Laboratorní komplement

Základní informace

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně více než šest desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. Jedním z hlavních cílů výzkumné činnosti je tak propojení výzkumu s praxí. K tomu přispívají i laboratoře, které nabízejí své služby i pěstitelům a jiným komerčním i nekomerčním subjektům. Tyto laboratoře jsou od 1.4.2016 zahrnuty do Laboratorního komplementu a je v nich zaveden systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement počátkem roku 2017 akreditaci pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Laboratorní komplement je tak vzhledem k akreditačním a kontrolním orgánům, klientům a smluvním partnerům vymezen jako samostatná organizační jednotka, která je vedena vlastním vedoucím Laboratorního komplementu.

V současné chvíli spadají pod Laboratorní komplement aktivity Laboratoře molekulární biologie (LMB), která se dlouhodobě zabývá testování zdravotního stavu ovocných plodin molekulárně-biologickými metodami (PCR) a metodou ELISA. Laboratoř je též rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pověřena výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky.

Laboratorní komplement VŠÚO Holovousy je též zapojen do Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM) a získal pověření od ÚKZÚZ k provádění testování na přítomnost škodlivých organizmů u ovocných druhů.

Momentálně probíhají přípravné práce pro rozšíření nabídky testování i v jiných oblastech (testování přítomnosti mikro- a makroprvků ve vzorcích, analýza sloučenin dusíku aj.).

 

Kontakt

Telefon:          491 848 222

Mobil:             739 197 729

E-mail:            laboratorni.komplement@vsuo.cz