O firmě


Historie výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského začíná rokem 1951, kdy v rámci reorganizace Ovocnicko–vinařského ústavu v Praze a Ovocnického ústavu v Průhonicích byla jednotlivá zahradnická odvětví rozdělena do samostatných ústavů. Výzkumný ústav ovocnářský byl umístěn do historické budovy zámku v Holovousích, malé obci ve východních Čechách, která se nachází asi v polovině cesty mezi městy Jičínem a Hradec Králové. Pěstování ovoce bylo v této oblasti tradiční.
V místě budovy zámku bylo kdysi vladycké sídlo, později přebudované na tvrz, která patřila Holovouským z Holovous. Zámek měl celou řadu majitelů. Byli to například Karlíkové z Nežetic, rodina Smiřických, Leveneurových, Sosnovce z Vlkanova, Valdštejna a dalších, kteří původní tvrz přebudovali na zámek. Do současné podoby zámek zrekonstruovala rodina Malínských na začátku XX. století. V rámci restitucí nabyli zpět holovouský zámek původní vlastníci. Výzkumný ústav ovocnářský zde byl založen 1.3.1951 a od 1.1.1952 se stal jedním z ústavů Ministerstva zemědělství ČSR, v roce 1956 přešel pod přímé vedení Československé akademie zemědělských věd a v roce 1977 byl přičleněn jako samostatná hospodářská organizace k VHJ Sempra Praha. Byly k němu připojeny šlechtitelské stanice Těchobuzice, Velké Losiny a Velehrad.
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. (dále jen VŠÚO) vznikl 11.6.1997 a je výzkumnou organizací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje  Je jediným výzkumným ústavem v ČR, zabývajícím se problematikou ovocnářského výzkumu většiny ovocných druhů mírného klimatického pásma. Ve své  sedmdesátileté historii se věnuje převážně aplikovanému výzkumu a vývoji. V současné době pracoviště řeší projekty Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Technologické agentury České republiky. Organizace se díky projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) - reg č. projektu CZ.1.05/2.1.00/03.016 stala jedním z podpořených regionálních center aplikovaného výzkumu z OP VaVpI – Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra.
 

Hlavní činnost


VŠÚO v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin v ČR“ dlouhodobě uchovává a každoročně hodnotí v polních kolekcích genetických zdrojů více než 2300 odrůd významných ovocných druhů mírného klimatického pásma. Testuje duplicitní uchování pomocí biotechnologických metod v aktivně rostoucích in vitro kulturách a regeneraci po kryoprezervaci v kapalném dusíku. Již téměř sedmdesát let probíhá šlechtitelská činnost, která se v současnosti zaměřuje na třešně, jabloně, slivoně a meruňky. Společně se šlechtěním pak dochází k introdukci a testování perspektivních odrůd ze zahraničí k zabezpečení šlechtitelských programů vhodnými genotypy s cennými vlastnostmi.
 

Výzkumná činnost vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti českého ovocnářského sektoru v evropském prostoru je zaměřena na následující priority:


 • Diagnostiku hlavních patogenů ovocných plodin.
 • Ozdravování perspektivních odrůd jádrovin a peckovin moderními biotechnologickými metodami s následným předáním bezvirózních primárních zdrojů uživatelské sféře.
 • Inovace pěstitelských technologií jádrovin a peckovin novými poznatky z integrované produkce, organických systémů a ze skladování plodů, zejména v oblasti odrůdové a podnožové skladby nebo ochraně proti škodlivým činitelům.
 • Snížení vstupu cizorodých látek do ekosystému sadu a životního prostředí.
 • Precizování agrotechnických zásahů v nově zakládaných tržních výsadbách jádrovin a peckovin se zaměřením na péči o půdu a její efektivní využití, výzkum moderních metod hnojení a výživy i tvarování a regulace násady plodů.
 • Zpřesnění metody stanovení optimální sklizňové zralosti u jádrovin i peckovin a nalézt optimální skladovací podmínky k prodloužení uplatnění domácí produkce na trhu.
 • Formulace množitelských a pěstitelských technologií, včetně ekologických systémů u drobného ovoce a opomíjených ovocných druhů ve snaze prosadit jejich začlenění do agrárního sektoru.
 • Výběr šlechtitelsky perspektivních odrůd a genotypů jádrovin a peckovin na základě využití nových efektivních laboratorních metod s cílem zintenzivnit využívánígenových markerů, které mají přímou vazbu na důležité hospodářské znaky.
 • Realizaci smluvního výzkumu v ovocnářství k řešení specifických témat v oblastech testování přípravků k ochraně rostlin i pomocných přípravků, inovace zpracovatelských technologií, testování nových materiálů k použití ve výsadbách.
 • Předávání získaných poznatků z VaV odborné veřejnosti prostřednictvím pořádání odborných seminářů a workshopů i studentům škol prostřednictvím zapojení do projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

VŠÚO Holovousy je organizačně členěn na pět výzkumných oddělení:

 • Oddělení genofondů
 • Oddělení ochrany ovocných plodin
 • Oddělení technologií
 • Oddělení genetiky a šlechtění ovocných plodin
 • Oddělení laboratorního komplementu více


Mezinárodní spolupráce

Na mezinárodní úrovni je VŠÚO Holovousy aktivně zapojen do předních evropských a světových organizací:

 • ISHS (International Society for Horticultural Science), která sdružuje 7 000 členů ze 140 zemí
 • EUFRIN (European Fruit Research Institutes Network), kde je zapojeno 30 evropských členů z univerzit a výzkumných ústavů
 • EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) sdružujícího šlechtitelská pracoviště více

XV EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium

V roce 2019 se v Praze konalo jednání mezinárodní konference XI.EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium za účasti 150 šlechtitelů a genetiků z 29 zemí z celého světa. Na pracovním jednání v rámci této konference byl zvolen novým předsedou ovocnářské sekce společnosti EUCARPIA Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. více
 

TŘEŠŇOVÉ DNY

Třešňové dny jsou pořádány ve spolupráci s Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Breeding Research on Fruit Crops z Německa, pravidelně se střídají v pořádání obě země. V roce 2020 je místo konání v Německu a VŠÚO je spolupořadatel. Tato akce se koná vždy koncem měsíce června. více
 

Strategická partnersví

VŠÚO má tři strategická partnerství, která mu pomáhají šířit odrůdy ovocných druhů. Tyto odrůdy, vyšlechtěné v Holovousích, jsou distribuovány do celého světa, ale hlavně do EU, USA a Austrálie.

 • Artevos GmbH (Německo) – Komercializace odrůd ovocných druhů převážně na trhu EU. Testování vhodnosti odrůd jádrovin a peckovin pro státy EU v jedenácti testovacích stanicích. V testech je v současnosti více než 30 novošlechtění jabloní, třešní, meruněk a švestek ze šlechtitelského programu VŠÚO.
 • Varieties International LLC (USA) – Komercializace odrůd ve světovém měřítku s převahou na trhu USA a dále v Chile, Kanadě, Jihoafrické republice, Číně, Jižní Koreji a v Indii. V testech je v současnosti více než 30 novošlechtění třešní ze šlechtitelského programu VŠÚO.
 • ANFIC (Austrálie) – Společnost sdružuje polovinu pěstitelů třešní v Austrálii a zabývá se testováním a komercializací odrůd v Austrálii. Podílí se na testování odrůd a v současnosti jich má v testech celkem 12 ze šlechtitelského programu VŠÚO.

Popularizace vědy a výzkumu

Za důležitou část činnosti VŠÚO považujeme popularizaci vědy a výzkumu, tedy naší práce. Jednak organizujeme pro odbornou veřejnost různé semináře, polní dny a konference např.  tradiční OVOCNÁŘSKÉ DNY, Seminář pro pěstitele nebo polní dny. Pro širokou veřejnost pak zajišťujeme Zimní a Jarní degustaci jablek, Den otevřených dveří, exkurze a výstavy. Spolupořádáme Slavnosti Holovouských malináčů. Tato slavnost se stala velmi populární a vyhledávanou akcí. Každoročně se zúčastňujeme akce Noc vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze. Zde formou výstavy, ochutnávek ovoce i produktů předvádíme naši práci a naše výsledky.  více

 

Spolupráce se školami

Probíhá jednak s vysokými školami a univerzitami: Mendelova Univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumná laboratoř III. Interní gerontometabolické kliniky, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec Králové. Ve spolupráci s  těmito vědeckými pracovišti řešíme výzkumné projekty a poskytujeme stáže studentům. V rámci regionu spolupracujeme také se středními školami: Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, Střední škola zahradnická Kopidlno, Střední odborná škola veterinární Hradec Králové. Žáci z těchto škol k nám chodí na praxe, exkurze a brigády. Tím se seznamují s problematikou ovocnářství, chodem výrobního podniku a vědecké instituce. více
 

Národní výstavy

VŠÚO se účastní na národních výstavách  Země živitelka, Zahrada Čech, Hortikomplex. Tyto výstavy jsou největší a nejvýznamnější pro ovocnáře a zemědělce v ČR. 
 

Regionální akce

V regionu se účastníme Dne zemědělství v Hradci Králové,  Zemědělského dne v Sověticích, Královéhradeckých krajských dožínek a celé řady zahrádkářských výstav.

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO