Probíhající projekty tuzemské


MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ / NAZV

Níže uvedené projekty jsou řešeny s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum.
DKRVO - Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (2023 - 2027)

 • Řešitel: Ing. Lubor Zelený
 • Strategie dlouhodobé koncepce rozvoje VŠÚO Holovousy vychází a navazuje na DKRVO 2018-2022, na strategii k zajištění dlouhodobé udržitelnosti Centra definované v rámci projektu OVI a v návazném projektu NPU I – Výzkumné ovocnářské centrum (VOC). Současně reflektuje Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032, Strategii rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie MZe 2030“), Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a Metodiku hodnocení VO Ministerstva zemědělství. Předkládaný DKRVO zahrnuje jak výzkumný/vědecký program, tak i personální a ostatní synergické strategické cíle.
 • Jsou řešeny dva výzkumné záměry:
 • VZ01 - Výzkum udržitelné produkce ovoce v podmínkách změn klimatu a priorit společnosti 1
 • VZ02 - Výzkum udržitelné produkce ovoce v podmínkách změn klimatu a priorit společnosti 2

QL24010298  - Suchovzdornost a mrazuvzdornost netradičních ovocných druhů, jejich pěstování a využití v podmínkách ČR (2024 – 2028)

 • ŘEŠITELÉ: Mendelova univerzita v Brně
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. - Ing. Luděk Laňar Ph.D. Ing. Jan Náměstek Ph.D.,  ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  
 • Cílem projektu je zhodnotit možnost pěstování a využití perspektivních druhů netradičního ovoce (moruše, fíkovník, bez, dřín, kdouloň) s vyšší tolerancí na sucho a mráz v souvislosti se změnou klimatu v souladu s klíčovou oblastí reakce na globální změny v biosféře. Využitím nových měřících technik odolnosti a sledováním biologických vlastností rostlin budou získány ucelené informace o odolnosti vybraných druhů k abiotickému stresu sucha a mrazu. Záměrem je také zhodnotit možnosti jejich množení, navrhnout vhodné postupy zpracování ovoce do podoby potravinářských produktů a zjistit zdravotní stav ovocných druhů. Výstupem projektu budou praktické informace o vhodnosti a odolnosti testovaných druhů v podmínkách měnícího se klimatu spolu s možností využití jejich plodů.

QL24010368  - Implementace prvků polní autonomie do ovocnářské výroby a Školkařství (2024 – 2028)

 • ŘEŠITELÉ: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. -  Ing. Klárka Scháňková, Ing. Luděk Laňar Ph.D.; České vysoké učení technické v Praze, Václav Koběluš
 • Cílem projektu jes předpokládaným nástupem poloautonomních a autonomních systémů získat poznatky pro jejich nasazení v podmínkách školkařských provozů a ovocných sadů. Zejména jde o jejich přizpůsobení provozu pěstebních ploch a podpůrných systémů při nasazení robotických systémů. Důslednou přípravou provozu na očekávané změny otevřít prostor pro uplatnění autonomních strojů a efektivní, dlouhodobé a ekonomicky únosné nasazení robotů. Společně s nasazením robotů je cílem projektu přispět k celospolečenskému požadavku na ekologizaci zemědělské činnosti technickými řešeními pro lokálně cílené aplikace, snížení intenzity přejezdů, spotřeby pohonných hmot a zavádění inovovaných agrotechnických zásahů. Přispět ke snížení potřeby dnes nezbytné a obtížně dostupné manuální práce.

QL24020033  - Vývoj diagnostických metod pro detekci patogenů rodu Vaccinium pro omezování jejich výskytu v množitelském materiálu (2024 – 2026)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Mgr. Lucie Valentová Ph.D.,
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Cílem projektu je:
 • C001: Detekce a charakterizace virů rodu Vaccinium pomocí PCR a vysokokapacitního sekvenování (HTS, high-throughput sequencing), stanovení jejich hostitelů a vektorů
 • C002: Monitoring výskytu patogenů rodu Vaccinium v rozmnožovacím materiálu, dovážené sadbě a produkčních výsadbách
 • C003: Studium rozšiřování patogenů v porostech rodu Vaccinium v čase
 • C004: Návrh metodiky detekce nově nalezených virů a zdokonalení metodiky detekce pro dosud známé hospodářsky významné patogeny rodu Vaccinium
 • C005: Validace metod pro detekci patogenů dle certifikačního schématu pro rod Vaccinium, implementace metod do laboratorní a pěstitelské praxe
 • C006: Příprava protilátek pro detekci významných virů rodu Vaccinium pomocí ELISA

QL24010352  - Výzkum genových zdrojů a bakteriálních patogenů ovoce pro tvorbu nových molekulárně genetických selekčních metod a odrůd ke zvýšení odolnosti výsadeb (2024 – 2028)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Pavol Suran, Mgr. Matěj Semerák, Ing. Lukáš Maryška, Ing. Kamila Pluhařová, Ing. Ivona Žďárská, Ing. Lubor Zelený, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., RNDr. Petra Lišková Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Petr Kareš
 • Cílem projektu je:
 1. Dokončit selekci jádrovin a peckovin (jabloň, třešeň, meruňka) se zvýšenou odolností k bakteriálním patogenním organizmům.
 2. Vyvinout metody a nástroje selekce nových genotypů ovoce odolných vůči patogenu Pseudomonas spp. s uplatněním molekulárně genetických metod včetně in vitro a in vivo kultur.
 3. Zavést metody selekce genetickými markery pro odolnost jabloní vůči patogenu Erwinia amylovora a stanovit relativní náchylnost genotypů vůči bakteriálním patogenům v podmínkách in vitro.

QL24010200  - Hodnocení rizik realistických subletálních dávek pesticidů v potravních zdrojích samotářských včel pro stabilizaci přirozeného ekosystému opylovačů se zaměřením na vocnářskou produkci (2024 – 2028)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ALS Czech Republic, s.r.o.,
 • Cílem projektu  je přispět k zajištění dostatečné opylovací kapacity populací samotářských včel pro udržitelnou ovocnářskou produkci. Dílčí cíle jsou:
 1. Stabilizace ovocnářské produkce prostřednictvím přirozeného společenství samotářských včel.
 2. Stanovení vlivu reálných expozic pesticidů a jejich dopadu na populace samotářských včel.
 3. Zhodnocení rizik reálných expozic pesticidů a jejich tank-mixů v potravě samotářských včel na jejich vývoj a přežívání se zaměřením na potenciální synergický efekt účinných látek a negativní efekt na střevní mikrobiom včel.
 4. Zpracování výstupů s uplatněním v ovocnářské praxi.

QL24010114  - Inovace integrované produkce a technologie pěstování  peckovin v návaznosti na trendy a potřeby dnešní doby (2024 - 2028)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., RNDr. Aneta Bílková, Ing. Pavlína Knapová, Ing. Dáša Jiroušová, Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková Ph.D., 
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Ovocnářská unie České republiky, z.s.
 • Cílem projektu  je vypracování šetrných technologií ochrany peckovin pro zajištění produkce ovoce v režimu integrované a bezreziduální produkce v souvislosti s dodržením potřebných nízkoreziduálních/bezreziduálních limitů MLR, ověření účinnosti perspektivních přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin proti škodlivým organismům s ohledem na trend snižování používání pesticidů dle evropské strategie Farm to Fork a na minimalizaci počtu reziduí pesticidů v ovoci. Dalším cílem je ověření vlivu rostlinných regulátorů na výnos, jakostní parametry ovoce a rentabilitu produkce, implementace výsledků do ovocnářské praxe, vypracování inovovaných technologických postupů produkce peckovin zaručujících rentabilní výnos jakostního ovoce s garancí nejvýše 5 reziduí účinných látek v plodech.


QL24010091  - Inovace šlechtění nových odrůd jabloně domácí s využitím  celogenomové asociační studie (GWAS) (2024 - 2028)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, RNDr. Jana Čmejlová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Prog. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Radek Vávra Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ing. Pavel Voráček
 • Cílem projektu je inovace tvorby nových odrůd jabloně domácí pro získání  šlechtitelského materiálu s vynikajícími kvalitativními vlastnostmi pro zvýšení konkurenceschopnosti českého ovocnářství. Bude provedeno celogenomové sekvenování kolekce jabloní s cílem identifikovat DNA lokusy zodpovědné za hospodářsky významné znaky tzv. asociační analýzou (GWAS). Budou tak nalezeny molekulární markery (MM) asociované se šlechtitelsky zajímavými vlastnostmi plodů, jako jsou např. vzhledové a chuťové vlastnosti, velikost či pevnost plodů. Takto identifikované DNA markery budou validovány na ověřovacích populacích, zároveň budou vyvinuty detekční metody vhodné pro rutinní MM asistovanou selekci (MAS) semenáčů umožňující zefektivnění a zlevnění šlechtitelských programů.

QK23020046 - Inovativní postupy managementu jabloňových sadů pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemské produkce (2023 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Klára Scháňková, Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., RNDr. Aneta Bílková
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně
 • Cílem projektu je získání poznatků pro zlepšení a stabilizaci ekonomické situace ovocnářského sektoru pomocí inovace vytipovaných prvků výrobní technologie jabloní s nejvyšším potenciálem zlepšení rentability, stability a bezpečnosti produkce. Dílčími cíli jsou inovace v oblasti řezu, regulace plodnosti a ochrany proti škodlivým organismům využitelné jak v integrované, tak v ekologické produkci. Inovace bude založena na nových postupech, technologiích a výběru účinných látek na ochranu rostlin, které umožní omezení rizik výskytu reziduí pesticidů v produktech a omezení jejich vlivu na složky životního prostředí a necílové organismy. Účelem inovace je dosahování vysokých a stabilních výnosů plodů z jednotky plochy s optimální tržní velikostí a nízkou reziduální a ekologickou stopou.


QK23020107 - Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů (2023 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Klára Scháňková, Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D.,
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 • Cílem řešení projektu je výzkumně ověřit nové postupy pěstování ovocných dřevin v rámci kombinovaného využití půdy pro pěstování plodin a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. agrovoltaiky. Sledován bude vliv instalovaných fotovoltaických (FVe) panelů na produkci a prosperitu pěstovaných druhů drobného ovoce, např. Rubus a Ribes, v porovnání s referenční plochou. Získaná energie bude následně lokálně využita pro automatizaci a robotizaci polních prací či závlahu pěstovaných plodin. Na základě ověřených výsledků měření a použitých metod bude vypracována metodika pro pěstitele, která spolu s recenzovanými články umožní rozvoj nového konceptu agrovoltaiky u trvalých kultur v podmínkách České republiky.


QK22010268 - Vývoj systémů pro genotypování ovocných plodin a jejich implementace do praxe (2022 - 2025)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Bc. Jana Čmejlová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Prof. Dr. Ing. Boris Krška

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ing. Pavel Voráček
 • Cíle návrhu projektu: 
 1. Genotypizace jabloní dříve vyvinutým systémem SSR markerů - implementace do praxe VŠÚO , firmy Fytos a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZŮZ). 
 2. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci švestek SSR markery, analýza švestek udržovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 3. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci třešní SSR markery, analýza třešní pěstovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 4. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci hrušní SSR markery, analýza hrušní udržovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 5. Vývoj metod genotypizace ovocných plodin na základě částečného sekvenování genomů 
 6. Vývoj metod genotypizace ovocných plodin na základě amplikonového sekvenování 


QK22020019 - Inovace integrované a ekologické produkce ovoce a révy vinné v návaznosti na nově se šířící druhy škodlivých organismů (2022 - 2024)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Mendelova univerzita v Brně
 • Cíle návrhu projektu: 
 1. Monitoring aklimatizace nových a šíření již aklimatizovaných invazních škodlivých organismů (ŠO) ovocných plodin a révy vinné na území ČR.
 2. Studium patologického profilu aklimatizovaných populací invazních ŠO a jeho vlivu na jejich reálnou škodlivost v klimatických podmínkách ČR.
 3. Standardizace monitorovacích metod k monitoringu invazních ŠO.
 4. Optimalizace termínů ochrany za účelem eliminace škod způsobených invazními druhy ŠO.
 5. Inovace metod ochrany ovoce a révy vinné vhodných proti stávajícím problematickým i novým invazním druhům vhodných do systémů integrované a ekologické produkce.
 6. Publikování výstupů/výsledků: Nmet, Nmap, Jimp, Z, Jost. 


QK22020045 - Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR (2022-2024)

 • ŘEŠITELÉ: Prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Mgr. Matěj Semerák, Ing. Anežka Semrádová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. (hlavní příjemce) - Ing. David Dušek Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Cílem projektu je získání poznatků o problematice využití geograficky nepůvodních druhů dřevin (GND) v lesním hospodářství ČR. Budou shromážděny relevantní poznatky poznatky z domácí i zahraniční odborné literatury. Pozornost bude zaměřena na otázky biologie a stanovištních nároků GND, jejich produkce, pěstování, vlivu na stanovišě, fytopatologických rizicích, rizika invazivnosti. Budou vyhodnoceny (aktualizovány) výsledky dlouhodobých pěstebních experimentů a dlouhodobých provenienčních ploch GND. Dále budou provedena getenická šetření pro ověření původu a bude vypracována databáze getenického screeningu. Výstupy projektu budou zaměřeny na výklad klasifikace GND (Hkonc) využitelný při rozhodování orgánů státní správy a na metodické postupy pro pěstování GND ve směsích našich domácích dřevin. 


QK21010170 - Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0 (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martina Marečková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Petr Kareš
 • Projekt přinášı́ řešenı́ nové koncepce ovocného sadu, se zaměřenı́m na produkci kvalitnı́ch tržnı́ch jablek, s reálným využitı́m senzorové techniky, cı́lených zásahů, pokročilých metod automatizace, umělé inteligence a robotiky. Nahlı́žı́ na problematiku komplexně od výběru vhodných genotypů a odrůd tzv. sloupcovitých jablonı́, po nový systém ukotvenı́ stromů s výhledem na nástup robotiky. Cı́lem projektu je také vyvinout mechanizačnı́ prvek pro sklizeň plodů a představit možnosti pěstovánı́ ovoce s vyššı́ efektivitou při minimálnı́ potřebě lidské práce, která je jinak nedı́lnou součástı́ pěstovánı́ ovoce. S vývojem autonomnı́ch systémů a technologiı́ monitoringu sadu výrazně zvýšı́me efektivitu zásahů na úrovni jednotlivých stromů.


QK21010200 - Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Pavol Suran, Prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, Petr Kareš
 • Cı́lem projektu je vyšlechtit nové genotypy 4 ovocných druhů (jabloň, slivoň, třešeň, meruňka) se zvýšenou suchovzdornostı́ a mrazuvzdornostı́ prostřednictvı́m šlechtěnı́ rostlin. Vyvinout metodiky selekce genotypů ovoce odolných vůči suchu a poškozenı́ generativnı́ch orgánů pozdnı́mi jarnı́mi mrazy. Poskytnout genotypy s vylepšenou kvalitou plodů pro přı́mý konzum a s vysokým obsahem prospěšných bioaktivnı́ch látek. Výběr odolných genotypů vůči suchu a mrazu bude mı́t přesah do ovocnářské produkce v důsledku jejich nižšı́ho nároku na zálivku a ochranu proti mrazu. Podstata jejich odolnosti bude podložena daty z měřenı́ metabolických procesů, enzymatické aktivity a anatomicko-morfologických změn.

 
QK21020395 - Produkce fytoplazem prostých školkařských výpěstků a jejich ochrana před reinfekcí (2021 – 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Mgr. Petra Jiroutová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
 • Ozdravovánı́ výchozı́ch rostlin ovocných druhů od fytoplazem pro systém certifikace pomocí chemoterapie, kryoterapie a explantátů v in vitro kulturách. Charakteristika infekcí ESFY, AP a PD ve školkách se zaměřením na latentní infekce. Monitoring vektorů ve školkách a jejich molekulární determinace. Nové inovované kontrolnı́ strategie (pesticidy, odpuzujı́cı́ látky), omezujı́cı́ výskyt a šı́řenı́ fytoplazem s důrazem na výchozí množitelský materiál.
 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY / TAČR


             

TQ03000603- Ověření efektivity systémů integrované ochrany proti Neonectria ditissima s přesahem dopadu této ochrany na obsah mykotoxinu patulinu v plodech napadených stromů v podmínkách ČR (2024 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Mgr. Zuzana Haňáčková, Ing. Pavlína Jaklová Ph.D., Ing. Adéla Zahradníčková
 • SPOLUPRACUJÍCÍ:Univerzita Hradec Králové
 • Stěžejním cílem projektu je prohloubení poznatků nejen o druhu Neonectria ditissima, který je původcem nektriové rakoviny jabloní, závažného a hospodářsky významného onemocnění, ale i o metodách ochrany proti tomuto patogenu. Součástí projektu je výzkum dopadu těchto ochranných opatření na obsah mykotoxinu patulinu v plodech u napadených stromů. FW10010515- Inovativní využití listí ovocných stromů pro nápoje zdravé výživy s vysokou biologickou dostupností účinných látek (2024 – 2026)

 • ŘEŠITELÉ: AQM s.r.o.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ:VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. – Ing. Pavlína Knapová, Ing. Dáša Jiroušová
 • Cílem projektu je recyklace doposud nevyužívaného zemědělského materiálu pro vývoj funkčních nápojů se zdravotními benefity. Nápoje jsou postaveny na bázi jabloňového a hrušňového listí, které jsou bohatým zdrojem antioxidantů - především fenolických látek, jejíž koncentrace je mnohonásobně vyšší než plody. Pro zvýšení biologické dostupnosti a rozšíření spektra zdravotních účinků je projekt doplněn o fermentaci molekul z listí.

 

MINISTERSTVO KULTURY


DH23P03OVV036 - Stopy tradičního hospodaření v průmyslově, zemědělsky a rekreačně intenzivně využívaných regionech: jejich identifikace, dokumentace, záchrana a možnosti využití (2023 – 2027)

 • ŘEŠITELÉ: prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Ing. Anežka Semrádová
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
 • Hlavním cílem projektu je ucelení informací v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na mapování reliktů historické hospodářské činnosti člověka na půdě. Jedná se o nový přístup – propojení zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, krajinářství, případně vybraných odvětví průmyslu spolu s historií, archeologií, památkovou péčí a muzeologií.
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001088 - FVE VSUO – Holovousy

 • CÍL PROJEKTU: projektu: Instalací plánované FVE dojde ke snížení spotřeby primární el. energie, část spotřeby el. energie bude VSUO po realizaci projektu zajišťovat provozem vlastní FVE.
 • PLÁNOVANÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE: 295 kWp.
 • Akumulace není realizována.


MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

            

CZ.03.01.03/00/23_047/0003615  - Vzdělávání ve VŠUO

 • Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců.
 • Celkem v projektu bude zapojeno 77 zaměstnanců, kteří budou rozvíjet svou odbornost v klíčových dovednostech.
 • Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a
 • konkurenceschopnosti celé společnosti.

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO