Spolupořadatel
Holovouská chrupka
Mamutka
Grollova

ZRUŠENO

 
Činnost ČTPZ je financována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Konference byla pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. ve spolupráci s Julius Kühn-Institutem uspořádal ve dnech 26.-27.6.2019 mezinárodní konferenci Třešnové dny 2019. Vědeckou záštitu nad pořádáním akce převzal RNDr. Jan Nědělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd.
Slavnostní uvítání zahájilo dopolední blok přednášek. Jako první vystoupil ing. Radek Vávra, Ph.D. se svou prezentací Pokusy v třešňových výsadbách ve VŠÚO Holovousy, ve které porovnával výhody a nevýhody nakrytých a nenakrytých výsadeb třešní. Doc. ing. Aleš Horna, CSc. z firmy Radanal s.r.o. doplnil informace o zdraví prospěšných látkách v plodech třešní. Barbara Mila Novak, MSc.Ag.Sci. ve svém příspěvku K vyšší kvalitě: šlechtitelský program boloňské univerzity představila nové perspektivní odrůdy třešní. Na ní navázal Prof. Henryk Flachowsky z Julius Kühn-Institutu s prezentací Současný stav šlechtění ovoce v Dražďanech-Pillnitzu.
V dalším přednáškovém bloku sdíleli své zkušenosti švýcarští lektoři. Isabel Mühlenz, Dipl.-Ing. z Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung se ve své přednášce Produkce třešní ve Švýcarsku zaměřila na nejpěstovanější odrůdy, podnože a pěstitelské tvary. Thomas Schwizer, Dipl.-Ing.z Agroscope uvedl úspěšné příklady a vyhodnocení pokusu Zavlažovaní třešňových sadů, což velmi zaujalo přítomné pěstitele. Po přednášce šlechtitele Ing. Pavola Surana o odrůdách třešní VŠÚO Holovousy následovala degustace plodů odrůd a novošlechtění. Účastníci měli možnost ochutnat a ohodnotit celkem 51 vzorků třešní, mezi kterými nechyběly slavné holovouské odrůdy jako Tamara, Early Korvik, Christiana, Justyna, Kasandra, Irena i čtyři novinky z Julius Kühn- Institutu. I přes vysoké venkovní teploty proběhla prohlídka šlechtitelského sadu.
Druhý den se konala exkurze do komerčních sadů. První zastávkou bylo ZD Libčany, kde provozními výsadbami třešní různého věku provázel a diskutoval hlavní ovocnář ing. Miroslav Tošek. Ve Vlkově nad Lesy představil svoji firmu Fytos fruit ing. Pavel Voráček. Seznámil přítomné s pěstovanými odrůdami a sady, ve kterých jako ochranu využívá nadkrývací systém firmy Voen.
Konference se setkala s velkým zájmem ze strany českých i zahraničních pěstitelů. Celkem přijelo 80 účastníků z ČR, Maďarska, Německa, Itálie, Španělska, Polska, Velké Británie, Ukrajiny a Lotyšska. Oficiálním jednacím jazykem byla angličtina, byl zajištěn silmultánní překlad do češtiny. Akce byla podpořena Ministerstvem zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.
V roce 2020 budou Třešňové dny pořádány Julius Kühn-Institutem v Drážďanech – Pillnitzu. Jste srdečně zváni.
 

                                            

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO