Seznam řešených výzkumných projektů

Probíhající projekty

Číslo projektu: TN01000062
Název projektu: Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

Cíle projektu:

Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je jediným centrem v ČR, které propojuje přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií a uživateli z řad šlechtitelských firem.
Stránky projektu

 

Hlavní uchazeč:

Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

 

Další účastníci:

Agritec Plant Research s.r.o.; Agrotest fyto, s.r.o.; Ing. Hana Jakešová, CSc.; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.; SAATEN - UNION CZ s.r.o.; SEMO a.s.; ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.; Vesa Velhartice, a.s.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; VŠÚO Holovousy s.r.o.

 

 

Dílčí projekt 007 Ovoce
Trvání projektu: 7/2019 – 12/2020

 


Účelem projektu je v souladu s trendy moderního šlechtitelství produkce samosprašných odrůd nabídnout praxi produkt, odrůdu nebo službu pro zjednodušení a zefektivnění managementu třešňových sadů. Realizací tohoto projektu bude možné šlechtitelům a pěstitelům třešní nabídnuta možnost analýzy S-alel jejich odrůd za úplatu, což v ČR doposud nikdo nenabízí.

Řešitelé:

 • Ing. Lubor Zelený

  VŠÚO Holovousy s.r.o.


Číslo projektu: TJ02000196
Název projektu: Výzkum využití odpadů z ovocných stromů jako zdroje cenných bioaktivních látek
Trvání projektu: 4/2019 – 3/2021

Cíle projektu:

1. Získání vzorků rostlinných částí stromů ovocných druhů (pupeny, kůra, dřevo, listy na prodlužujících výhonech) během celého vegetačního období pro analýzu bioaktivních látek

2. Monitoring obsahu bioaktivních látek (zejména fenolických sloučenin) - floridzin, floretin, rutin, kys. chlorogenová a dalších antioxidantů a jejich změn během vegetačního období v částech ovocných stromů

3. Optimalizace metod kapalinové chromatografie pro účinnou separaci a detekci významných obsahových látek v rostlinných částech stromů a v odpadní biomase (semena, pecky, štěpka…)

4. Zjištění profilu fenolických látek a celkové antioxidační kapacity u jednotlivých odrůd s vytipováním odrůd pro zdraví nejvíce přínosných

5. Vyhodnotit benefiční účinek na lidské zdraví

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Řešitelé:

 • Bc. Anežka Adamcová

  Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • RNDr. Aneta Bílková

  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Bc. Radka Dvořáková

  RADANAL s.r.o.


Číslo projektu: TJ02000159
Název projektu: Vývoj a validace souprav pro diagnostiku vybraných rostlinných virů
Trvání projektu: 3/2019 – 2/2021

Hlavním cílem projektu je vyvinout a validovat diagnostické soupravy pro detekci vybraných rostlinných virů dle požadavků Aplikačního garanta, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Odboru diagnostiky. Na základě výsledných parametrů detekčního systému na principu real-time PCR (specificita, senzitivita, opakovatelnost a reprodukovatelnost) budou diagnostické soupravy a metodiky validovány pro laboratoře ÚKZÚZ tak, aby splňovaly normu ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Implementace výsledků (diagnostické soupravy a certifikované metodiky) na pracoviště ÚKZÚZ bude zahájena již v průběhu nebo ihned po ukončení projektu.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Řešitelé:

 • Ing. Lucie Valentová

  VŠUO Holovousy s.r.o.


Číslo projektu: TJ02000098
Název projektu: Monitoring citlivosti populací Botrytis cinerea k fungicidům ve vztahu k inovaci integrované ochrany jahodníku, obsahu reziduí a skladování
Trvání projektu: 4/2019 – 3/2021

Předmětem projektu bude:

1. Zmapování výskytu populací Botrytis cinerea rezistentních k fungicidním látkám.

2. Vytvoření a optimalizace postřikového plánu se zaměřením na nízkoreziduální produkci jahod

3. Výzkum dynamiky rozpadu vybraných reziduálních látek v plodech jahodníku optimalizovanými chromatografickými metodami v průběhu sklizně a při různých technologiích skladování

4. Návrh efektivních opatření pro pěstitele a skladovatele z hlediska ochrany produkce jahod pomocí pesticidů ve spojení se skladováním a dodržením MLR

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Řešitelé:

 • Ing. Pavlína Jaklová

  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Ing. Jana Volková

  Výzkumný ústav organických syntéz a.s.


Číslo projektu: TJ02000071
Název projektu: Využití genetických markerů pro ověření odrůdové identity meruněk
Trvání projektu: 4/2019 – 3/2021

Cílem projektu je vývoj sady genetických SSR markerů a vytvoření souboru referenčních odrůd pro spolehlivou identifikaci odrůd meruněk na principu fragmentační analýzy. Výsledná sada zjednoduší, zrychlí a zpřesní proces identifikace neznámých odrůd meruněk a zkvalitní šlechtitelský proces. Bude vyvinuta metodika pro ověřování pravosti odrůd a množitelského materiálu pro účely Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a dalších subjektů z řad šlechtitelů a pěstitelů meruněk. Výsledky projektu budou ve formě funkčního vzorku a certifikované metodiky průběžně zaváděny do praxe během trvání projektu, respektive do jednoho roku po ukončení projektu.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Řešitelé:

 • Ing. Veronika Nekvindová Ph.D.

  VŠUO Holovousy s.r.o.


Číslo projektu: TJ02000066
Název projektu: Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho
Trvání projektu: 3/2019 – 2/2021

Cílem projektu je nalézt metodu stanovení odolnosti ovocných druhů k suchu pomocí in vitro kultur. Výzkum bude zaměřen na tržní odrůdy jabloně a třešně, které budou převedeny do in vitro kultur. Reakci na sucho navodíme v prostředí in vitro kultur přídavkem polyethylenglykolu (PEG) do kultivačního média, který navozuje osmotický stres rostliny.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.

Řešitelé:

 • Ing. Pavla Brandová

  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • RNDr. Zuzana Kovalíková Ph.D.

  Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta


Číslo projektu: QK1910290
Název projektu: Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.)
Trvání projektu: 1/2019-12/2023

Cílem projektu je dosáhnout významného urychlení a zefektivnění šlechtitelského procesu třešní pomocí markery asistované selekce (MAS). Pro dosažení tohoto cíle bude využito komplexu metod využívajících nejnovějších poznatků molekulární biologie a genomiky. Ty budou v prvé řadě

zahrnovat charakterizaci šlechtitelských genových zdrojů s využitím sekvenování nové generace (NGS). Získaná data budou sloužit k identifikaci markerů ve vazbě s agronomicky významnými znaky metodou „genome-wide association study“ (GWAS). Rozpracovaný šlechtitelský materiál třešní bude selektován s využitím známých i nově odvozených markerů a bude prováděna indukce mutací S-alel s cílem získat samosprašné genotypy. Na základě těchto metod bude vybrána minimálně jedna odrůda třešně k registraci.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2023

Informace

Výsledky podpořeného projektu jsou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví zemědělství nebo lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma.

Řešitelé:

 • Ing. Jan Blažek, CSc.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Ing. Kateřina Pazderů Ph.D.
  Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Petr Kareš

 • Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
  ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.


Číslo projektu: QK1920245
Název projektu: Výzkum rozšíření, biologických vlastností a škodlivosti virů identifikovaných v rostlinách jahodníku pomocí nejnovějších diagnostických metod (NGS, PCR) jako podklad pro přípravu legislativy
Trvání projektu: 1/2019-12/2021

C001: Detekce a genetická charakterizace virů jahodníku pomocí NGS a PCR

C002: Návrh metodiky detekce nově nalezených virů a zdokonalení metodiky detekce pro dosud známé ekonomicky významné viry jahodníku

C003: Monitoring výskytu virů jahodníku v rozmnožovacím materiálu, dovážené sadbě i produkčních výsadbách, určení potenciálních rezervoárů a vektorů

C004: Stanovení biologických vlastností virů jahodníku a uložení izolátů virů v národní bance virů

C005: Zjištění ekonomické škodlivosti virů jahodníku a návrh systému hodnocení hospodářského významu nově nalezených virů v rozmnožovacím materiálu

C006: Příprava protilátek pro detekci nového cytorhabdoviru SCRhV-1 pomocí ELISA

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Řešitelé:

 • RNDr. Radek Čmejla, Ph.D.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Dr., Ing. Jana Fránová
  Biologické centrum AV ČR, v.v.i.


Číslo projektu: QK1910165
Název projektu: Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu
Trvání projektu: 1/2019-12/2023

Cílem řešení projektu je pomocí komplexního hodnocení vlivu environmentálních podmínek a fyziologických reakcí ovocných dřevin na vodní režim inovovat metodické postupy ve stanovení potřeby a zvýšení efektivity využití závlahy v ovocných sadech ČR. Dále pak zhodnotit vliv alternativních postupů v závlaze jádrovin a peckovin na rychlost dozrávání a kvalitu produkce ovoce pomocí nedestruktivních metod.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2023

Informace

Výsledky podpořeného projektu jsou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví zemědělství nebo lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma.

 

Řešitelé:

 • Ing. Martin Meszáros, Ph.D.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Ing. Rostislav Fiala
  Český hydrometeorologický ústav

 • Ing. Michal Schovánek
  PATRIA Kobylí, a.s.

 • Petr Kareš

 • RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.

 • RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D.
  Univerzita Hradec Králové

 • Ing. Pavel Svoboda
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.


Číslo projektu: QK1920124
Název projektu: Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR
Trvání projektu: 1/2019-12/2021

DC I. Stanovit spektrum patogenů vyskytujících se v odumírajících rostlinách.

DC II. Vyhodnotit mrazuvzdornost rostlinných orgánů, ověřit možnosti jejího zvýšení aplikací chemických látek.

DC III. Ověřit působení látek fytohormonální povahy na prodloužení dormance.

DC IV. Vyhodnotit citlivost odrůd ve vztahu k jevu předčasného odumírání, stanovit nejvhodnější podnož.

DC V. Stanovit účinnost vybraných přípravků proti hlavním patogenům nalezeným v odumírajících rostlinách.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2021

Řešitelé:

 • Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

 • Prof. Ing. Milan Navrátil, CSc.
  Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

 • RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.


Číslo projektu: QK1910104
Název projektu: Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek
Trvání projektu: 1/2019-12/2023

Cílem projektu je vytvoření unikátní databáze metabolomických ´fingerprintů´ jablek různého geografického původu, která by posloužila k ověření jejich autenticity. Opakované vstupy v různých letech sklizně umožní podchycení variability metabolomu v důsledku meziročního kolísání

klimatických podmínek, agrotechniky i podmínek skladování. K řešení navrhneme a využijeme matematicko-statistické modely, které jsou optimální pro hodnocení a validaci získaných výsledků. Plody jabloně z pěstitelských oblastí ČR bude možno pomocí těchto metod zařadit podle geografického původu, typu agrotechniky použité při pěstování a použitých pesticidů. Zaměříme se na odhalování případné falešné deklarace země původu. Tento výzkum posílí konkurenceschopnost českých prvovýrobců ovoce a omezí klamání spotřebitelů.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2023

Informace

Výsledky podpořeného projektu jsou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví zemědělství nebo lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma.

Řešitelé:

 • Ing. František Paprštein, CSc.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Prof., Ing. Jana Hajšlová, CSc.
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Ing. Jiří Fišer
  Zemědělské družstvo Dolany


Číslo projektu: QK1910065
Název projektu: Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů
Trvání projektu: 1/2019-12/2023

Provedení a vyhodnocení testů (NGS a PCR) na přítomnost virů, viroidů a fytoplazem v rozmnožovacích materiálech jabloní. Výzkum a uplatnění nových postupů ozdravování s využitím perspektivních antivirotických látek, popřípadě kryonože. Potvrzení zdravotního stavu ozdravených odrůd včetně využití moderních diagnostických metody jako je sekvenování nové generace NGS.

Na základě zjištěných poznatků:

 1. Získat vysoce kvalitní rozmnožovací materiál odrůd jabloně s kvalitativně zcela novou znalostí o zdravotním stavu (přítomnosti mikroorganismů) při použití diagnostiky Nové Generace Sekvenování (NGS).

 2. Vypracovat certifikovanou metodiku produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS.

 3. Založit experimentální poloprovozní výsadbu jabloně pro ověření výsledků výzkumu.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2023

Informace

Výsledky podpořeného projektu jsou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví zemědělství nebo lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma.

Řešitelé:

 • Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Prof., Ing. Josef Špak, DrSc.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Ing. Jiří Fišer
  Zemědělské družstvo Dolany


Číslo projektu: QK1910296
Název projektu: Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství
Trvání projektu: 1/2019-12/2023

Cíle předkládaného projektu jsou shrnuty do následujících bodů:

1. Aplikace přípravků na základě použití inovativních metod monitoringu škůdců a varovných systémů výskytu a vývoje klíčových škůdců a patogenů a stanovení jejich efektivity

2. Stanovení vlivu různého managementu ochrany sadů na regulační potenciál a podporu přirozených nepřátel škůdců (pavouků, škvorů, ploštic, zlatooček, berušek)

3. Studium obsahu a koncentrace bioaktivních látek v ovoci pocházející z IP a EP z různých regionů ČR

4. Vytvoření certifikovaných metodik:

1. Aplikace přípravků na regulaci škodlivých organizmů na základě použití podpůrných rozhodovacích programů v IP a EP

2. Podpora benefičních organizmů v EP ovoce

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2023.

Informace

Výsledky podpořeného projektu jsou k dispozici všem podnikům působícím v odvětví zemědělství nebo lesnictví nebo příslušném pododvětví zdarma.

Řešitelé:

 • Ing. Radek Vávra, Ph.D.
  VŠUO Holovousy s.r.o.

 • Ing. Vladan Falta, Ph.D.
  BIOCONT LABORATORY, spol. s.r.o.

 • Prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
  Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

 • Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

 • Doc. Ing. Aleš Horna CSc.
  RADANAL s.r.o.

 • RNDr. Tomáš Litschmann


Číslo projektu: QK1910137
Název projektu: Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu
Trvání projektu: 1/2019-12/2023

Cílem řešení projektu v obecném pojetí je rozšíření druhové a zejména odrůdové skladby pěstovaného ovoce a posílení tak konkurenceschopnosti českého ovocnářství prostřednictvím komplexního řešení projektu s těmito vymezenými okruhy řešení: U perspektivních odrůd stanovit hladinu náchylnosti k běžným patogenům poškozujících výsadby ovoce, stanovit fenologická data, růstové a školkařské charakteristiky, pomologické znaky a hospodářské vlastnosti a dále ověřit nutriční vlastnosti, skladovatelnost a potenciál využitelnosti pro zpracování potravinového výrobku z toho to ovoce. Na základě zjištěných skutečností vybrat a doporučit vhodné odrůdy do aktuálních klimatických podmínek ČR.

Datum zveřejnění výsledků:

Výsledky projektu budou průběžně zveřejňovány na této stránce nejpozději do 31.12.2023

Řešitelé:

 • Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta

 • Ing. Rostislav Venuta

 • Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

 • Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.


Číslo projektu: TH02030223
Název projektu: Inovace integrované ochrany peckovin ve vztahu ke způsobu skladování a obsahu reziduí pesticidů
Trvání projektu: 1/2017-12/2020

Cílem řešení projektu bude přinést nové poznatky v oblasti dynamiky rozpadu reziduálních látek v peckovém ovoci zejména ve spojení s dlouhodobým skladováním (technologie balení skladovaných plodů MAP, technologie skladování v atmosféře ULO, aplikace 1-MCP, aplikace ozonu) a dynamiky rozkladu vybraných reziduálních látek v průběhu dozrávání plodů. Cílem projektu je rovněž vypracování a optimalizace podmínek analýzy residuí pesticidů, popř. jejich rozkladných produktů. V rámci projektu bude vyhodnocen vliv vybraných přípravků na ochranu rostlin povolených k aplikaci do peckovin na celkovou antioxidační kapacitu plodů jednotlivých druhů peckového ovoce.

Řešitelé:

 • RNDr. BÍLKOVÁ Aneta
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ing. BARTOŠ Michal
  Výzkumný ústav organických
  syntéz a.s.

Číslo projektu: 51834/2017-MZE-17253
Název projektu: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)
Trvání projektu: 2018-2022

V rámci programu 51834/2017-MZE-17253 a podprogramu Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (NPR) provádí VŠÚO Holovousy aktivity nezbytné pro uchování a využívání genových zdrojů (GZ) ovocných plodin ex-situ a in-situ, jejich charakterizaci a dokumentaci, a zajištění jejich dostupnosti uživatelům v České republice i v zahraničí, včetně poskytování vzorků. Program uchování genových zdrojů se řídí platnými národními normami a mezinárodními dohodami.  Praktickým výstupem je zachování GZ pro budoucí generace a poskytování GZ a informací o nich uživatelům, ve smyslu uzavřených mezinárodních dohod a domácí legislativy.

Kolekce genetických zdrojů: Ovocné dřeviny, bobuloviny a jahody.

Řešitelé:

 • Ing. František Paprštein, CSc.
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Číslo projektu: 51834/2017-MZE-17253
Název projektu: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)
Trvání projektu: 2018-2022

V rámci programu 51834/2017-MZE-17253 a podprogramu Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM) udržuje VŠÚO izoláty virů ovocných dřevin jak na ovocných dřevinách ve skleníku, tak i v kulturách in vitro , provádí pravidelné retestování kultur in vitro na přítomnost virů, rozšiřuje sbírku o izoláty virů, viroidů a fytoplazem získaných a nelezených v průběhu řešení výzkumných projektů, charakterizuje stávající i nově získané izoláty z hlediska jejich biologických, serologických, případně molekulárně-genetických vlastností, informuje odbornou veřejnost o izolátech formou aktualizace údajů v databázi na webu VÚRV,v.v.i., poskytuje vzorky genetických zdrojů a informací uživatelům v ČR i zahraničí.

Název sbírky: Sbírka patogenních virů ovocných dřevin a drobného ovoce.

Řešitelé:

 • RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D.
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Číslo projektu: NPU LO1608
Název projektu: Výzkumné ovocnářské centrum
Trvání projektu: 2016 - 2020

Hlavním cílem projektu je zajistit komplexní výzkum ovocných plodin v souladu se světovými trendy a umožnit konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Souvisejícím cílem je zabezpečit trvalou udržitelnost vybudovaného centra Ovocnářský výzkumný institut a jeho další rozvoj, a to prostřednictvím kvalitního výzkumného programu, stabilizovaného výzkumného týmu a účelně využívané infrastruktury pro potřeby výzkumu i pro nejrůznější formy spolupráce s uživatelskou sférou i partnerskými výzkumnými pracovišti.
Výzkumný projekt je sestaven do 5 dílčích cílů (DC), v rámci kterých jsou formou dílčích aktivit rozpracovávána jednotlivá témata.

DC 1 – výzkum vhodných kryoprezervačních postupů jako nástroje pro dlouhodobé uchování odrůd ovocných plodin a výzkum vhodných postupů ozdravování včetně metod pomocí kryonože.
DC 2 – výzkum genomu odrůd a hybridního materiálu uchovávaného ve VŠÚO Holovousy pomocí molekulárních metod pro zefektivnění šlechtitelského procesu.
DC 3 – výzkum metod ochrany jádrovin a peckovin proti škodlivým organismům v oblasti integrované a ekologické produkce.
DC 4 – výzkum agrotechnických zásahů v produkčních výsadbách a při tvorbě rozmnožovacího materiálu.  
DC 5 – výzkum faktorů podmiňujících prodloužení skladovatelnosti plodů včetně vnitřní kvality ovoce a vybraných postupů zpracování vhodných odrůd a genotypů ovoce ve vztahu k použité technologii.

 


Číslo projektu: QK1710200
Název projektu: Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy
Trvání projektu: 2017 2021

Účelem podávaného projektu je vypracování komplexu doporučení pro ekonomicky a ekologicky efektivní technologie ochrany tržně významných druhů ovoce proti škodlivým činitelům inovací metod monitoringu, zdokonalením bioracionálních a nechemických postupů ochrany a navržením vhodných antirezistentních strategií pro vybrané hospodářsky významné škodlivé organizmy. Konečným cílem je pak zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a omezení negativních dopadů prostředků ochrany na zdraví člověka a minimalizace rizik využívání cizorodých látek pro životní prostředí..

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • HEŘMAN Karel
  Sady Klášterec nad Ohří
  spol. s r.o.
 • Ing. FALTA Vladan Ph.D.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • RNDr. PULTAR Oldřich
  ZEMCHEBA, s.r.o.

Číslo projektu: QJ1610365
Název projektu: Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod
Trvání projektu: 2016 2018

Cílem projektu je modernizace technologie produkce jahod v ekologických a integrovaných systémech pěstování, vypracování metodik ochrany proti škodlivým organismům, výzkum a využití vybraných prvků agrotechnických opatření (výživa, pomocné látky, agrotechnické postupy vhodné pro systémy ekologické produkce, využití nových technologických prvků pro prodloužení skladovatelnosti plodů) a jejich implementace do pěstitelských systémů. Cílem je i výzkum virů v kulturních a planých rostlinách jahodníku sekvenováním nové generace v kombinaci s klasickými molekulárně- biologickými metodami s následným využitím pro diagnostickou praxi.

Řešitelé:

 • Bc. HANČ Milan
 • Ing. Jana Fránová, Ph.D.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

Číslo projektu: QJ1510353
Název projektu: Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti
Trvání projektu: 2015 2018

Cílem předkládaného projektu je zefektivnit systémy ochrany porostu jabloní proti původci strupovitosti jabloní (Venturia inaequalis) na základě nových poznatků o zastoupení citlivých a rezistentních populací patogena a vyhodnocení aktuální účinnosti běžně používaných fungicidních látek a na základě inovovaných postupů využívajících nové nebo perspektivní fungicidy a dalších látky uplatňující se v ochraně a indukci obranných reakcí jabloně.

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • RNDr. SCHWARZEROVÁ Kateřina Ph.D.
  Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
 • Prof. Ing. RYŠÁNEK Pavel CSc.
  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Ing. KROBOT Antonín
  Malus s.r.o.

 

Číslo projektu: QJ1510352
Název projektu: Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace
Trvání projektu: 2015 2018

Cílem projektu je získat cenné informace, které jsou nezbytné pro vývoj účinné strategie k potlačení hospodářsky škodlivých chorob fytoplazmová proliferace jabloně, fytoplazmová evropská žloutenka peckovin a fytoplazmové odumírání hrušně a optimalizovat vhodné systémy přímé a nepřímé ochrany proti dopadu a šíření fytoplazem využitelné při pěstování množitelských a produkčních výsadeb ovocných dřevin v ČR.

Řešitelé:

 • Ing. SUCHÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Doc. Dr. Ing. SALAVA Jaroslav
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Ing. NEČAS Tomáš Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice)
 • LETOCHA Tomáš
  Ökoplant international s.r.o.

Číslo projektu: TH01030787
Název projektu: Zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí opylovače a další užitečné organismy do technologie produkce ovoce a vypracování postupů zvyšujících efektivitu opylení
Trvání projektu: 2015 2018

 

Cílem projektu je rozšíření populace čmeláka zemního domácího původu do ovocných výsadeb ČR, zhodnocení rizik neonikotinoidů využívaných v ochraně ovoce pro studované opylovače ve vztahu k míře degradace/kumulace těchto látek v pylové snůšce a pylových záobách a zavedení metod ochrany ovoce šetrných vůči hmyzím opylovačům a dalším benefičním organismům do technologie produkce ovoce. Souvisejícími cíli je implementace vhodných postupů při využívání hmyzích opylovačů v moderních systémech technologie integrované produkce ovoce a zvýšení jistoty opylení se zvláštním zřetelem na výsadby využívající nadkrytí sítěmi nebo foliemi.                     

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ing. VEJRAŽKA Karel Ph.D.
  Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
 • doc. Ing. HORNA Aleš CSc.
  RADANAL s.r.o.
 • Ing. TITĚRA Dalibor CSc.
  Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Číslo projektu: QJ1510133
Název projektu: Inovace metod monitoringu a diagnostiky výživy ovocných dřevin pro efektivní hnojení v intenzivních výsadbách
Trvání projektu: 4/2015 12/2018

Obecným cílem projektu je prohloubit a upřesnit poznatky ve výživě ovocných dřevin v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství a nabídnout tak pěstitelům nové preciznější agrotechnické postupy ve výživě a hnojení jabloní. Dílčím cílem projektu je ověřit účinnost stávajících a novějších diagnostických metod pro přesnější interpretaci výsledků chemických analýz rostlinných pletiv. Dále pak zhodnotit vliv vybraných agrotechnických a environmentálních faktorů na příjem, utilizaci živin z aplikovaných hnojiv. Fyziologie jejich přijmu a alokace v ovocných dřevinách. Na základě zjištěných poznatků pak modifikovat stávající nebo nabídnout nové metody ve výživě a hnojení jabloní a zhodnotit jejich přínos pro pěstitele České republiky.

Řešitelé:

 • MÉSZÁROS Martin, Ing. Ph.D.
 • KUREŠOVÁ Gabriela, Ing. Ph.D.
  VÚRV Praha, v.v.i.
 • DIVOKÝ Libor, Ing.
  Zemědělské družstvo Bašnice
 • MENŠÍK Ladislav, Ing.
  AGROSPOL, agrární družstvo

Číslo projektu: QJ1510351
Název projektu: Pěstování vybraných druhů peckovin a drobného ovoce vysoké tržní kvality s eliminací nepříznivých biotických a abiotických vlivů nadkrýváním výsadeb
Trvání projektu: 4/2015 – 12/2018

Základní cíle projektu:

 1. Zjistit pěstitelské vlastnosti nových odrůd třešní ve výsadbách s nadkrytím proti dešti a jejich vhodnost pro pěstování pod těmito nadkrývacími systémy, registrovat min. jednu odrůdu.
 2. Optimalizovat systém hnojení výsadeb s nadkrytím.
 3. Optimalizovat ochranu výsadeb proti škůdcům a chorobám ve výsadbách s nadkrytím.
 4. Kvantifikovat nárůst tržní kvality ovoce vyplývající z využití nadkrývacích systémů.

Řešitelé:

 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.
  VŠÚO Holovousy
 • FALTA Vladan, Ing. Ph.D.
  VÚRV, v.v.i.

Číslo projektu: QJ1510354
Název projektu: Tvorba a selekce odrůd jabloní s vysokým obsahem zdraví prospěšných látek a prodlouženou skladovatelností plodů
Trvání projektu: 4/2015 12/2018

Cíle předkládaného projektu:

 1. Zjistit obsahy fytonutrientů a alergenů u nových perspektivních novošlechtění a odrůd, registrovat minimálně jednu odrůdu s vysokým obsahem antioxidačních látek a dlouhodobou skladovatelností plodů.
 2. Pomocí metody qRT-PCR vyhodnotit expresi isoalergenů Mal d 1 u vybraných nadějných novošlechtění a odrůd jabloní, které jsou v České republice nejvíce pěstovány a nejčastěji využívány pro přímý konzum. Pomocí shodné techniky vyhodnotit stabilitu exprese a vliv lokality a doby skladování na expresi Mal d 1.
 3. Detekovat obsahy polyfenolů v plodech a produktech z jablek, zavést nové metody hodnocení.
 4. Uchovat obsahy lidskému zdraví prospěšných látek v procesu skladování a zpracování jablek.

Řešitelé:

 • VÁVRA Radek, Ing. Ph.D.
  VŠÚO  Holovousy
 • VEJL Pavel, doc. Dr. Ing.
  ČZU Praha
 • HORNA Aleš, doc. Ing., CSc.
  RADANAL s.r.o.
 • PEČENÁ Jana, Ing.
  Severofrukt a.s.

Číslo projektu: TH02030521
Název projektu: Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

Trvání projektu: 2017 - 2020

Cílem projektu je usnadnění identifikace oomycetů jako původců poškození dřevin v ovocných sadech a snížení škod, které způsobují. Bude určeno spektrum těchto patogenů na nejčastěji pěstovaných ovocných dřevinách. U nejrozšířenějších a nejvíce škodlivých druhů rodu Phytophthora bude ověřena citlivost vybraných podnoží ovocných dřevin. U vybraných patogenů bude identifikován hostitelský okruh a míra patogenity. Dalším cílem bude zjistit míru jejich citlivosti k fungicidním přípravkům (chemickým i biologickým) v in vitro podmínkách, účinnost vybraných přípravků bude poté ověřena v in planta pokusech. Významným cílem bude také identifikace zdrojů infekce v ovocných sadech. Cílem je vypracování metodiky testování citlivosti podnoží a metodiky identifikace poškození a integrované ochrany.

Řešitelé:

 • Ing. KLOUTVOROVÁ Jana
  VŠÚO Holovousy, s.r.o.
 • LETOCHA Tomáš
  Ökoplant international s.r.o.
 • Ing. SCHOVÁNEK Michal
  PATRIA Kobylí, a.s.
 • KAREŠ Petr

Číslo projektu: QJ1510081
Název projektu: Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků
Trvání projektu: 4/2015-12/2018

 

Cílem projektu je vyzkoušet a vybrat dostatečně účinnou a prakticky upotřebitelnou metodu rozvětvování zajišťující rentabilní produkci vysoce kvalitních školkařských výpěstků typu knippbaum a rozvětvený jednoletý štěpovanec. Odzkoušet technologie a vybrané přípravky na defoliaci a stanovit nejvhodnější, bezpečný a praktický způsob efektivního odlistění. Otestovat účinnost a použitelnost perspektivních šetrných herbicidů v ovocných školkách a navrhnout jejich využití. Vyzkoušet účinnost pomocných látek na bázi brassinosteroidů k snižování účinku stresových faktorů a vyzkoušet a navrhnout vhodné způsoby skladování ovocných výpěstků minimalizující ztráty a zachovávající kvalitu skladovaných rostlin. Celkově tak zlepšit kvalitu a efektivitu školkařské produkce a přiblížit ji evropským školkařským standardům.

Řešitelé:

 • NEČAS Tomáš, Ing. Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně
 • NÁMĚSTEK Jan, Ing. Ph.D.
 • LETOCHA Tomáš
  Ökoplant international s.r.o.

Číslo projektu: TJ01000151
Název projektu: Monitoring prospěšných látek v ovoci a jejich zpracovatelských produktech s ohledem na lidské zdraví a výživu dětí
Trvání projektu: 2017 – 2019

Cílem projektu je získat nové genotypy ovocných druhů s vyšší produktivitou a kvalitou produkce se zaměřením na vysoký obsah látek s antioxidační aktivitou prospěšných lidskému zdraví, s odolností k abiotickým a biotickým stresům, variabilitě počasí a změnám klimatu; monitoring významných obsahových látek v plodech a zpracovatelských produktech u vybraných odrůd a nových perspektivních novošlechtění vybraných ovocných druhů pro využití v praxi; optimalizovat metody kapalinové chromatografie pro detekci významných obsahových látek v plodech a produktech zpracování; vyhodnotit benefiční účinek vybraného ovoce na lidské zdraví.

Řešitelé:

 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová Ph.D. - mentor
  Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta Hradec Králové
 • RNDr. Aneta Bílková
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Číslo projektu: TJ01000175
Název projektu: Stanovení stupně zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie
Trvání projektu: 2018 – 2019

Cílem tohoto projektu je stanovit stupeň zralosti plodů pomocí NIR spektroskopie a následně pro tuto metodu vytvořit kalibrační protokol, který by byl přenositelný a využitelný i pro další subjekty jako jsou například pěstitelé nebo skladovatelé ovoce. Dojde k vytvoření kalibračního softwaru pro vybrané nejpěstovanější odrůdy jablek v ČR. Modely budou zahrnovat stanovení stupně zralosti pro optimální termín sklizně a vyskladnění plodů. Modely budou vytvořeny pro stacionární i mobilní přístroj s NIR technologií.

Řešitelé:

 • Ing. Martina Šubrtová
  VŠÚO Holovousy s.r.o.

Číslo projektu: QJ1510001

Název projektu: Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických metod

Trvání projektu: 2015 – 2018

 

Cílem projektu je charakterizovat stávající genetické zdroje třešně pomocí molekulárně genetických metod. Dále nalézt genetické příbuznosti, eliminovat duplikace, zmapovat variabilitu S-lokusu a zabezpečit kolekci s co největším rozsahem variability a doporučit vhodné odrůdy pro šlechtitelské programy třešně na základě hodnocení fenotypových znaků a genetických analýz.

Řešitelé:

 • Ing. František Paprštein
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ing. Josef Patzak, Ph.D.
  Chmelařský institut s.r.o.
 • Ing. Pavel Vondráček

Číslo projektu: QJ1610186

Název projektu: Přenos rezistence z GM odrůdy švestky "HoneySweet" do odrůdy "Domácí velkoplodá", hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky

Trvání projektu: 2016 – 2018

 

Cílem projektu je výzkum vedoucí k získání odrůdy švestky rezistentní k PPV s kvalitou a vlastnostmi pokud možno identickými s odrůdou Domácí velkoplodá, která je velmi kvalitní, ale k PPV silně náchylná. Dále získání výsledků každoročního výzkumu a hodnocení polního pokusu GM švestky cv. HoneySweet, a vyhodnocení nepřenosnosti PPV mšicemi třech vybraných netransgenních genotypů odrůd slivoně rezistentních k PPV.

Řešitelé:

 • Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
  Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. František Paprštein
  VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
  VÚRV v.v.l.
 • Petr Kareš