Konzultace a poradenství


Pro tazatele z řad mikro, malých a středních podniků v oblasti zemědělství poskytujeme odborné konzultace VŠÚO Holovousy s.r.o. nabízí v období od 1. ledna 2020 do 31.12. 2020 poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“. Tazatelé z řad mikro, malých a středních podniků se mohou obracet přímo (telefonicky, elektronicky, písemně či osobně) na odborníky z jednotlivých oddělení, podle jejich zaměření, kteří pomohou tazateli zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru.
 

Témata dotazů a příslušný odborný poradce:


  • testování zdravotního stavu ovocných plodin

RNDr. Radek Čmejla Ph.D., 739197729, Radek.cmejla@vsuo.cz
 

  • ochrany ovoce

Ing. Michal Skalský, 776 332 803, Michal.skalsky@vsuo.cz
Ing. Darina Hadvigová, 605 336 127, Darina.hadvigova@vsuo.cz

 

  • výživy a hnojení

Ing. Jan Náměstek Ph.D., 732 659 806, Jan.namestek@vsuo.cz 
Ing. Darina Hadvigová, 605 336 127, Darina.hadvigova@vsuo.cz
 

  • pěstitelských technologií

Ing. Luděk Laňar Ph.D., 605 853 395, Ludek.lanar@vsuo.cz
Ing. Darina Hadvigová, 605 336 127, Darina.hadvigova@vsuo.cz
 

  • školkařské produkce

Ing. Luděk Laňar Ph.D., 605 853 395, Ludek.lanar@vsuo.cz
 

  • skladování ovce

Ing. Lubor Zelený, 731 659 008, Lubor.zeleny@vsuo.cz
 

  • starých odrůd

prof.Dr. Ing. Boris Krška, 722 927 534, Boris.krska@vsuo.cz
 

  •   nových odrůd      

Ing. Lubor Zelený, 731 659 008, Lubor.zeleny@vsuo.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO