Základní informace o VŠÚO

Zaměření a vědecká činnost

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně více než šest desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. Oborově se jedná o následující problematiku:

 • uchování genofondů ovocných plodin, včetně sběru krajových a primitivních odrůd domácího původu a introdukce odrůd ze zahraničí a hodnocení významných hospodářských znaků u uchovávaných odrůd
 • šlechtitelský výzkum u jabloní, třešní, meruněk a slivoní
 • výzkum množení ovocných plodin
 • studium vlivu podnoží na naštěpované odrůdy
 • využití explantátových kultur a in vitro postupů při ozdravování ovocných plodin, jejich množení a uchovávání
 • vývoj účinných metod a efektivních postupů biologické a integrované ochrany ovocných dřevin proti škodlivým organismům
 • virologický výzkum u ovocných plodin
 • vývoj systémů intenzivních produkčních výsadeb
 • systémy řezu ovocných stromů a výzkum postupů ve vztahu k regulaci plodnosti
 • ošetřování půdy v sadech a ochrana proti plevelům
 • výživa stromů ve vztahu ke kvalitě ovoce a systémy závlah v intenzivních sadech
 • projekty ovocných výsadeb
 • sledování reziduí pesticidů v ovoci
 • výzkum opomíjených ovocných druhů
 • technologie skladování
 • uchování superelitního a elitního množitelského materiálu v technických a prostorových izolátech

V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků VO a předávané do RIV. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech.

Organizace vydává již téměř 50 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.

K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 70 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce (12 pěstitelských metodik za posledních 5 let). Samostatnou kapitolou jsou Směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce, které jsou vydávány ve dvouletých cyklech od roku 1992. Směrnice slouží především členům Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO) jako metodický návod k produkci ovoce s minimálním podílem chemických vstupů a minimální zátěží agroekosystému.

Dozorčí rada společnosti

Ing. Josef Kosina – společník -  dlouholetý vědecký pracovník VŠUO Holovousy

Mgr. Vladimír Samek – zástupce společníka  SEMPRA – pohybuje se v oblasti právních vztahů

Mgr. Hana Vránová

Jednatelé společnosti

Ing. Jaroslav Vácha

Ing. Tomáš Zmeškal

Společníci

Ing. Jan Blažek, CSc.

Ing. Josef Kosina, CSc.

Ing. Václav Ludvík

Ing. František Paprštein, CSc.

Jaroslav Muška

Ing. Radoslav Potůček

SEMPRA PRAHA a.s.