Seznam řešených mezinárodních výzkumných projektů

 

VŠÚO Holovousy s.r.o. - mezinárodní projekty

 

Akronym, název, roky řešení a cíl projektu

BIOFRUITNET
Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks

Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850)
(11/2019 - 10/2022)

 

Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost evropské produkce ekologického ovoce se zaměřením na ekologickou produkci jádrovin, peckovin a citrusového ovoce prostřednictvím:


1.    Shromažďování a validací stávajících praktických a vědeckých poznatků o pěstování ekologického ovoce za účelem distribuce těchto poznatků mezi zeměmi EU prostřednictvím instruktáží jako jsou praktické návody, technologické postupy, videa a krátké články.

2.    Posílení zavedených webových stránek a aplikací v pěstování ekologického ovoce a navázání spojení mezi nimi za účelem vytvoření silných sítí producentů ekologického ovoce a dalších zainteresovaných subjektů s dobrým tokem informací.

 

Více informací k projektu najdete v tomto dokumentu.


 

Číslo, název, roky řešení a cíl projektu

7F14122
Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway
(2015 - 2017)

 

Plané příbuzné druhy a krajové odrůdy drobného ovoce jsou posuzovány z hlediska jejich výskytu v přirozených ekosystémech a učiněna opatření pro jejich uchování. Přírodní a naturalizované druhy české a norské flory (Sorbus sudetica, Ribes rubrum, R. petraeum, R. nigrum, R. spicatum, Grossularia uva crispa, Hippophae rhamnoides, Lonicera coerulea, Rubus chamaemorus, R. idaeus) jsou revidovány na přirozených stanovištích,  charakterizovány morfologicky, chemicky a geneticky tak, aby mohla být zhodnocena míra jejich diversity, populační rozrůzněnosti či podobnosti a vyhodnocen jejich potenciál pro šlechtění. Genetická diversita kriticky ohrožených glaciálních reliktů české flory je porovnána s variabilitou norských vikariantních druhů. Genotypy s lepšími plodovými charakteristikami nebo jinými významnými vlastnostmi budou vytipovány pro šlechtění a pro pěstování jako zdravé potraviny. Bude vypracována metodika ochrany in situ a ex situ.


 

Akronym, název, roky řešení a cíl projektu

EU.CHERRY
Collaborative action for updating, documenting and communicating the cherry patrimonial richness in EU
(2016 - 2017)

 

Projektu EU.CHERRY se účastní 13 evropských výzkumných bází. Předmětem řešení projektu je fenotypová a genotypová charakterizace vybraných evropských krajových odrůd třešně.