Oddělení ochrany rostlin

Ochrana ovocných plodin proti houbovým patogenům
a živočišným škůdcům

                                                                                                  

                   Ing. Jana Kloutvorová                             Ing. Michal Skalský

       vedoucí oddělení ochrany rostlin              ochrana rostlin proti škůdcům
 ochrana rostlin proti houbovým chorobám

 

                                                                                                                   

          Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D.                    Ing. Pavlína Jaklová
            
ochrana rostlin proti škůdcům         ochrana rostlin proti houb. chorobám
 

 • monitoring podmínek vzniku infekce strupovitosti jabloní, moniliového úžehu višní a meruněk, skvrnitosti listů třešní a hnědnutí listů meruněk s využitím moderní signalizační techniky
 • likvidace zdrojů infekce strupovitosti jabloní, skvrnitosti listů třešní a hnědnutí listů meruněk
 • sledování rezistence houby Venturia inaequalis k organickým fungicidům.
 • prověřování účinnosti nových fungicidů proti houbovým chorobám a sledování vlivu klimatických podmínek v době aplikace na jejich účinnost
 • sledování odrůd jabloní rezistentních ke strupovitosti v systémech biologického pěstování ovoce
 • prověření netradičních (nepesticidních) látek k ochraně proti houbovým chorobám a škůdcům
 • zjišťování optimální aplikační technologie selektivních zoocidů, určování optimálních hektarových dávek a termínů aplikace
 • monitoring letové aktivity a výskytu škůdců ovocných dřevin
 • vývoj distančních metod skutečné potřeby ošetření proti chorobě nebo škůdci, hledání optimálního termínu a hektarové dávky pesticidu          

Fotogalerie

    

                     
 
    

Integrovaná produkce jablek vhodných pro dětskou výživu

(Ing. M. Lánský, Ing. J. Kloutvorová)

 • sledování reziduí pesticidů v jablkách v systémech různého pesticidního ošetření
 • sledování pohybu reziduí pesticidů v jablkách při různých systémech skladování
 • prověřování rezistentních odrůd jablek ke strupovitosti a jejich vhodnosti použití pro dětskou výživu

Další činnost

 • registrační pokusy nových pesticidů
 • signalizační a poradenská služba pro ovocnáře z Východočeského regionu
 • poradenská a kontrolní činnost ve Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce
                         signal

Virologický výzkum

                                                                                                                 

                                  Ing. Jana Suchá                      RNDr. Radek Čmejla, Ph.D.

 

                                                                                                            

       RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D.          Mgr. Lucie Valentová

izolat.jpgVirologický výzkum je zaměřen na hospodářsky nejzávažnější virózy ovocných dřevin (šarka švestky, virus nekrotické kroužkovitosti třešně, virus zakrslosti slivoně, virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně u peckovin, latentní virové choroby jabloně atd.), a to jak z hlediska detekce virů, tak i z hlediska ozdravování výchozích materiálů ovocných dřevin a drobného ovoce včetně ozdravovacích metod in vitro. Jedním z výstupu řešení je kolekce odrůd a podnoží slivoní, udržovaných v technickém izolátu, roubové množárny slivoní a klonová výsadba slivoní, které jsou serologicky testovány (ELISA) a uchovávány v bezvirózním stavu nebo ve stavu testovaném na hospodářsky významné virové choroby.

Je hodnocena odolnost odrůd slivoní k viru šarky švestky. Ve spolupráci s pracovišti základního výzkumu (odbor rostlinolékařství VÚRV Praha, Katedra buněčné biologie a genetiky PřF Univerzity Palackého Olomouc a odd. rostlinné virologie Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR) je řešena problematika diagnostiky virových a fytoplazmózních chorob ovocných plodin, uchovávání zdrojů virových a fytoplazmózních chorob pro účely diagnostiky a výzkumu. Byly ozdravovány a a jsou retestovány (ELISA, bylinné a dřevité indikátory) perspektivní, ke strupovitosti rezistentní odrůdy jabloní, vyšlechtěné ve VŠÚO Holovousy.

 • deska.jpgstudium výskytu virových, fytoplazmózních a jim podobných chorob ve výchozích a perspektivních materiálech ovocných plodin
  (jádroviny, peckoviny, maliník)
 • ozdravování a získávání výkonného a zdravého výchozího materiálu ovocných druhů na zakázku
  (za úplatu)
 • testování a retestování výchozích a matečných materiálů ovocných kultur udržovaných v technických a přírodních izolátech
 • kontrola zdravotního stavu perspektivních odrůd a podnoží získávaných ze zahraničí

Laboratoř

Řešené projekty naleznete na stránkách projektů.

 

Všechny pracovníky oddělení naleznete v kontaktech.