Laboratorní komplement

Nabídka testování, ceník

 

Úvod

Laboratoř molekulární biologie se v rámci Laboratorního komplementu dlouhodobě zabývá testováním zdravotního stavu ovocných plodin. Předmětem našeho zájmu je odhalení původce daného onemocnění nebo naopak potvrzení, že rostlinný materiál je zdravý. Přednostně se soustředíme na hlavní ovocné plodiny pěstované v České republice, a to peckoviny a jádroviny, u kterých provádíme testování na přítomnost všech legislativně požadovaných patogenů. Zároveň jsme také pověřeni Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky. Vysoká úroveň námi nabízených služeb byla potvrzena i získáním akreditace od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod.

Laboratorní komplement VŠÚO nabízí své služby i pro pěstitele, kteří se účastní Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM), neboť laboratoř získala od ÚKZÚZ pověření k provádění testování škodlivých organizmů v rozmnožovacím materiálu v rámci tohoto programu.

Nabízíme též testování zdravotního stavu i u drobného ovoce, např. jahodníku, maliníku, ostružiníku nebo rybízu. Po dohodě a v případě dostatečného zájmu jsme však schopni nabídnout testování i u jiných plodin.

V rámci výzkumné činnosti laboratoře probíhá navíc neustálý výzkum, vývoj a zavádění nových diagnostických metod pro detekci stále širšího spektra patogenů tak, abychom reagovali na nejnovější poznatky v oboru fytopatologie. V případě potřeby jsme tak schopni navrhovat detekční systémy u nás dosud nenalezených patogenů, u kterých lze předpokládat jejich rozšíření v České republice z důvodu změn klimatu nebo stále intenzivnějšího pohybu zboží a osob.

 

Žádanky o testování zdravotního stavu ovocných plodin naleznete ZDE.

 

Metody testování

Identifikace původce nemoci naráží na několik problémů. Standardní diagnostický přístup spočívá v posouzení nalezených symptomů. Problém však může být, že mnoho původců nemocí vyvolává podobné symptomy a je těžké rozhodnout, o jakou konkrétní chorobu se jedná. Druhý problém může být opačný – rostlina je již napadena, ale dosud se neprojevily příznaky onemocnění. A třetí problém spočívá v tom, že některé původce, např. viry, nelze jednoduše identifikovat mikrobiologickými technikami nebo pod mikroskopem.

Ve všech případech je tedy nutné přistoupit k identifikaci patogenu pomocí jiných metod, nejčastěji molekulárně-biologických včetně ELISA. Tyto metody umožňují přímý průkaz některých částí patogenních organismů v testovaném vzorku. Metody jsou různě citlivé a náročné na provedení, od toho se též odvíjí cena za jeden test.

Metoda ELISA prokazuje přítomnost proteinů patogena ve vzorku a hodí se zejména pro průkaz virů. Výhodou této metody je, že je možné zpracovat desítky vzorků denně, a tím se i snižuje cena za vyšetření. Jedná se o metodu kvalitativní, která zpravidla neříká nic o množství detekovaného patogena.

Kde není k dispozici metoda ELISA, používají se metody PCR pro přímou detekci genomu daného organizmu. Pokud má hledaný organizmus svou genomovou informaci kódovanou v DNA, např. fytoplazmy, používá se klasická PCR detekce. Pro detekci virů a viroidy, jejichž genom je kódován RNA, je však nutné použít modifikované RT-PCR. Metody PCR jsou obecně velmi citlivé, ale náročnější na provedení, zejména metoda RT-PCR. To se bohužel odráží i v ceně jednotlivých testů. PCR metody jsou semi-kvantitativní, tzn. poskytují i určitou informaci o množství detekovaného patogena.

Více se o ochraně rostlin a metodách diagnostiky molekulárně-biologickými metodami můžete dozvědět na našem instruktážním videu ZDE. Laboratorní diagnostika začíná od 30. minuty videa.

 

Ceník

Seznam detekovaných patogenů i žádanky o vyšetření jsou přehledně rozděleny tak, aby bylo patrné, o jaké testy se jedná, zda ELISA, PCR nebo RT-PCR.

 

Ceny za jeden test bez DPH jsou následující:

Vyšetření ELISA [kvalitativní] 115 Kč/test
Vyšetření PCR [semi-kvantitativní] 500 Kč/test
Vyšetření RT-PCR [semi-kvantitativní] 590 Kč/test

 

Žádanky o testování zdravotního stavu ovocných plodin naleznete ZDE.

Seznam detekovaných patogenů naleznete ZDE.

 

Kontakt

Telefon: 491 848 222
Mobil: 739 197 729
E-mail: laboratorni.komplement@vsuo.cz