patogenů a Žádanky o vyšetření.

18.12.2017

Dne 12.12.2017 se konalo v zasedacím sále VŠÚO Holovousy zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královehradeckého kraje. Po zasedání následovala prohlídka laboratoří ústavu, při které padlo mnoho zajímavých dotazů. Vzhledem k tomu, že ne na všechny dotazy se podařilo odpovědět při exkurzi, doplňujeme odpovědi na některé dotazy níže.

1) Lze zjistit, jak se od sebe po genetické stránce liší hrušeň od jabloně, třešně nebo višně a jaký byl vlastně jejich vývoj?

Hrušně, jabloně, třešně i višně patří do společné skupiny růžovitých. Na základě genetické analýzy a fosilních nálezů se předpokládá, že k oddělení samostatné větvě peckovin (třešně, višně) došlo zhruba před 90-95 miliony lety. K oddělení jádrovin (jabloní a hrušní) došlo přibližně před 35-37 miliony lety, s následným odlišováním hrušní a jabloní cca před 30 miliony lety. Ve stejné době lze také vystopovat postupnou speciaci i další druhů z rodu Prunus, kam patří třešně, višně, meruňky, broskve aj. Detaily např. zde: https://academic.oup.com/mbe/article/34/2/262/2528249

Předpokládá se, že k vývoji zemědělství dochází před 10-12 tisíci lety. Vlastní cílené pěstování ovoce je poté doloženo z období před 3-4 tisíci lety před naším letopočtem a v té době začíná pravděpodobně i šlechtění s cílem vyselektovat požadované vlastnosti, jako je chuť plodů, velikost, aj. Detaily např. zde: https://hort.purdue.edu/newcrop/pdfs/origins-fruit-growing-breeding.pdf

2) Jak je to s genetickou diverzitou při šlechtění? Využití starých odrůd?

V dnešní době máme již genetické nástroje, jak měřit genetickou diverzitu mezi jednotlivými odrůdami ovocných plodin. Díky tomu můžeme s vysokou jistotou odhadnout, jaké odrůdy byly vyšlechtěny z jakých. Zároveň začínáme objevovat vazbu mezi strukturou genů a např. vlastnostmi plodů, odolnosti k chorobám nebo adaptaci na různé klimatické podmínky. Pokud se tedy podaří otypizovat světové sbírky starých, krajových nebo původních odrůd (provádí se na Oddělení genofondů), umožní to cílené šlechtění nových odrůd s požadovanými vlastnostmi.

3) Vyvíjejí se geneticky modifikované jabloně?

Vzhledem k mnohaletému vývoji stromů je poměrně obtížné vytvářet geneticky modifikované ovocné stromy. Na druhou stranu, hlavně jablka mají velmi vysoký tržní potenciál a jsou předmětem úvah o jejich genetické modifikaci jinak než klasickým šlechtěním. A skutečně – první geneticky modifikovaná jablka se budou letos poprvé prodávat v USA. U jablek byl inaktivován enzym, který způsobuje hnědnutí dužniny při její expozici vzduchu, například u nakrájených jablek. Zda budou následovat další genetické modifikace jabloní není zatím jisté, čeká se, jak tato jablka přijmou zákazníci.

Detaily zde: https://www.nature.com/news/genetically-modified-apple-reaches-us-stores-but-will-consumers-bite-1.22969

2.11.2017

Laboratorní komplement, Laboratoř molekulární biologie úspěšně absolvovala jako každý rok mezilaboratorní porovnávací zkoušku - detekce fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR pořádanou ÚKZÚZ.

Detaily naleznete v sekci Akreditace, pověření.

3.5.2017

Laboratoř molekulární biologie absolvovala úspěšně jako každý rok mezilaboratorní porovnávací zkoušky "Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA" a "Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA".

Detaily naleznete v sekci Akreditace, pověření.

20.2.2017

S radostí oznamujeme, že Laboratorní komplement získal akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, konkrétně pro metodu Detekce Ca. Phytoplasma spp. skupiny 16SrX metodou PCR z rostlinného materiálu. Oficiálně se tak potvrdila vysoká kvalita našich nabízených služeb. Více informací naleznete v sekci Akreditace, pověření.

17.2.2017

Připravili jsme pro Vás nové stránky Laboratorního komplementu, které by měly lépe přiblížit naši nabídku a činnost.