Přístrojové vybavení laboratoří


Kapalinový chromatograf
Plynový chromatograf
Sekvenovací linka
Flow boxy (Mini-H)
Real-time PCR
FT-NIR spektrometr (Antaris II)
Titrátor (Titroline 7000)
Sekvenovací linka

Laboratoře VŠÚO jsou vybaveny moderními přístroji, které dovolují provádět široké spektrum analýz. Pracoviště se dalšími přístroji vybavuje, v nejbližší době se plánuje pořízení kompletního přístrojového vybavení pro analýzu reziduí v ovoci.

Přehled přístrojového vybavení:

 • Custom BioGenic System 1500

Jedná se o kryogenickou nádobu s vakuovou izolací. Zařízení slouží pro uchování vzorků v parách kapalného dusíku. Kontejner má speciálně vyrobenou vestavbu pro ukládání vzorků do hliníkových boxů. Vzorky ve formě segmentů dormantních výhonů jsou před uložením do boxů zataveny do polyolefinových svařovacích trubic.
 

 • LCi-SD kompaktní systém pro měření průběhu fotosyntézy

Slouží pro určení rychlosti fortosyntézy a výměny plynů v listech rostlin a udává okamžitý výkon fotosyntézy přímo na stanovišti rostliny.
 

 • CCM 200 plus - přístroj pro měření obsahu chlorofylu

Slouží pro měření obsahu chlorofylu v listech
 

 • Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Exion LC AD, SCIEX Triple Quad 5500+, QTRAP Ready) 
            Přístroj slouží ke stanovení reziduí pesticidů.
 
 
 • Kapalinový chromatograf (HPLC, Agilent 1260 Infinity) s DAD , RID a FLD
           Přístroj se využívá ke stanovení významných obsahových látek v ovoci.  Hlavními sledovanými analyty jsou flavonoidy (antokyany), polyfenolické látky, vitaminy a sacharidy. Vybrané látky jsou sledovány rovněž v                 průběhu procesu skladování a zpracování ovoce. 

 

 • CoulArray (CoulArray Multi-electrode Array Detector)

Jedná se o elektrochemický detektor, který je tandemově propojený s kapalinovým chromatografem a umožňuje sledování elektroaktivních látek. Tento přístroj je určen především ke stanovení celkové antioxidační aktivity.
 

 • Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (Agilent 7890B GC System,  Agilent 7000C GC/MS Triple Quad)   

Přístroj slouží k prověření zdravotní nezávadnosti ovoce (např. rezidua pesticidů.). Dále je možno ho využít ke stanovení aromatických látek v plodech ovoce.
 

 • Genetické analyzátory 

Jedním ze zakoupených přístrojů je sekvenátor na bázi kapilární elektroforézy, další z nich je již přístroj, který se řadí k sekvenátorům nové generace (Next generation sequencing –NGS). S využitím NGS probíhá sekvenování velkého množství vzorku na mikročipu. Hlavní využití je plánováno v oblasti molekulární charakterizace genomu ovocných plodin a odrůd uchovávaných v polních kolekcích VŠÚO Holovousy s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy jako výchozí materiál pro šlechtitelské účely a vytvořit core collection. Předpokládá se nalezení markerů, které budou v těsné vazbě s důležitými fenotypovými znaky. Získané poznatky budou následně využity při výběru optimálních rodičovských kombinací ve šlechtitelských programech. Dalším plánem je výzkum genetického základu rezistencí a odolností k napadení škodlivými organismy i ke stresovým a abiotickým faktorům.
 

 • FT-NIR spektrometr (Antaris II) 

Přístroj Antaris II je založen na tom, že měřené plody nejsou přístrojem poškozeny. Tento přístroj pracuje na principu spektrometrie v blízké infračervené oblasti (tedy 800-2500 nm). Přístroj je určen k nedestruktivnímu měření refrakce, penetrace, obsahu vlákniny, obsahu vody, aj. K této metodě je vždy ke kalibraci přístroje potřeba porovnávací destruktivní metoda (refraktometr, penetrometr, aj.). Pokud máme dostatek kalibračních dat (několik tisíc), je možné destruktivní metody vynechat.
 

 • Ruční NIR spektrometr (MicroPhazir)

Ruční NIR spektrometr pracuje na podobném principu jako Antaris II s výhodou možnosti vzít přístroj přímo do sadu a s nevýhodou menší přesnosti. Je nejprve opět třeba destruktivních kalibračních dat. Bude se využívat hlavně na určení sklizňové zralosti plodů přímo na stromě/keři.
 

 • Titrátor (Titroline 7000)

Titrátor je určen k jednoduchým analýzám kyselosti, množství kyselin a vitaminu C ve šťávě z ovoce, v přesnídávkách atd.
 

 • Lyofilizátor (LyoQuest Eco-55)

Lyofilizace ovoce, neboli sušení mrazem je způsob úpravy vzorku k chromatografickým metodám. Přístroj také slouží k úpravě ovoce, které bude až rok skladováno. Ovoce si zachová svou barvu, vůni a veškeré prospěšné látky, kromě vody.
 

 • Diferenční skenovací kalorimetr (Q 20)

Diferenční skenovací kalorimetr (DSC) slouží k naměření tepelných změn ve vzorku. Tyto analýzy mají za cíl zpřesnit kryoprotokol, tak aby při zamražování a odtávání nedocházelo v rostlinném materiálu k intracelulární tvorbě ledových krystalů, což je pro buňky letální.
 

 • Programovatelný zamrazovač (IceCube 14S)

IceCube slouží k zamrazení vzorků dle předem zadaných podmínek tak, aby při zamražení nedocházelo v rostlině k tvorbě ledových krystalů. (Tyto podmínky byly zjištěny pomocí DSC.) Zamražené vzorky budou přeneseny do skladovací dewarovy nádoby s kapalným dusíkem a uchovány až několik desítek let.
 

 • Flow boxy (Mini-H), biohazard boxy (Bio-II-Advance-3)

Boxy slouží k práci se sterilním materiálem vypěstovaným v in vitro podmínkách.
 

 • Penetrometr (TA 1)

Penetrometr měří pevnost dužniny v jednotkách kg na penetrovanou plochu.
 

 • Real-time PCR 

Real-time PCR je přístroj, umožňující odečítat PCR reakci v reálném čase bez použití elektroforézy, a slouží k diagnostice rostlinných patogenů a rozlišování jejich kmenů podle metodik EPPO s velikou přesností. Přístroj umožňuje výrazné urychlení diagnostických metod jak u rutinního testování, tak ve výzkumných projektech na rostlinných patogenech. Pomocí metody lze rovněž detekovat patogeny v hmyzích přenašečích. Dalším plánovaným využitím jsou genetické analýzy, sledování genových mutací, zjišťování jednotlivých genotypů, skenování genů a vyšetření polymorfismů.
 

 • ICP-MS hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Analýza výživného stavu rostlin a půdy. Ve vzorku lze stanovit obsah makroprvků, mikroprvků i stopových prvků či těžkých kovů. Vzorky rostlinného materiálu musí být před analýzou na hmotnostním spektrometru mineralizovány. K přípravě mineralizátů slouží blok pro mikrovlnný rozklad.
 

 • Analyzátor dusíku

Pro stanovení obsahu dusíku ve vzorku slouží kontinuální průtokový analyzátor SAN++. Na základě těchto rozborů je možné zjistit výživný stav ovocných plodin a následně sestavit plány hnojení výsadeb.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO