METODIKY A PUBLIKACEobal publikace

Aleš Matějíček a kol.:
Metodika pěstování
kulturních odrůd bezu černého
(2013)

Metodika vznikla jako realizační výstup z projektu NAZV MZe QH92223 „Výzkum odrůd černého bezu pro využití v ovocnářské praxi“. V posledním roce řešení bylo využito i vybavení a zázemí projektu „Ovocnářský výzkumný institut“.

Metodika se zaměřuje na pěstování, hodnoceení a množení kulturních odrůd bezu černého včetně látkového složení plodů. Závěrem jsou ze zkoumaných odrůd doporučeny vhodné odrůdy pro pěstování v podmínkách České republiky.

Cena 100,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné 


 


 

obal publikace

 

Ivana Pištěková a kol.:
Produkce jahod
v ekologických systémech pěstování
(2013)

Metodika vznikla jako realizační výstup z projektu NAZV MZe QH82231 „Produkce jahod v ekologických systémech pěstování“. V posledním roce řešení bylo využito i vybavení a zázemí projektu „Ovocnářský výzkumný institut“.

V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných přípravků a biofungicidů na výnos jednotlivých odrůd. Součástí je hodnocení zdravotního stavu a plodových znaků odrůd. Za sledované období je zaznamenán výnosový potenciál odrůd, odolnost k chorobám a jsou vybrány nejvhodnější odrůdy a technologické postupy pro ekologické pěstování jahod. Metodika pro praxi, je uceleným návodem pro pěstování jahod v ekologických pěstitelských systémech.

Cena 70,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

obal publikace

 

Jan Blažek a kol.:
Inovace pěstování a skladování
nových odrůd slivoní
(2013)

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu Národní agentury zemědělského výzkumu QH81235 „Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů“. Tento projekt byl řešen v letech 2008–2012. V posledním roce bylo využito i vybavení a zázemí z projektu „ Ovocnářský výzkumný institut“.

Tato publikace je určena především pěstitelům slivoní, kteří pěstují toto ovoce pro tržní účely. Zahrnuje výběr nejvhodnějších odrůd a podnoží, které jsou stručně popsány. Tato volba zahrnuje vazbu i na výběr vhodných lokalit. Významným kritériem výběru odrůd je jejich vhodnost pro dlouhodobé skladování plodů. Popsány jsou postupy založení nových výsadeb moderního typu a jejich ošetřování až do fáze nástupu plodnosti. Uvedeny jsou rovněž postupy určování sklizňové zralosti a technika sklizně. Závěrečná část je věnována problematice dlouhodobého skladování plodů.

Cena 70,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

obal publikace

 

Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (2010)

Publikace navazuje na tiskový materiál "Čtyřicet let meteorologického pozorování v Holovousích", vydaný v r. 1995.

Získané hodnoty jsou přehledně zpracovány do 23 tabulek s krátkou textovou charakteristikou a doplněny o historické údaje z již neexistující klimatologické stanice v Hořicích z let 1922-1947 a stanice v Jičíně - Soudné z let 1930-1954.

Cena 150,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

obal publikace

 

Miroslav Lánský a kol.:
Integrovaná produkce jablek určených
pro výrobu dětské výživy
(2009)

Publikace je realizačním výstupem výzkumného projektu 1G46073 zaměřeným na produkci bezpečné suroviny pro výrobu kojenecké a dětské výživy.

Specifický režim ošetřování je nezbytný pro splnění velmi přísných požadavků kladených na obsah reziduí pesticidů v produktu. Pesticidy nevhodné z pohledu jejich nepříznivých ekotoxikologických vlastností jsou z těchto systémů vyloučeny. Současně jsou definovány nejvhodnější termíny aplikace pesticidů zajišťující degradaci reziduí pod limit 0,01 mg/kg do doby sklizně.

Metodika je určena nejen pro pěstitele produkující jablka pro dětskou výživu, ale i pro ty, kteří mají zájem pěstovat ovoce s minimem reziduí.

Cena 100,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

 

František Paprštein, Josef Patzak:
Spála růžovitých u jádrovin a molekulární genetika (2007)

Metodika byla realizována v rámci řešení projektu NAZV MZe ČR QF 4041 - Studium rezistence ke spále růžovitých u jabloní a hrušní pomocí molekulární genetiky. Cílem metodiky bylo nalézt vhodné molekulární markery rezistence ke spále růžovitých (Erwinia amylovora) pro šlechtitelské pracoviště a charakterizovat vhodné a nevhodné genetické zdroje rezistence u jabloní (Malus x domestica) a hrušní (Pyrus communis) pro odbornou veřejnost a pěstitelskou praxi.

Z obsahu :

» Vlastní popis metodiky

- Charakteristika choroby
- Izolace DNA
- PCR amplifikace
- Elektroforéza
- Popisy jednotlivých odrůd a genotypů

» Zdůvodnění nových metodických postupů
» Závěr a popis uplatnění

» Popisy odrůd hrušně
» Popisy odrůd jabloně
 

Cena 60,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

 

Kolektiv autorů VŠÚO Holovousy s.r.o.
Inovace pěstování ovocných plodin (2007)

 

(obsah publikace)

 

 

Cena 200,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

 

Kolektiv autorů VŠÚO Holovousy s.r.o.
Nové odrůdy ovoce (2007)

 

(obsah publikace)

 

 

Cena 150,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

 

Josef Kosina:
Metodika probírky plodů u jabloní (2007)

Metodika je realizačním výstupem Výzkumného záměru MSM 2527112101 "Výzkum kvality plodů a efektivnost pěstování jádrovin" za finanční účasti MŠMT ČR. V publikaci jsou uvedeny postupy pro redukci násady plůdků jabloní metodou ruční a chemické probírky. Byly definovány faktory, které mají rozhodující vliv na účinnosti probírky. Jsou uvedeny přípravky, které je možno použít pro redukci násady plodů v podmínkáh České republiky. Jsou prezentovány výsledky pokusů s ruční a chemickou probírkou plůdků ve VŠÚO Holovousy s.r.o.

Z obsahu :

» Vlastní popis metodiky
» Srovnání "novosti postupů"
» Popis uplatnění metodiky
» Seznam použité literatury
» Seznam publikací, které předcházely metodice

 

Cena 50,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 

 


 

 

 

 

 

Jan Blažek a kol.:
Metodika intenzifikace starších výsadeb jabloní (2005)

Komplexní metodika intenzifikace starších výsadeb jabloní je založena na syntéze jednotlivých metodických postupů, které byly předmětem dílčích výstupů projektu MZe ČR QD 0166. Východiskem pro uplatnění této metodiky v každé konkrétní výsadbě musí být předběžná analýza stavu dané výsadby a příčin jejího zanedbání. Tato analýza by měla odpovědět na otázku, zda budou intenzifikační zásahy rentabilní či nikoliv.

Z obsahu :

» Analýza stavu výsadby
» Ochrana proti chorobám a škůdcům
» Odplevelení a řez
» Obnovení růstové rovnováhy řezem kořenů a kmene
» Eliminace obtížně h bitelných plevelů ve výsadbách jabloní
» Ekonomika přeroubování méně vhodných odrůd
» Výběr odrůd jabloní pro přeroubování
» Sortiment odrůd jabloní podle odolnosti k chorobám
» Opylování tržních odrůd jabloní
» Hnojení a obnova půdní úrodnosti
» Výběr nejvhodnějších hnojiv pro výsadby jabloní
» Zásady správného řezu
» Chenická probírka násady plodů ve starších výsadbách jabloní
» Odstraňování stromů napadených proliferací (metlovitostí) jabloně

Cena 50,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné

 

 


 

 

 

 

 

Jitka Blažková a kol.
Pěstování třešní na slabě rostoucích podnožích (2005)

Publikace je realizačním výstupem projektu MZe ČR
QD 1047 - Inovace pěstitelských systémů třešní.

Z obsahu :

» Produkce třešní ve světě a v ČR
» Nutriční hodnota třešní
» Podnože pro třešně
» Burlat
» Roubová inkompatibilita
» Mezištěpování
» Zakládání intenzivních výsadeb třešní na slabě rostoucích podnožích
» Stručné popisy vybraných odrůd
» Stručný popis nových odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize
» Odolnost květů vůči poškození mrazem
» Opylování květů třešní
» Výsadbový materiál
» Výsadba stromků
» Tvarování stromků po výsadbě
» Agrotechnická opatření ke stabilizaci výnosů a zvýšení kvality plodů
» Používání herbicidů
» Výživa a hnojení
» Závlaha
» Poškozování třešní ptáky
» Ochrana proti praskání třešní
» Skladování třešní
» Barevné obrázky

Cena 50,- Kč (včetně DPH) + poštovné a balné