Ovocnářský výzkumný institut (OVI)

 

OP VaVPI

 

 

Tisková zpráva k ukončení projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116 Ovocnářský výzkumný institut

 

Dne 31. 12. 2015 byl ukončen projekt Ovocnářský výzkumný institut, příjemce Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Výstavba regionálního Ovocnářského výzkumného institutu, jako centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské odvětví zemědělské výroby v centru významné ovocnářské oblasti, zajistí komplexní výzkum v komoditě ovoce v souladu se světovými trendy a umožní konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru. Byly splněny všechny technické cíle projektu: hlavní budova centra s  laboratořemi a pracovnami, přípravnami rostlinného materiálu a nezbytným zázemím pro efektivní výzkumnou činnost, byl zrealizován skleník s potřebnou technologií, přístřešky pro zemědělskou techniku, sklad obalů a rekonstrukce skladu ovoce s moderní technologií. Současně byly zprovozněny laboratoře s moderními přístroji a zařízením a to laboratoře analytických a separačních technik, pomologická laboratoř, laboratoř tkáňových kultur, laboratoř kryoprezervace s kryoskladem, laboratoř molekulární biologie a laboratoř entomologie a mykologie. Dále byla obnovena zastaralá zemědělská polní mechanizace a vysazeny nové pokusné výsadby. Výstupy z výzkumné části projektu byly shrnuty do certifikovaných metodik a směrnic. Jednalo se o záchranu a konzervaci kulturního dědictví historických českých odrůd ovoce, o studium nových biotechnologických metod uchování genofondu, monitorování pěstitelských zásahů z hlediska životního prostředí, výzkum nových metod integrované ochrany, vývoj moderních postupů v ozdravování rostlin, výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce, zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů, stanovení optimálních agrotechnických zásahů a výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce. 

Tisková zpráva

ovi.jpg, 119kB

VŠÚO Holovousy s.r.o. obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1. Výše dotace činí 567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí, skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i vybavení přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.

Mezi výzkumné cíle projektu patří

 • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupu v pěstitelských technologiích),
 • výzkum nových metod integrované ochrany,
 • vývoj moderních postupů v ozdravování,
 • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,
 • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

K doplňujícím výstupům projektu patří:

 • poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu 2011 – 2014).
 • získané výsledky předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním Ovocnářských a seminářů.
 • zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků.
 • vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

Předpokládaný časový postup je následující:

 • I 2012 - zahájení realizace projektu
 • II 2013 - dokončení rekonstrukce skladu ovoce
 • IV 2015 - dokončení stavby skleníku, hlavní budovy, a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Dojde k navržení a uchování core collection původního českého genofondu jádrovin a peckovin. Technologie pěstování budou v tomto termínu předány uživatelům řešených ovocných druhů prostřednictvím Ovocnářské unie ČR. Plánovaná je také demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Navýší se i početní stav zaměstnanců ve VŠÚO. Do konce roku 2015 přijme ústav zhruba 30 nových pracovníků (15 výzkumníků a 15 techniků).