Seznam řešených výzkumných projektů

Probíhající projekty

Číslo projektu: TH02030223
Název projektu: Inovace integrované ochrany peckovin ve vztahu ke způsobu skladování a obsahu reziduí pesticidů
Trvání projektu: 1/2017-12/2020

Cílem řešení projektu bude přinést nové poznatky v oblasti dynamiky rozpadu reziduálních látek v peckovém ovoci zejména ve spojení s dlouhodobým skladováním (technologie balení skladovaných plodů MAP, technologie skladování v atmosféře ULO, aplikace 1-MCP, aplikace ozonu) a dynamiky rozkladu vybraných reziduálních látek v průběhu dozrávání plodů. Cílem projektu je rovněž vypracování a optimalizace podmínek analýzy residuí pesticidů, popř. jejich rozkladných produktů. V rámci projektu bude vyhodnocen vliv vybraných přípravků na ochranu rostlin povolených k aplikaci do peckovin na celkovou antioxidační kapacitu plodů jednotlivých druhů peckového ovoce.

Řešitelé:

 • RNDr. BÍLKOVÁ Aneta
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ing. BARTOŠ Michal
  Výzkumný ústav organických
  syntéz a.s.

Číslo projektu: 206553/2011-MZe-17253
Název projektu: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NP GZR)
Trvání projektu: 2012 - 2016

V rámci programu 206553/2011-MZe-17253 provádí VŠÚO Holovousy aktivity nezbytné pro uchování genových zdrojů (GZ) ovocných plodin ex-situ a in-situ, jejich charakterizaci a dokumentaci, a zajištění jejich dostupnosti uživatelům v České republice i v zahraničí, včetně poskytování vzorků. Program uchování genových zdrojů se řídí platnými národními normami a mezinárodními dohodami.  Praktickým výstupem je zachování GZ pro budoucí generace a poskytování GZ a informací o nich uživatelům, ve smyslu uzavřených mezinárodních dohod a domácí legislativy.


Číslo projektu: NPU LO1608
Název projektu: Výzkumné ovocnářské centrum
Trvání projektu: 2016 - 2020

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní výzkum ovocných plodin v souladu se světovými trendy a umožnit konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Souvisejícím cílem je zabezpečit trvalou udržitelnost vybudovaného centra Ovocnářský výzkumný institut a jeho další rozvoj, a to prostřednictvím kvalitního výzkumného programu, stabilizovaného výzkumného týmu a účelně využívané infrastruktury pro potřeby výzkumu i pro nejrůznější formy spolupráce s uživatelskou sférou i partnerskými výzkumnými pracovišti.
Výzkumný projekt je sestaven do 5 dílčích cílů (DC), v rámci kterých jsou formou dílčích aktivit rozpracovávána jednotlivá témata.

DC 1 – výzkum vhodných kryoprezervačních postupů jako nástroje pro dlouhodobé uchování odrůd ovocných plodin a výzkum vhodných postupů ozdravování včetně metod pomocí kryonože.
DC 2 – výzkum genomu odrůd a hybridního materiálu uchovávaného ve VŠÚO Holovousy pomocí molekulárních metod pro zefektivnění šlechtitelského procesu.
DC 3 – výzkum metod ochrany jádrovin a peckovin proti škodlivým organismům v oblasti integrované a ekologické produkce.
DC 4 – výzkum agrotechnických zásahů v produkčních výsadbách a při tvorbě rozmnožovacího materiálu.  
DC 5 – výzkum faktorů podmiňujících prodloužení skladovatelnosti plodů včetně vnitřní kvality ovoce a vybraných postupů zpracování vhodných odrůd a genotypů ovoce ve vztahu k použité technologii.

 


Číslo projektu: RO1515
Název projektu: Efektivní pěstování jádrovin se zaměřením na kvalitu plodů

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní výzkum jádrového ovoce a rozvoj VŠÚO Holovousy s.r.o. jako výzkumné organizace.

Oblasti řešení:
studium nových odrůd jabloní a hrušní v různých klimatických podmínkách ČR, optimalizace pěstebních opatření a ochrany rostlin v sadech jádrovin,
výzkum biotechnologických postupů při ozdravování jádrovin.


Číslo projektu: QK1710200
Název projektu: Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy
Trvání projektu: 2017 2021

Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky a ekologicky efektivní technologie ochrany tržně významných druhů ovoce proti škodlivým činitelům inovací metod monitoringu, zdokonalením bioracionálních a nechemických postupů ochrany a navržením vhodných antirezistentních strategií pro vybrané hospodářsky významné škodlivé organizmy. Konečným cílem je pak zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a omezení negativních dopadů prostředků ochrany na zdraví člověka a minimalizace rizik využívání cizorodých látek pro životní prostředí..

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • HEŘMAN Karel
  Sady Klášterec nad Ohří
  spol. s r.o.
 • Ing. FALTA Vladan Ph.D.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • RNDr. PULTAR Oldřich
  ZEMCHEBA, s.r.o.

Číslo projektu: QJ1610365
Název projektu: Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod
Trvání projektu: 2016 2018

Cílem projektu je modernizace technologie produkce jahod v ekologických a integrovaných systémech pěstování, vypracování metodik ochrany proti škodlivým organismům, výzkum a využití vybraných prvků agrotechnických opatření (výživa, pomocné látky, agrotechnické postupy vhodné pro systémy ekologické produkce, využití nových technologických prvků pro prodloužení skladovatelnosti plodů) a jejich implementace do pěstitelských systémů. Cílem je i výzkum virů v kulturních a planých rostlinách jahodníku sekvenováním nové generace v kombinaci s klasickými molekulárně- biologickými metodami s následným využitím pro diagnostickou praxi.

Řešitelé:

 • Bc. HANČ Milan
 • Ing. Jana Fránová, Ph.D.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

Číslo projektu: QJ1510353
Název projektu: Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti
Trvání projektu: 2015 2018

Cílem předkládaného projektu je zefektivnit systémy ochrany porostu jabloní proti původci strupovitosti jabloní (Venturia inaequalis) na základě nových poznatků o zastoupení citlivých a rezistentních populací patogena a vyhodnocení aktuální účinnosti běžně používaných fungicidních látek a na základě inovovaných postupů využívajících nové nebo perspektivní fungicidy a dalších látky uplatňující se v ochraně a indukci obranných reakcí jabloně.

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • RNDr. SCHWARZEROVÁ Kateřina Ph.D.
  Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
 • Prof. Ing. RYŠÁNEK Pavel CSc.
  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Ing. KROBOT Antonín
  Malus s.r.o.

 

Číslo projektu: QJ1510352
Název projektu: Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace
Trvání projektu: 2015 2018

Cílem projektu je získat cenné informace, které jsou nezbytné pro vývoj účinné strategie k potlačení hospodářsky škodlivých chorob fytoplazmová proliferace jabloně, fytoplazmová evropská žloutenka peckovin a fytoplazmové odumírání hrušně a optimalizovat vhodné systémy přímé a nepřímé ochrany proti dopadu a šíření fytoplazem využitelné při pěstování množitelských a produkčních výsadeb ovocných dřevin v ČR.

Řešitelé:

 • Ing. SUCHÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Doc. Dr. Ing. SALAVA Jaroslav
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Ing. NEČAS Tomáš Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)
 • LETOCHA Tomáš
  Ökoplant international s.r.o.

Číslo projektu: TH01030787
Název projektu: Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí opylovače a další užitečné organismy do technologie produkce ovoce a vypracování postupů zvyšujících efektivitu opylení
Trvání projektu: 2015 2018

 

Cílem projektu je rozšíření populace čmeláka zemního domácího původu do ovocných výsadeb ČR, zhodnocení rizik neonikotinoidů využívaných v ochraně ovoce pro studované opylovače ve vztahu k míře degradace/kumulace těchto látek v pylové snůšce a pylových záobách a zavedení metod ochrany ovoce šetrných vůči hmyzím opylovačům a dalším benefičním organismům do technologie produkce ovoce. Souvisejícími cíli je implementace vhodných postupů při využívání hmyzích opylovačů v moderních systémech technologie integrované produkce ovoce a zvýšení jistoty opylení se zvláštním zřetelem na výsadby využívající nadkrytí sítěmi nebo foliemi.                     

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ing. VEJRAŽKA Karel Ph.D.
  Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
 • doc. Ing. HORNA Aleš CSc.
  RADANAL s.r.o.
 • Ing. TITĚRA Dalibor CSc.
  Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Číslo projektu: QJ1210275
Název projektu: Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy
Trvání projektu: 4/2012 12/2016

Cílem projektu je zjistit pěstitelské vlastnosti nových odrůd a nových perspektivních podnoží, registrovat min. jednu odrůdu, vypracovat ekologicky šetrné postupy ochrany třešní a višní, vyhodnotit a zavést nové agrotechnické postupy do pěstitelské praxe.

Řešitelé:

 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.
 • FALTA Vladan, Ing. Ph.D.
  VÚRV Praha, v.v.i.
 • BAGAR Martin, Ing. Ph.D.
  Biocont Laboratory, spol. s r.o.
 • SEDLÁK Petr, Ing. Ph.D.
  ČZU v Praze
 • NĚMCOVÁ, Dr. Ing.
  Mendelova univerzita v Brně
 • VONDRÁČEK Pavel, Ing.
  BioSad
 • HORÁK Jaroslav, RNDr.
  G M Chemie spol. s r.o.

Číslo projektu: QJ1510133
Název projektu: Inovace metod monitoringu a diagnostiky výživy ovocných dřevin pro efektivní hnojení v intenzivních výsadbách
Trvání projektu: 4/2015 12/2018

Obecným cílem projektu je prohloubit a upřesnit poznatky ve výživě ovocných dřevin v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství a nabídnout tak pěstitelům nové preciznější agrotechnické postupy ve výživě a hnojení jabloní. Dílčím cílem projektu je ověřit účinnost stávajících a novějších diagnostických metod pro přesnější interpretaci výsledků chemických analýz rostlinných pletiv. Dále pak zhodnotit vliv vybraných agrotechnických a environmentálních faktorů na příjem, utilizaci živin z aplikovaných hnojiv. Fyziologie jejich přijmu a alokace v ovocných dřevinách. Na základě zjištěných poznatků pak modifikovat stávající nebo nabídnout nové metody ve výživě a hnojení jabloní a zhodnotit jejich přínos pro pěstitele České republiky.

Řešitelé:

 • MÉSZÁROS Martin, Ing. Ph.D.
 • KUREŠOVÁ Gabriela, Ing. Ph.D.
  VÚRV Praha, v.v.i.
 • DIVOKÝ Libor, Ing.
  Zemědělské družstvo Bašnice
 • MENŠÍK Ladislav, Ing.
  AGROSPOL, agrární družstvo

Číslo projektu: QJ1510351
Název projektu: Pěstování vybraných druhů peckovin a drobného ovoce vysoké tržní kvality s eliminací nepříznivých biotických a abiotických vlivů nadkrýváním výsadeb
Trvání projektu: 4/2015 – 12/2018

Základní cíle projektu:

 1. Zjistit pěstitelské vlastnosti nových odrůd třešní ve výsadbách s nadkrytím proti dešti a jejich vhodnost pro pěstování pod těmito nadkrývacími systémy, registrovat min. jednu odrůdu.
 2. Optimalizovat systém hnojení výsadeb s nadkrytím.
 3. Optimalizovat ochranu výsadeb proti škůdcům a chorobám ve výsadbách s nadkrytím.
 4. Kvantifikovat nárůst tržní kvality ovoce vyplývající z využití nadkrývacích systémů.

Řešitelé:

 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.
  VŠÚO Holovousy
 • FALTA Vladan, Ing. Ph.D.
  VÚRV, v.v.i.

Číslo projektu: QJ1510354
Název projektu: Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů
Trvání projektu: 4/2015 12/2018

Cíle předkládaného projektu:

 1. Zjistit obsahy fytonutrientů a alergenů u nových perspektivních novošlechtění a odrůd, registrovat minimálně jednu odrůdu s vysokým obsahem antioxidačních látek a dlouhodobou skladovatelností plodů.
 2. Pomocí metody qRT-PCR vyhodnotit expresi isoalergenů Mal d 1 u vybraných nadějných novošlechtění a odrůd jabloní, které jsou v České republice nejvíce pěstovány a nejčastěji využívány pro přímý konzum. Pomocí shodné techniky vyhodnotit stabilitu exprese a vliv lokality a doby skladování na expresi Mal d 1.
 3. Detekovat obsahy polyfenolů v plodech a produktech z jablek, zavést nové metody hodnocení.
 4. Uchovat obsahy lidskému zdraví prospěšných látek v procesu skladování a zpracování jablek.

Řešitelé:

 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.
  VŠÚO  Holovousy
 • VEJL Pavel, doc. Dr. Ing.
  ČZU Praha
 • HORNA Aleš, doc. Ing., CSc.
  RADANAL s.r.o.
 • PEČENÁ Jana, Ing.
  Severofrukt a.s.

Číslo projektu: LF15006
Název projektu: Introdukce nových odrůd třešní s vysokou kvalitou plodů na evropský trh
Trvání projektu: 10/2015 – 12/2017

Cíle projektu:

 1. Selekce nových odrůd třešní a jejich introdukce do pěstování.
 2. Obsahy antioxidantních látek (polyfenoly, vitamín C, antokyany) a benefity konzumace třešní na lidské zdraví.

Řešitelé:

 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.
  VŚÚO  Holovousy
 • HORNA Aleš, doc. Ing., CSc.
  RADANAL s.r.o.)

Číslo projektu: H02030521
Název projektu: Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

Trvání projektu: 2017 - 2020

Cílem projektu je usnadnění identifikace oomycetů jako původců poškození dřevin v ovocných sadech a snížení škod, které způsobují. Bude určeno spektrum těchto patogenů na nejčastěji pěstovaných ovocných dřevinách. U nejrozšířenějších a nejvíce škodlivých druhů rodu Phytophthora bude ověřena citlivost vybraných podnoží ovocných dřevin. U vybraných patogenů bude identifikován hostitelský okruh a míra patogenity. Dalším cílem bude zjistit míru jejich citlivosti k fungicidním přípravkům (chemickým i biologickým) v in vitro podmínkách, účinnost vybraných přípravků bude poté ověřena v in planta pokusech. Významným cílem bude také identifikace zdrojů infekce v ovocných sadech. Cílem je vypracování metodiky testování citlivosti podnoží a metodiky identifikace poškození a integrované ochrany.

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy, s.r.o.
 • LETOCHA Tomáš
  Ökoplant international s.r.o.
 • Ing. SCHOVÁNEK Michal
  PATRIA Kobylí, a.s.
 • KAREŠ Petr

Číslo projektu: QH82231
Název projektu: Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám
Trvání projektu: 2008-2012

Řešitelé:

 • VEJL P., Ing. Doc. Dr.
  ČZÚ v Praze
 • BLAŽEK Jan, Ing. CSc.

Číslo projektu: QI91A032
Název projektu: Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů
Trvání projektu: 2008-2012

Cílem projektu je komplexně definovat biologické a pěstitelsko-pomologické vlastnosti rezistentních a perspektivních odrůd meruněk, integrovat výše uvedené odrůdy do pěstitelské praxe v ČR.

Řešitelé:

 • KRŠKA Boris, Prof. Dr. Ing.
  Mendelova univerzita v Brně
 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.

Číslo projektu: QJ1510081
Název projektu: Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků
Trvání projektu: 4/2015-12/2018

 

Cílem projektu je vyzkoušet a vybrat dostatečně účinnou a prakticky upotřebitelnou metodu rozvětvování zajišťující rentabilní produkci vysoce kvalitních školkařských výpěstků typu knippbaum a rozvětvený jednoletý štěpovanec. Odzkoušet technologie a vybrané přípravky na defoliaci a stanovit nejvhodnější, bezpečný a praktický způsob efektivního odlistění. Otestovat účinnost a použitelnost perspektivních šetrných herbicidů v ovocných školkách a navrhnout jejich využití. Vyzkoušet účinnost pomocných látek na bázi brassinosteroidů k snižování účinku stresových faktorů a vyzkoušet a navrhnout vhodné způsoby skladování ovocných výpěstků minimalizující ztráty a zachovávající kvalitu skladovaných rostlin. Celkově tak zlepšit kvalitu a efektivitu školkařské produkce a přiblížit ji evropským školkařským standardům.

Řešitelé:

 • NEČAS Tomáš, Ing. Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně
 • NÁMĚSTEK Jan, Ing. Ph.D.
 • LETOCHA Tomáš
  Ökoplant international s.r.o.

Číslo projektu: TJ01000151
Název projektu: Monitoring prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví a výživu dětí
Trvání projektu: 2017 – 2019

Cílem projektu je získat nové genotypy ovocných druhů s vyšší produktivitou a kvalitou produkce se zaměřením na vysoký obsah látek s antioxidační aktivitou prospěšných lidskému zdraví, s odolností k abiotickým a biotickým stresům, variabilitě počasí a změnám klimatu; monitoring významných obsahových látek v plodech a zpracovatelských produktech u vybraných odrůd a nových perspektivních novošlechtění vybraných ovocných druhů pro využití v praxi; optimalizovat metody kapalinové chromatografie pro detekci významných obsahových látek v plodech a produktech zpracování; vyhodnotit benefiční účinek vybraného ovoce na lidské zdraví.

Řešitelé:

 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová Ph.D. - mentor
  Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta Hradec Králové
 • RNDr. Aneta Bílková
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Číslo projektu: TJ01000175
Název projektu: Stanovení stupně zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie
Trvání projektu: 2018 – 2019

Cílem tohoto projektu je stanovit stupeň zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie a následně pro tuto metodu vytvořit kalibrační protokol, který by byl přenositelný a využitelný i pro další subjekty jako jsou například pěstitelé nebo skladovatelé ovoce. Dojde k vytvoření kalibračního softwaru pro vybrané nejpěstovanější odrůdy jablek v ČR. Modely budou zahrnovat stanovení stupně zralosti pro optimální termín sklizně a vyskladnění plodů. Modely budou vytvořeny pro stacionární i mobilní přístroj s NIR technologií.

Řešitelé:

 • Ing. Martina Šubrtová
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Číslo projektu: QJ1510001

Název projektu: Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických metod

Trvání projektu: 2015 – 2018

 

Cílem projektu je charakterizovat stávající genetické zdroje třešně pomocí molekulárně genetických metod. Dále nalézt genetické příbuznosti, eliminovat duplikace, zmapovat variabilitu S-lokusu a zabezpečit kolekci s co největším rozsahem variability a doporučit vhodné odrůdy pro šlechtitelské programy třešně na základě hodnocení fenotypových znaků a genetických analýz.

Řešitelé:

 • Ing. František Paprštein
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ing. Josef Patzak, Ph.D.
  Chmelařský institut s.r.o.
 • Ing. Pavel Vondráček

Číslo projektu: QJ1610186

Název projektu: Přenos rezistence z GM odrůdy švestky "HoneySweet" do odrůdy "Domácí velkoplodá", hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky

Trvání projektu: 2016 – 2018

 

Cílem projektu je výzkum vedoucí k získání odrůdy švestky rezistentní k PPV s kvalitou a vlastnostmi pokud možno identickými s odrůdou Domácí velkoplodá, která je velmi kvalitní, ale k PPV silně náchylná. Dále získání výsledků každoročního výzkumu a hodnocení polního pokusu GM švestky cv. HoneySweet, a vyhodnocení nepřenosnosti PPV mšicemi třech vybraných netransgenních genotypů odrůd slivoně rezistentních k PPV.

Řešitelé:

 • Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. František Paprštein
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
  VÚRV v.v.l.
 • Petr Kareš