Probíhající projekty tuzemské


Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - SPECIÁLNÍ STROJE DO OVOCNÝCH SADŮ A OVOCNÝCH ŠKOLEK
 

21/012/0411b/452/002674 Speciální stroje do ovocných sadů a ovocných školek


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. realizuje v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova, 4.1.1.b. Investice do zemědělských podniků projekt s názvem „Speciální stroje do ovocných sadů a ovocných školek“.
 
Jedná se o pořízení nového stroje a nové technologie - traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč. a autopilot pro jízdu po přímé i nepřímé linii a schopností zastavování v předem stanoveném sponu na definované linii a stanovených bodech dle GPS souřadnic. Cílem je snížení finanční náročnosti na provoz a rovněž snížení nákladů na pěstitelské operace a omezení možných ztrát na porostu. Mnoho operací jako mechanizovaný řez, mechanizovaná probírka, kultivace a vyžínání příkmenných pásů a případné spojování těchto operací je závislých na schopnostech a zkušenostech traktoristy a jejich přesné provádění vyžaduje mnoho pozornosti. Manuální řízení těchto operací je náročné, mnohdy nepřesné, pomalé a může při nich docházet k poškození porostů.  Cílem je tuto potřebu a tedy i finanční náročnost obou operací snížit na minimum. 
 
Výsledkem tohoto projektu je výrazné zjednodušení procesu řezu ovocných dřevin a probírky plodů stejně jako snížení finanční náročnosti. Potřebnost vyplývá z potenciálu projektu snižovat náklady na pěstitelské operace a omezovat možné výrobní ztráty. V neposlední řadě dochází významným způsobem ke snížení fyzické náročnosti kladené na pracovníky při provádění řezu ovocných stromů v sadech.
 
Název projektu:
Reg.č.ž. 21/012/0411b/452/002674 Speciální stroje do ovocných sadů a ovocných školek
 
Hlavní cíl projektu:
Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

  

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ / NAZV

Níže uvedené projekty jsou řešeny s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum.


 

DKRVO - Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (2023 - 2027)

 • Řešitel: Ing. Lubor Zelený
 • Strategie dlouhodobé koncepce rozvoje VŠÚO Holovousy vychází a navazuje na DKRVO 2018-2022, na strategii k zajištění dlouhodobé udržitelnosti Centra definované v rámci projektu OVI a v návazném projektu NPU I – Výzkumné ovocnářské centrum (VOC). Současně reflektuje Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032, Strategii rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie MZe 2030“), Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a Metodiku hodnocení VO Ministerstva zemědělství. Předkládaný DKRVO zahrnuje jak výzkumný/vědecký program, tak i personální a ostatní synergické strategické cíle.
 • Jsou řešeny dva výzkumné záměry:
 • VZ01 - Výzkum udržitelné produkce ovoce v podmínkách změn klimatu a priorit společnosti 1
 • VZ02 - Výzkum udržitelné produkce ovoce v podmínkách změn klimatu a priorit společnosti 2


QK23020046 - Inovativní postupy managementu jabloňových sadů pro zvýšení konkurenceschopnosti tuzemské produkce (2023 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Klára Scháňková, Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., RNDr. Aneta Bílková
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně
 • Cílem projektu je získání poznatků pro zlepšení a stabilizaci ekonomické situace ovocnářského sektoru pomocí inovace vytipovaných prvků výrobní technologie jabloní s nejvyšším potenciálem zlepšení rentability, stability a bezpečnosti produkce. Dílčími cíli jsou inovace v oblasti řezu, regulace plodnosti a ochrany proti škodlivým organismům využitelné jak v integrované, tak v ekologické produkci. Inovace bude založena na nových postupech, technologiích a výběru účinných látek na ochranu rostlin, které umožní omezení rizik výskytu reziduí pesticidů v produktech a omezení jejich vlivu na složky životního prostředí a necílové organismy. Účelem inovace je dosahování vysokých a stabilních výnosů plodů z jednotky plochy s optimální tržní velikostí a nízkou reziduální a ekologickou stopou.


QK23020107 - Výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů (2023 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Klára Scháňková, Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D.,
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
 • Cílem řešení projektu je výzkumně ověřit nové postupy pěstování ovocných dřevin v rámci kombinovaného využití půdy pro pěstování plodin a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. agrovoltaiky. Sledován bude vliv instalovaných fotovoltaických (FVe) panelů na produkci a prosperitu pěstovaných druhů drobného ovoce, např. Rubus a Ribes, v porovnání s referenční plochou. Získaná energie bude následně lokálně využita pro automatizaci a robotizaci polních prací či závlahu pěstovaných plodin. Na základě ověřených výsledků měření a použitých metod bude vypracována metodika pro pěstitele, která spolu s recenzovanými články umožní rozvoj nového konceptu agrovoltaiky u trvalých kultur v podmínkách České republiky.


QK22010268 - Vývoj systémů pro genotypování ovocných plodin a jejich implementace do praxe (2022 - 2025)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Bc. Jana Čmejlová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Prof. Dr. Ing. Boris Krška

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ing. Pavel Voráček
 • Cíle návrhu projektu: 
 1. Genotypizace jabloní dříve vyvinutým systémem SSR markerů - implementace do praxe VŠÚO , firmy Fytos a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZŮZ). 
 2. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci švestek SSR markery, analýza švestek udržovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 3. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci třešní SSR markery, analýza třešní pěstovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 4. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci hrušní SSR markery, analýza hrušní udržovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 5. Vývoj metod genotypizace ovocných plodin na základě částečného sekvenování genomů 
 6. Vývoj metod genotypizace ovocných plodin na základě amplikonového sekvenování 


QK22020019 - Inovace integrované a ekologické produkce ovoce a révy vinné v návaznosti na nově se šířící druhy škodlivých organismů (2022 - 2024)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Mendelova univerzita v Brně
 • Cíle návrhu projektu: 
 1. Monitoring aklimatizace nových a šíření již aklimatizovaných invazních škodlivých organismů (ŠO) ovocných plodin a révy vinné na území ČR.
 2. Studium patologického profilu aklimatizovaných populací invazních ŠO a jeho vlivu na jejich reálnou škodlivost v klimatických podmínkách ČR.
 3. Standardizace monitorovacích metod k monitoringu invazních ŠO.
 4. Optimalizace termínů ochrany za účelem eliminace škod způsobených invazními druhy ŠO.
 5. Inovace metod ochrany ovoce a révy vinné vhodných proti stávajícím problematickým i novým invazním druhům vhodných do systémů integrované a ekologické produkce.
 6. Publikování výstupů/výsledků: Nmet, Nmap, Jimp, Z, Jost. 


QK22020045 - Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR (2022-2024)

 • ŘEŠITELÉ: Prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Mgr. Matěj Semerák, Ing. Anežka Semrádová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. (hlavní příjemce) - Ing. David Dušek Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Cílem projektu je získání poznatků o problematice využití geograficky nepůvodních druhů dřevin (GND) v lesním hospodářství ČR. Budou shromážděny relevantní poznatky poznatky z domácí i zahraniční odborné literatury. Pozornost bude zaměřena na otázky biologie a stanovištních nároků GND, jejich produkce, pěstování, vlivu na stanovišě, fytopatologických rizicích, rizika invazivnosti. Budou vyhodnoceny (aktualizovány) výsledky dlouhodobých pěstebních experimentů a dlouhodobých provenienčních ploch GND. Dále budou provedena getenická šetření pro ověření původu a bude vypracována databáze getenického screeningu. Výstupy projektu budou zaměřeny na výklad klasifikace GND (Hkonc) využitelný při rozhodování orgánů státní správy a na metodické postupy pro pěstování GND ve směsích našich domácích dřevin. 


QK21010170 - Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0 (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martina Marečková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Petr Kareš
 • Projekt přinášı́ řešenı́ nové koncepce ovocného sadu, se zaměřenı́m na produkci kvalitnı́ch tržnı́ch jablek, s reálným využitı́m senzorové techniky, cı́lených zásahů, pokročilých metod automatizace, umělé inteligence a robotiky. Nahlı́žı́ na problematiku komplexně od výběru vhodných genotypů a odrůd tzv. sloupcovitých jablonı́, po nový systém ukotvenı́ stromů s výhledem na nástup robotiky. Cı́lem projektu je také vyvinout mechanizačnı́ prvek pro sklizeň plodů a představit možnosti pěstovánı́ ovoce s vyššı́ efektivitou při minimálnı́ potřebě lidské práce, která je jinak nedı́lnou součástı́ pěstovánı́ ovoce. S vývojem autonomnı́ch systémů a technologiı́ monitoringu sadu výrazně zvýšı́me efektivitu zásahů na úrovni jednotlivých stromů.


QK21010200 - Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Pavol Suran, Prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, Petr Kareš
 • Cı́lem projektu je vyšlechtit nové genotypy 4 ovocných druhů (jabloň, slivoň, třešeň, meruňka) se zvýšenou suchovzdornostı́ a mrazuvzdornostı́ prostřednictvı́m šlechtěnı́ rostlin. Vyvinout metodiky selekce genotypů ovoce odolných vůči suchu a poškozenı́ generativnı́ch orgánů pozdnı́mi jarnı́mi mrazy. Poskytnout genotypy s vylepšenou kvalitou plodů pro přı́mý konzum a s vysokým obsahem prospěšných bioaktivnı́ch látek. Výběr odolných genotypů vůči suchu a mrazu bude mı́t přesah do ovocnářské produkce v důsledku jejich nižšı́ho nároku na zálivku a ochranu proti mrazu. Podstata jejich odolnosti bude podložena daty z měřenı́ metabolických procesů, enzymatické aktivity a anatomicko-morfologických změn.

 
QK21020395 - Produkce fytoplazem prostých školkařských výpěstků a jejich ochrana před reinfekcí (2021 – 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Mgr. Petra Jiroutová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
 • Ozdravovánı́ výchozı́ch rostlin ovocných druhů od fytoplazem pro systém certifikace pomocí chemoterapie, kryoterapie a explantátů v in vitro kulturách. Charakteristika infekcí ESFY, AP a PD ve školkách se zaměřením na latentní infekce. Monitoring vektorů ve školkách a jejich molekulární determinace. Nové inovované kontrolnı́ strategie (pesticidy, odpuzujı́cı́ látky), omezujı́cı́ výskyt a šı́řenı́ fytoplazem s důrazem na výchozí množitelský materiál.
 

QK1910065 - Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. František Paprštein CSc., Ing. Lenka Drbohlavová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Prof.Ing. Josef Špak DrSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Provést a vyhodnotit testy (NGS, PCR) na přítomnost virů, viroidů a fytoplazem u výchozího materiálu jabloně (2019). Uplatnit nové postupy ozdravování s využitím perspektivních antivirotických látek, popřípadě kryonože (2023). Získat vysoce kvalitní rozmnožovací materiál odrůd jabloně s kvalitativně zcela novou znalostí o zdravotním stavu (přítomnosti mikroorganismů) při použití diagnostiky Nové Generace Sekvenování (2023). Založit experimentální poloprovozní výsadbu jabloně pro ověření výsledků výzkumu (2023). Vypracovat certifikovanou metodiku produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS (2023).
 

QK1910104 - Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. František Paprštein CSc., Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. Andrea Pešavová, Ing. Lenka Drbohlavová, RNDr. Patrik Čonka

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemiko-technologická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Cílem projektu je do roku 2023 vytvoření unikátní databáze metabolomických ´fingerprintů´ jablek různého geografického původu, která by posloužila k ověření jejich autenticity. Opakované vstupy v různých rocích sklizně umožní podchycení variability metabolomu v důsledku meziročního kolísání klimatických podmínek, agrotechniky i podmínek skladování. K řešení navrhneme a využijeme matematicko-statistické modely optimální pro hodnocení a validaci získaných výsledků. Jablka z prodejní sítě ČR bude možno pomocí těchto metod zařadit podle geografického původu, typu agrotechniky použité při pěstování a použitých pesticidů. Zaměříme se na odhalování případné falešné deklarace země původu. Tento výzkum posílí konkurenceschopnost českých prvovýrobců ovoce a omezí klamání spotřebitelů.
   

QK1910137 - Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martin Mészáros Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby - doc.Dr.Ing. Jaroslav Salava, Ing. Rostislav Salava
 • Cílem řešení projektu v obecném pojetí je rozšíření druhové a zejména odrůdové skladby pěstovaného ovoce a posílení tak konkurenceschopnosti českého ovocnářství prostřednictvím komplexního řešení projektu s těmito vymezenými okruhy řešení: U perspektivních odrůd stanovit hladinu náchylnosti k běžným patogenům poškozujících výsadby ovoce, stanovit fenologická data, růstové a školkařské charakteristiky, pomologické znaky a hospodářské vlastnosti a dále ověřit nutriční vlastnosti, skladovatelnost a potenciál využitelnosti pro zpracování potravinového výrobku z tohoto ovoce. Na základě zjištěných skutečností vybrat a doporučit vhodné odrůdy do aktuálních klimatických podmínek ČR.

QK1910165 - Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing Klára Scháňková, Ing. Martina Šubrtová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Danková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Český hydrometeorologický ústav - Ing. Rostislav Fiala, Patria Kobylí, a.s. - Ing. Michal Schovánek, Petr Kareš, RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D., Univerzita Hradec Králové - RNDr. Lenka Plavcová Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Ing. Pavel Svoboda
 • Cílem projektu je vypracování metodiky managementu závlah u jádrovin a peckovin založené na hodnocení vláhových poměrů v sadech a fyziologické potřebě ovocných druhů v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství, a nabídnout tak pěstitelům nové, preciznější postupy omezující vliv nedostatku vody a umožňující hospodárné využití vodních zdrojů. Vypracovat metodu stanovení potřeby závlahy pomocí modelu vláhových podmínek zohledňujících meteorologické prvky, půdní faktory a fenologické fázi dřevin pomocí měření v pokusných výsadbách. Cílem projektu je také hodnocení kvality a termínu zrání plodů v závislosti na rozdílném vláhovém režimu jádrovin a peckovin v ovocných sadech.
   

QK1910290 - Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.) (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Blažek CSc., Ing. František Paprštein CSc., Ing. Ivona Žďárská, Ing. Lenka Drbohlavová, Ing. Lubor Zelený, Ing. Pavla Brandová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Nekvindová Ph.D.,  RNDr. Radek Čmejla Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ing. Kateřina Pazderů Ph.D., Petr Kareš, Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i. - Mgr. Jan Bartoš Ph.D.
 • Cílem projektu je dosáhnout významného urychlení šlechtitelského procesu třešní s pomocí
 1. Charakterizace šlechtitelských genových zdrojů a genome-wide association study (GWAS).
 2. Selekce rozpracovaného šlechtitelského materiálu třešní s využitím genetických markerů.
 3. Indukce mutací S-alel vedoucích k vzniku samosprašných genotypů.
 4. Zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva.
 5. Registrace odrůdy třešně vybrané na základě použitých genetických analýz.
 

QK1910296 - Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D, Ing. Ivana Novotná, Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biocont laboratory - Ing. Vladan Falta Ph.D., Masarykova univerzita - Prof. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D., Mendelova univerzita v Brně - Mgr. Radek Michalko Ph.D., RADANAL - doc.Ing. Aleš Horna CSc., RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D.
 • Cíle předkládaného projektu jsou shrnuty do následujících bodů:
 1. Využití nově vyvinutých programů pro signalizaci zásahů proti klíčovým škůdcům a patogenům ovoce a stanovení jejich efektivity v rozhodovacím procesu ochrany.
 2. Stanovení vlivu různého managementu ochrany sadů na přirozené nepřátele škůdců a jejich aktivní podpora.
 3. Testování přípravků nebo bioagens kompatibilních s ekologickou produkcí.
 4. Studium obsahu a koncentrace bioaktivních látek v ovoci pocházející z IP a EP z různých regionů ČR.
 5. Vytvoření certifikovaných metodik: 5.1. Aplikace přípravků na regulaci škodlivých organizmů na základě použití podpůrných signalizačních programů v IP a EP 5.2. Podpora benefičních organizmů v EP ovoce.
 
 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY / TAČR             


 

 

SS01020234 - Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce (TAČR) (2020 - 2023)


 • ŘEŠITELÉ: Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Bc. Jana Niedobová Ph.D., Ing.Jana Ouředníčková Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemicko-technolovická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc, Ovocnářská unie České republiky, z.s. - Ing. Jana Kloutvorová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i - Ing. Jitka Stará Ph.D
 • Řešení je zaměřeno na dosažení těchto cílů: 1.vypracování šetrných technologií ochrany jádrovin a drobného ovoce ve vztahu ke snížení chemických vstupů pro systémy nízkoreziduální a bezreziduální produkce 2.snížení výskytu kontaminantů v ovoci a tedy i omezení jejich dietárního příjmu konzumenty 3. vytipování pomalu degradujících účiných látek a látek s významným negativním vlivem na necílové organismy z důvodů jejich omezení nebo vyloučení ze systému náhradou účinnými biologickými přípravky nebo vhodnými novými přípravky na ochranu rostlin  Výstupy projektu přispějí k omezení chemických vstupů do technologie produkce ovoce, zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a k omezení rizik negativních vlivů cizorodých látek na prosředí a zdraví populace ČR.

 


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


LTI20007 -  INTER - INFORM, Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu (2020 - 2023)

 

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Agrovýzkun Rapotín, Agritec Plant Research, Mendelu, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum spol s.r.o.
 


MINISTERSTVO KULTURY


DH23P03OVV036 - Stopy tradičního hospodaření v průmyslově, zemědělsky a rekreačně intenzivně využívaných regionech: jejich identifikace, dokumentace, záchrana a možnosti využití (2023 – 2027)

 • ŘEŠITELÉ: prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Ing. Anežka Semrádová
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
 • Hlavním cílem projektu je ucelení informací v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na mapování reliktů historické hospodářské činnosti člověka na půdě. Jedná se o nový přístup – propojení zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, krajinářství, případně vybraných odvětví průmyslu spolu s historií, archeologií, památkovou péčí a muzeologií.


MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001088 - FVE VSUO – Holovousy

 • CÍL PROJEKTU: projektu: Instalací plánované FVE dojde ke snížení spotřeby primární el. energie, část spotřeby el. energie bude VSUO po realizaci projektu zajišťovat provozem vlastní FVE.
 • PLÁNOVANÝ INSTALOVANÝ VÝKON FVE: 295 kWp.
 • Akumulace není realizována.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO