Laboratorní komplement

Akreditace, pověření

Akreditace

V laboratořích Laboratorního komplementu je zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement 12.1.2017 osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, konkrétně pro metodu Detekce Ca. Phytoplasma spp. skupiny 16SrX metodou PCR z rostlinného materiálu.

 

Osvědčení o akreditaci – česká verze

 Osvědčení_CZ.pdf

 

Osvědčení o akreditaci – anglická verze

 Osvědčení_EN.pdf

 

Příloha osvědčení – akreditované zkoušky

 Příloha osvědčení_CZ EN.pdf

 

Další podrobnosti o akreditaci Laboratorního komplementu získáte přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

 

Pověření

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. je rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ze dne 24.6.2014 pověřen výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky.

 

Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře

 Rozhodnuti_RefLab_140624.pdf

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prodloužil o dalších pět let Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy, s.r.o. pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM).

 

Rozhodnutí o pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu

 Rozhodnuti_NOPRM_190821.pdf

 

Výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek

Rok 2019

Laboratoř se v roce 2019 úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):

 

Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA

Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA

 MPZ_2019_ApMV,PPV.pdf
 

Laboratoř se koncem minulého roku úspěšně zúčastnila mezinárodního zkoušení způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora organizovanou National Institute of Biology v Lublani, Slovinsko.
Číslo naší laboratoře je 09.

 

Závěrečná zpráva z testování způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora

NIB_Proficiency_Test_2018_01_Ea_Report_190219.pdf

 

Rok 2018

Laboratoř se i v roce 2018 úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):

 

Kvalitativní detekce fytoplazmy prolifrace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR

Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA

Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA

 

MPZ_2018_ApMV,PPV,AP.pdf

 

Rok 2017

Laboratoř se úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):

 

Kvalitativní detekce fytoplazmy prolifrace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR

Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA

Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA

 

MPZ_2017_ApMV,PPV,AP.pdf

 

Rok 2016

Laboratoř se úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

 

Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA

 MPZ_2016_PPV.pdf

 

Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA

 MPZ_2016_ApMV_v02.pdf

 

Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali) metodou PCR

 MPZ_2016_AP.pdf

 

 

Rok 2015

Laboratoř se úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

 

Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA

 MPZ_2015_ApMV_v02.pdf

 

Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali) metodou PCR

 MPZ_2015_AP.pdf