Přístrojové vybavení laboratoří


Kapalinový chromatograf
Plynový chromatograf
Sekvenovací linka
Flow boxy (Mini-H)
Real-time PCR
FT-NIR spektrometr (Antaris II)
Titrátor (Titroline 7000)
Sekvenovací linka

Laboratoře VŠÚO jsou vybaveny moderními přístroji, které dovolují provádět široké spektrum analýz. Pracoviště se dalšími přístroji vybavuje, v nejbližší době se plánuje pořízení kompletního přístrojového vybavení pro analýzu reziduí v ovoci.

Přehled přístrojového vybavení:

 • Custom BioGenic System 1500

Jedná se o kryogenickou nádobu s vakuovou izolací. Zařízení slouží pro uchování vzorků v parách kapalného dusíku. Kontejner má speciálně vyrobenou vestavbu pro ukládání vzorků do hliníkových boxů. Vzorky ve formě segmentů dormantních výhonů jsou před uložením do boxů zataveny do polyolefinových svařovacích trubic.
 

 • LCi-SD kompaktní systém pro měření průběhu fotosyntézy

Slouží pro určení rychlosti fortosyntézy a výměny plynů v listech rostlin a udává okamžitý výkon fotosyntézy přímo na stanovišti rostliny.
 

 • CCM 200 plus - přístroj pro měření obsahu chlorofylu

Slouží pro měření obsahu chlorofylu v listech
 

 • Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Exion LC AD, SCIEX Triple Quad 5500+, QTRAP Ready) 
            Přístroj slouží ke stanovení reziduí pesticidů.
 
 
 • Kapalinový chromatograf (HPLC, Agilent 1260 Infinity) s DAD , RID a FLD
           Přístroj se využívá ke stanovení významných obsahových látek v ovoci.  Hlavními sledovanými analyty jsou flavonoidy (antokyany), polyfenolické látky, vitaminy a sacharidy. Vybrané látky jsou sledovány rovněž v                 průběhu procesu skladování a zpracování ovoce. 

 

 • CoulArray (CoulArray Multi-electrode Array Detector)

Jedná se o elektrochemický detektor, který je tandemově propojený s kapalinovým chromatografem a umožňuje sledování elektroaktivních látek. Tento přístroj je určen především ke stanovení celkové antioxidační aktivity.
 

 • Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Agilent 7890B GC System,  Agilent 7000C GC/MS Triple Quad)   

Přístroj slouží k prověření zdravotní nezávadnosti ovoce (např. rezidua pesticidů.). Dále je možno ho využít ke stanovení aromatických látek v plodech ovoce.
 

 • Genetické analyzátory 

Jedním ze zakoupených přístrojů je sekvenátor na bázi kapilární elektroforézy, další z nich je již přístroj, který se řadí k sekvenátorům nové generace (Next generation sequencing –NGS). S využitím NGS probíhá sekvenování velkého množství vzorku na mikročipu. Hlavní využití je plánováno v oblasti molekulární charakterizace genomu ovocných plodin a odrůd uchovávaných v polních kolekcích VŠÚO Holovousy s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy jako výchozí materiál pro šlechtitelské účely a vytvořit core collection. Předpokládá se nalezení markerů, které budou v těsné vazbě s důležitými fenotypovými znaky. Získané poznatky budou následně využity při výběru optimálních rodičovských kombinací ve šlechtitelských programech. Dalším plánem je výzkum genetického základu rezistencí a odolností k napadení škodlivými organismy i ke stresovým a abiotickým faktorům.
 

 • FT-NIR spektrometr (Antaris II) 

Přístroj Antaris II je založen na tom, že měřené plody nejsou přístrojem poškozeny. Tento přístroj pracuje na principu spektrometrie v blízké infračervené oblasti (tedy 800-2500 nm). Přístroj je určen k nedestruktivnímu měření refrakce, penetrace, obsahu vlákniny, obsahu vody, aj. K této metodě je vždy ke kalibraci přístroje potřeba porovnávací destruktivní metoda (refraktometr, penetrometr, aj.). Pokud máme dostatek kalibračních dat (několik tisíc), je možné destruktivní metody vynechat.
 

 • Ruční NIR spektrometr (MicroPhazir)

Ruční NIR spektrometr pracuje na podobném principu jako Antaris II s výhodou možnosti vzít přístroj přímo do sadu a s nevýhodou menší přesnosti. Je nejprve opět třeba destruktivních kalibračních dat. Bude se využívat hlavně na určení sklizňové zralosti plodů přímo na stromě/keři.
 

 • Titrátor (Titroline 7000)

Titrátor je určen k jednoduchým analýzám kyselosti, množství kyselin a vitaminu C ve šťávě z ovoce, v přesnídávkách atd.
 

 • Lyofilizátor (LyoQuest Eco-55)

Lyofilizace ovoce, neboli sušení mrazem je způsob úpravy vzorku k chromatografickým metodám. Přístroj také slouží k úpravě ovoce, které bude až rok skladováno. Ovoce si zachová svou barvu, vůni a veškeré prospěšné látky, kromě vody.
 

 • Diferenční skenovací kalorimetr (Q 20)

Diferenční skenovací kalorimetr (DSC) slouží k naměření tepelných změn ve vzorku. Tyto analýzy mají za cíl zpřesnit kryoprotokol, tak aby při zamražování a odtávání nedocházelo v rostlinném materiálu k intracelulární tvorbě ledových krystalů, což je pro buňky letální.
 

 • Programovatelný zamrazovač (IceCube 14S)

IceCube slouží k zamrazení vzorků dle předem zadaných podmínek tak, aby při zamražení nedocházelo v rostlině k tvorbě ledových krystalů. (Tyto podmínky byly zjištěny pomocí DSC.) Zamražené vzorky budou přeneseny do skladovací dewarovy nádoby s kapalným dusíkem a uchovány až několik desítek let.
 

 • Flow boxy (Mini-H), biohazard boxy (Bio-II-Advance-3)

Boxy slouží k práci se sterilním materiálem vypěstovaným v in vitro podmínkách.
 

 • Penetrometr (TA 1)

Penetrometr měří pevnost dužniny v jednotkách kg na penetrovanou plochu.
 

 • Real-time PCR 

Real-time PCR je přístroj, umožňující odečítat PCR reakci v reálném čase bez použití elektroforézy, a slouží k diagnostice rostlinných patogenů a rozlišování jejich kmenů podle metodik EPPO s velikou přesností. Přístroj umožňuje výrazné urychlení diagnostických metod jak u rutinního testování, tak ve výzkumných projektech na rostlinných patogenech. Pomocí metody lze rovněž detekovat patogeny v hmyzích přenašečích. Dalším plánovaným využitím jsou genetické analýzy, sledování genových mutací, zjišťování jednotlivých genotypů, skenování genů a vyšetření polymorfismů.
 

 • ICP-MS hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Analýza výživného stavu rostlin a půdy. Ve vzorku lze stanovit obsah makroprvků, mikroprvků i stopových prvků či těžkých kovů. Vzorky rostlinného materiálu musí být před analýzou na hmotnostním spektrometru mineralizovány. K přípravě mineralizátů slouží blok pro mikrovlnný rozklad.
 

 • Analyzátor dusíku

Pro stanovení obsahu dusíku ve vzorku slouží kontinuální průtokový analyzátor SAN++. Na základě těchto rozborů je možné zjistit výživný stav ovocných plodin a následně sestavit plány hnojení výsadeb.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO