Probíhající projekty tuzemské


 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ / NAZV

Níže uvedené projekty jsou řešeny s finanční podporou Ministerstva zemědělství, Národní agentury pro zemědělský výzkum.


DKRVO - Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (2018 - 2022)

 • ŘEŠITEL: Ing. Lubor Zelený

Strategie dlouhodobé koncepce rozvoje VŠÚO Holovousy vychází a navazuje na strategii k zajištění dlouhodobé udržitelnosti Centra definované v rámci projektu OVI a v návazném projektu NPU I – Výzkumné ovocnářské centrum (VOC). Současně reflektuje Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022 a potřeby zemědělského resortu definované Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Předkládaná DKRVO zahrnuje jak výzkumný/vědecký program, tak i personální a ostatní synergické strategické cíle.
Jsou řešeny dva výzkumné záměry:
VZ001 - Zvýšení efektivity intenzívních systémů produkce ovoce
VZ002 - Adaptace ovocnářské produkce na klimatické změny se zaměřením na šetrné využívání přírodních zdrojů a nové spotřebitelské trendy


QK22010268 - Vývoj systémů pro genotypování ovocných plodin a jejich implementace do praxe (2022 - 2025)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Bc. Jana Čmejlová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Prof. Dr. Ing. Boris Krška

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ing. Pavel Voráček
 • Cíle návrhu projektu: 
 1. Genotypizace jabloní dříve vyvinutým systémem SSR markerů - implementace do praxe VŠÚO , firmy Fytos a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZŮZ). 
 2. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci švestek SSR markery, analýza švestek udržovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 3. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci třešní SSR markery, analýza třešní pěstovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 4. Vývoj a implementace systému pro genotypizaci hrušní SSR markery, analýza hrušní udržovaných ve VŠÚO, Fytos a ÚKZÚZ
 5. Vývoj metod genotypizace ovocných plodin na základě částečného sekvenování genomů 
 6. Vývoj metod genotypizace ovocných plodin na základě amplikonového sekvenování 


QK22020019 - Inovace integrované a ekologické produkce ovoce a révy vinné v návaznosti na nově se šířící druhy škodlivých organismů (2022 - 2024)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Mendelova univerzita v Brně
 • Cíle návrhu projektu: 
 1. Monitoring aklimatizace nových a šíření již aklimatizovaných invazních škodlivých organismů (ŠO) ovocných plodin a révy vinné na území ČR.
 2. Studium patologického profilu aklimatizovaných populací invazních ŠO a jeho vlivu na jejich reálnou škodlivost v klimatických podmínkách ČR.
 3. Standardizace monitorovacích metod k monitoringu invazních ŠO.
 4. Optimalizace termínů ochrany za účelem eliminace škod způsobených invazními druhy ŠO.
 5. Inovace metod ochrany ovoce a révy vinné vhodných proti stávajícím problematickým i novým invazním druhům vhodných do systémů integrované a ekologické produkce.
 6. Publikování výstupů/výsledků: Nmet, Nmap, Jimp, Z, Jost. 


QK22020045 - Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR (2022-2024)

 • ŘEŠITELÉ: Prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Mgr. Matěj Semerák, Ing. Anežka Semrádová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. (hlavní příjemce) - Ing. David Dušek Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Cílem projektu je získání poznatků o problematice využití geograficky nepůvodních druhů dřevin (GND) v lesním hospodářství ČR. Budou shromážděny relevantní poznatky poznatky z domácí i zahraniční odborné literatury. Pozornost bude zaměřena na otázky biologie a stanovištních nároků GND, jejich produkce, pěstování, vlivu na stanovišě, fytopatologických rizicích, rizika invazivnosti. Budou vyhodnoceny (aktualizovány) výsledky dlouhodobých pěstebních experimentů a dlouhodobých provenienčních ploch GND. Dále budou provedena getenická šetření pro ověření původu a bude vypracována databáze getenického screeningu. Výstupy projektu budou zaměřeny na výklad klasifikace GND (Hkonc) využitelný při rozhodování orgánů státní správy a na metodické postupy pro pěstování GND ve směsích našich domácích dřevin. 


QK21010170 - Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0 (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martina Marečková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Technická fakulta, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní, Petr Kareš
 • Projekt přinášı́ řešenı́ nové koncepce ovocného sadu, se zaměřenı́m na produkci kvalitnı́ch tržnı́ch jablek, s reálným využitı́m senzorové techniky, cı́lených zásahů, pokročilých metod automatizace, umělé inteligence a robotiky. Nahlı́žı́ na problematiku komplexně od výběru vhodných genotypů a odrůd tzv. sloupcovitých jablonı́, po nový systém ukotvenı́ stromů s výhledem na nástup robotiky. Cı́lem projektu je také vyvinout mechanizačnı́ prvek pro sklizeň plodů a představit možnosti pěstovánı́ ovoce s vyššı́ efektivitou při minimálnı́ potřebě lidské práce, která je jinak nedı́lnou součástı́ pěstovánı́ ovoce. S vývojem autonomnı́ch systémů a technologiı́ monitoringu sadu výrazně zvýšı́me efektivitu zásahů na úrovni jednotlivých stromů.


QK21010200 - Šlechtění ovocných druhů na odolnost k abiotickým vlivům v kombinaci s vysokým obsahem antioxidačních látek v plodech (2021 – 2025)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Pavol Suran, Prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, Petr Kareš
 • Cı́lem projektu je vyšlechtit nové genotypy 4 ovocných druhů (jabloň, slivoň, třešeň, meruňka) se zvýšenou suchovzdornostı́ a mrazuvzdornostı́ prostřednictvı́m šlechtěnı́ rostlin. Vyvinout metodiky selekce genotypů ovoce odolných vůči suchu a poškozenı́ generativnı́ch orgánů pozdnı́mi jarnı́mi mrazy. Poskytnout genotypy s vylepšenou kvalitou plodů pro přı́mý konzum a s vysokým obsahem prospěšných bioaktivnı́ch látek. Výběr odolných genotypů vůči suchu a mrazu bude mı́t přesah do ovocnářské produkce v důsledku jejich nižšı́ho nároku na zálivku a ochranu proti mrazu. Podstata jejich odolnosti bude podložena daty z měřenı́ metabolických procesů, enzymatické aktivity a anatomicko-morfologických změn.

 
QK21020395 - Produkce fytoplazem prostých školkařských výpěstků a jejich ochrana před reinfekcí (2021 – 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková Ph.D., Ing. Michal Skalský Ph.D., Mgr. Petra Jiroutová Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
 • Ozdravovánı́ výchozı́ch rostlin ovocných druhů od fytoplazem pro systém certifikace pomocí chemoterapie, kryoterapie a explantátů v in vitro kulturách. Charakteristika infekcí ESFY, AP a PD ve školkách se zaměřením na latentní infekce. Monitoring vektorů ve školkách a jejich molekulární determinace. Nové inovované kontrolnı́ strategie (pesticidy, odpuzujı́cı́ látky), omezujı́cı́ výskyt a šı́řenı́ fytoplazem s důrazem na výchozí množitelský materiál.
 

QK1910065 - Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. František Paprštein CSc., Ing. Lenka Drbohlavová

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Prof.Ing. Josef Špak DrSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Provést a vyhodnotit testy (NGS, PCR) na přítomnost virů, viroidů a fytoplazem u výchozího materiálu jabloně (2019). Uplatnit nové postupy ozdravování s využitím perspektivních antivirotických látek, popřípadě kryonože (2023). Získat vysoce kvalitní rozmnožovací materiál odrůd jabloně s kvalitativně zcela novou znalostí o zdravotním stavu (přítomnosti mikroorganismů) při použití diagnostiky Nové Generace Sekvenování (2023). Založit experimentální poloprovozní výsadbu jabloně pro ověření výsledků výzkumu (2023). Vypracovat certifikovanou metodiku produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS (2023).
 

QK1910104 - Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. František Paprštein CSc., Ing. Jiří Sedlák Ph.D, Ing. Andrea Pešavová, Ing. Lenka Drbohlavová, RNDr. Patrik Čonka

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemiko-technologická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc., Zemědělské družstvo Dolany - Ing. Jiří Fišer
 • Cílem projektu je do roku 2023 vytvoření unikátní databáze metabolomických ´fingerprintů´ jablek různého geografického původu, která by posloužila k ověření jejich autenticity. Opakované vstupy v různých rocích sklizně umožní podchycení variability metabolomu v důsledku meziročního kolísání klimatických podmínek, agrotechniky i podmínek skladování. K řešení navrhneme a využijeme matematicko-statistické modely optimální pro hodnocení a validaci získaných výsledků. Jablka z prodejní sítě ČR bude možno pomocí těchto metod zařadit podle geografického původu, typu agrotechniky použité při pěstování a použitých pesticidů. Zaměříme se na odhalování případné falešné deklarace země původu. Tento výzkum posílí konkurenceschopnost českých prvovýrobců ovoce a omezí klamání spotřebitelů.
   

QK1910137 - Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing. Luděk Laňar Ph.D., Ing. Martin Mészáros Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Mendelova univerzita v Brně - Ing. Tomáš Nečas Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby - doc.Dr.Ing. Jaroslav Salava, Ing. Rostislav Salava
 • Cílem řešení projektu v obecném pojetí je rozšíření druhové a zejména odrůdové skladby pěstovaného ovoce a posílení tak konkurenceschopnosti českého ovocnářství prostřednictvím komplexního řešení projektu s těmito vymezenými okruhy řešení: U perspektivních odrůd stanovit hladinu náchylnosti k běžným patogenům poškozujících výsadby ovoce, stanovit fenologická data, růstové a školkařské charakteristiky, pomologické znaky a hospodářské vlastnosti a dále ověřit nutriční vlastnosti, skladovatelnost a potenciál využitelnosti pro zpracování potravinového výrobku z tohoto ovoce. Na základě zjištěných skutečností vybrat a doporučit vhodné odrůdy do aktuálních klimatických podmínek ČR.

QK1910165 - Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Martin Mészáros Ph.D., Ing. Jan Náměstek Ph.D., Ing Klára Scháňková, Ing. Martina Šubrtová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Danková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Český hydrometeorologický ústav - Ing. Rostislav Fiala, Patria Kobylí, a.s. - Ing. Michal Schovánek, Petr Kareš, RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D., Univerzita Hradec Králové - RNDr. Lenka Plavcová Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - Ing. Pavel Svoboda
 • Cílem projektu je vypracování metodiky managementu závlah u jádrovin a peckovin založené na hodnocení vláhových poměrů v sadech a fyziologické potřebě ovocných druhů v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství, a nabídnout tak pěstitelům nové, preciznější postupy omezující vliv nedostatku vody a umožňující hospodárné využití vodních zdrojů. Vypracovat metodu stanovení potřeby závlahy pomocí modelu vláhových podmínek zohledňujících meteorologické prvky, půdní faktory a fenologické fázi dřevin pomocí měření v pokusných výsadbách. Cílem projektu je také hodnocení kvality a termínu zrání plodů v závislosti na rozdílném vláhovém režimu jádrovin a peckovin v ovocných sadech.
   

QK1910290 - Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.) (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jan Blažek CSc., Ing. František Paprštein CSc., Ing. Ivona Žďárská, Ing. Lenka Drbohlavová, Ing. Lubor Zelený, Ing. Pavla Brandová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Nekvindová Ph.D.,  RNDr. Radek Čmejla Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Česká zemědělská univerzita v Praze - Ing. Kateřina Pazderů Ph.D., Petr Kareš, Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i. - Mgr. Jan Bartoš Ph.D.
 • Cílem projektu je dosáhnout významného urychlení šlechtitelského procesu třešní s pomocí
 1. Charakterizace šlechtitelských genových zdrojů a genome-wide association study (GWAS).
 2. Selekce rozpracovaného šlechtitelského materiálu třešní s využitím genetických markerů.
 3. Indukce mutací S-alel vedoucích k vzniku samosprašných genotypů.
 4. Zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva.
 5. Registrace odrůdy třešně vybrané na základě použitých genetických analýz.
 

QK1910296 - Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství (2019 - 2023)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D, Ing. Ivana Novotná, Ing. Jiří Kaplan, Ing. Veronika Danková, RNDr. Aneta Bílková

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Biocont laboratory - Ing. Vladan Falta Ph.D., Masarykova univerzita - Prof. Mgr. Stanislav Pekár Ph.D., Mendelova univerzita v Brně - Mgr. Radek Michalko Ph.D., RADANAL - doc.Ing. Aleš Horna CSc., RNDr. Tomáš Litschmann Ph.D.
 • Cíle předkládaného projektu jsou shrnuty do následujících bodů:
 1. Využití nově vyvinutých programů pro signalizaci zásahů proti klíčovým škůdcům a patogenům ovoce a stanovení jejich efektivity v rozhodovacím procesu ochrany.
 2. Stanovení vlivu různého managementu ochrany sadů na přirozené nepřátele škůdců a jejich aktivní podpora.
 3. Testování přípravků nebo bioagens kompatibilních s ekologickou produkcí.
 4. Studium obsahu a koncentrace bioaktivních látek v ovoci pocházející z IP a EP z různých regionů ČR.
 5. Vytvoření certifikovaných metodik: 5.1. Aplikace přípravků na regulaci škodlivých organizmů na základě použití podpůrných signalizačních programů v IP a EP 5.2. Podpora benefičních organizmů v EP ovoce.
 
 

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY / TAČR             TN01000062 NCK1 - Národní centrum kompetence,                
Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin, 
Dílčí projekt 07 Ovoce  (2019 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Lubor Zelený, Ing. Pavol Suran, RNDr. Radek Čmejla, Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. (hl. příjemce), Agritec Plant Research s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o., Ing. Hana Jakešová, CSc., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., SAATEN - UNION CZ s.r.o., SEMO a.s., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Vesa Velhartice, a. s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Účelem projektu je v souladu s trendy moderního šlechtitelství produkce samosprašných odrůd nabídnout praxi produkt, odrůdu nebo službu pro zjednodušení a zefektivnění managementu třešňových sadů. Realizací tohoto projektu bude možné šlechtitelům a pěstitelům třešní nabídnuta možnost analýzy S-alel jejich odrůd za úplatu, což v ČR doposud nikdo nenabízí.


TJ04000065 – Návrh nedestruktivních metod na analýzu dusíkatého stresu v ovocnářství (2020 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Klára Scháňková, Ing. Hana Hnátková, Ing. Martin Mészáros Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Univerzita Hradec Králové – Přírodovědecká fakulta ( hl. příjemce) – doc. RNDr. Jan Šlégr Ph.D.

 • Hlavním cílem projektu je nalezení vhodné nedestruktivní metody pro detekci obsahu dusíku v rostlinných pletivech jádrovin, peckovin, révy vinné a jahodníku se zaměřením na využití snímání pomocí UAV. Pro analýzy budou využita různá senzorická řešení jako jsou např. vhodné kamery včetně frekvenčních filtrů, spektroskopy, nebo laserové diody a fotodiody. Snímky vzniklé jako výstupy z použitých kamer budou dále zpracovány pokročilými metodami konvolučních neuronových sítí. Z jednotlivých výstupů budou použity různé vegetační indexy, u kterých bude pak statisticky zhodnocena míra korelace zjištěných dat s laboratorně stanoveným obsahem dusíku v rostlinné matrici.

 

TJ04000245 – Studium chování fosfonátů s cílem snížení ztrát v rostlinných produktech (2020 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Aneta Bílková, Ing. Marián Varga, Ing. Pavlína Knapová, Ing. Pavol Suran, Ing. Veronika Danková, Ing. Radek Vávra Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Výzkumný ústav organických syntéz a.s. – Ing. Jana Volková

 • Hlavním cílem projektu je studium chování fosfonátů v různých částech ovocných plodin sohledem na snížení ztrát ve zpracovatelských produktech. Cílem navrhovaného projektu bude jednak optimalizace metody LC/MS pro detekci těchto látek v reálných vzorcích a monitoring fosfonátů (Fosetyl-Al - suma fosetylu, kyseliny fosfonové a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl) v různých částech ovocných dřevin jádrovin (listy, dřevo, plody) a zeminy. Zároveň bude probíhat výzkum vlivu aplikace vybraných pesticidů obsahujících fosfonáty na jejich obsah v jádrovinách. Navrhnout efektivní opatření technologie pěstování ovoce s minimálním výskytech fosfonátů v ovoci či zpracovatelských produktech bude dalším cílem projektu.

 

TJ04000389 – Inovace detekce genů rezistence ke strupovitosti jabloně a jejich pyramidizace pomocí molekulárních markerů (2020 - 2022)

 • ŘEŠITELÉ: Ing Ivona Žďárská, Bc. Josef Podlipný, Mgr. Soňa Stierandová Ph.D., Ing. Radek Vávra Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.

 • Cílem projektu je vývoj metod pro detekci molekulárních markerů typu SNP ve vazbě s geny zodpovědnými za rezistenci jabloní k patogenu Venturia inaequalis, a to konkrétně geny Rvi2, Rvi4 a Rvi6, pro potřeby šlechtění, kdy se pomocí těchto markerů bude provádět genotypování vhodných rodičů jako dárců genů rezistence a následná genotypizace potomstev vzniklých křížením těchto rodičů s cílem získat jedince s jedním nebo více geny rezistence (pyramidizace). Na základě konkrétních potřeb šlechtitelů bude vypracována metodika detekce genů rezistence pomocí sekvenování, alelické diskriminace a SNaPshot. Výsledky projektu budou zavedeny do praxe ve formě funkčního vzorku, užitného vzoru a certifikované metodiky.


SS01020234 - Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce (TAČR) (2020 - 2023)


 • ŘEŠITELÉ: Ing. Michal Skalský Ph.D., Ing. Bc. Jana Niedobová Ph.D., Ing.Jana Ouředníčková Ph.D.
 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Vysoká škola chemicko-technolovická v Praze - Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc, Ovocnářská unie České republiky, z.s. - Ing. Jana Kloutvorová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i - Ing. Jitka Stará Ph.D
 • Řešení je zaměřeno na dosažení těchto cílů: 1.vypracování šetrných technologií ochrany jádrovin a drobného ovoce ve vztahu ke snížení chemických vstupů pro systémy nízkoreziduální a bezreziduální produkce 2.snížení výskytu kontaminantů v ovoci a tedy i omezení jejich dietárního příjmu konzumenty 3. vytipování pomalu degradujících účiných látek a látek s významným negativním vlivem na necílové organismy z důvodů jejich omezení nebo vyloučení ze systému náhradou účinnými biologickými přípravky nebo vhodnými novými přípravky na ochranu rostlin  Výstupy projektu přispějí k omezení chemických vstupů do technologie produkce ovoce, zvýšení kvality a bezpečnosti ovoce a k omezení rizik negativních vlivů cizorodých látek na prosředí a zdraví populace ČR.

 


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


LTI20007 -  INTER - INFORM, Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu (2020 - 2023)

 

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Agrovýzkun Rapotín, Agritec Plant Research, Mendelu, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum spol s.r.o.
 
 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO