Probíhající mezinárodní projekty

INNOBREED

 

Project 101061028 - Innovative Organic Fruit Breeding and uses

 • ŘEŠITELÉ: prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Lubor Zelený, Ing. Radek Vávra Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.
 • Mezinárodní projekt InnOBreed - „Inovativní šlechtění organického ovoce a jeho využití“ se zaměřuje na aplikaci inovativních řešení zacílených na společný vývoj a propagaci nových odrůd ovocných plodin pro systém produkce v rámci ekologického zemědělství.
  InnOBreed se z hlediska plodinového spektra mírného pásma zabývá převážně opadavými druhy ovocných stromů včetně jabloní, hrušní, broskvoní, švestek, meruněk, třešní a mandloní. Zacílení na takto hospodářsky významné, botanicky příbuzné většinou druhy čeledi růžovité nabízí možnosti syntetických přístupů a metodického přenosu poznatků z oblasti hodnocení znaků a molekulárně genetických přístupů.
 TO01000295 - Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku (1/2021 - 4/2024)

(Healthy berries in a changing climate: development of new biotechnological procedures for virus diagnostics, vector studies, elimination and safe preservation of strawberry and raspberry)

 • HLAVNÍ PŘÍJEMCE: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dr. Ing. Jana Fránová)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Mgr. Lucie Valentová Ph.D., Ing. Martina Rejlová; Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Norwegian Institute of Bioeconomy Research; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Jan Holub s.r.o.

 • FINANCOVÁNÍ: Projekt je podporován sumou € 1,430,000 z Islandsko-Lichtenšteinsko-Norských fondů skrze granty EEA a Technologické agentury České republiky (TAČR).

 

 • Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit produkční potenciál drobného ovoce, zejména jahodníku a maliníku, v měnících se klimatických podmínkách, a to pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin, které jsou testovány na přítomnost virů. Dalším cílem je zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů a lépe tak ochránit cenné rostliny v genofondech.

 BIOFRUITNET

Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850)
(11/2019 - 04/2023)

 

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D., Ing. Jiří Kaplan, Mgr. Gabriela Pravcová

 • Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost evropské produkce ekologického ovoce se zaměřením na ekologickou produkci jádrovin, peckovin a citrusového ovoce prostřednictvím:

1. Shromažďování a validací stávajících praktických a vědeckých poznatků o pěstování ekologického ovoce za účelem distribuce těchto poznatků mezi zeměmi EU prostřednictvím instruktáží jako jsou praktické návody, technologické postupy, videa a krátké články.
2. Posílení zavedených webových stránek a aplikací v pěstování ekologického ovoce a navázání spojení mezi nimi za účelem vytvoření silných sítí producentů ekologického ovoce a dalších zainteresovaných subjektů s dobrým tokem informací.

Více informací k projektu najdete
www.biofruitnet.eu

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO