Probíhající mezinárodní projektyCollaborative action for updating and documenting the berry genetic resources in EU - EU.BERRIES (01.01.2021 - 30.6.2022)

 

  • ŘEŠITELÉ: Prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

  • Projekt se týká dokumentace genetických zdrojů drobného ovoce v EU v rámci mezinárodní společnosti ECPGR.
  • Projekt má dva hlavní cíle:

1. Poskytovat informace o aktivně konzervované evropské diverzitě ex situ prostřednictvím databáze EURISCO. Při realizaci projektu budou v příslušných zemích popsány genetické zdroje drobného ovoce. Jedná se o taxonomické údaje, deskriptory FAO.
2. Účinně uchovávat a poskytovat přístup k jedinečným genovým zdrojům drobného ovoce v rámci evropských kolekcí. Kromě existujících genetických zdrojů bude projekt také zkoumat formy konzervace. Na tomto základě pak budou vypracovány technické pokyny pro řízení genové banky specifické pro jednotlivé ovocné druhy.
TO01000295 - Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku (1/2021 - 4/2024)

(Healthy berries in a changing climate: development of new biotechnological procedures for virus diagnostics, vector studies, elimination and safe preservation of strawberry and raspberry)

  • HLAVNÍ PŘÍJEMCE: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dr. Ing. Jana Fránová)

  • ŘEŠITELÉ: RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Mgr. Lucie Valentová Ph.D., Ing. Martina Rejlová; Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

  • SPOLUPRACUJÍCÍ: Norwegian Institute of Bioeconomy Research; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Jan Holub s.r.o.

  • FINANCOVÁNÍ: Projekt je podporován sumou € 1,430,000 z Islandsko-Lichtenšteinsko-Norských fondů skrze granty EEA a Technologické agentury České republiky (TAČR).

 

  • Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit produkční potenciál drobného ovoce, zejména jahodníku a maliníku, v měnících se klimatických podmínkách, a to pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin, které jsou testovány na přítomnost virů. Dalším cílem je zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů a lépe tak ochránit cenné rostliny v genofondech.

 BIOFRUITNET

Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850)
(11/2019 - 10/2022)

 

  • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D., Ing. Jiří Kaplan, Mgr. Gabriela Pravcová

  • Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost evropské produkce ekologického ovoce se zaměřením na ekologickou produkci jádrovin, peckovin a citrusového ovoce prostřednictvím:

1. Shromažďování a validací stávajících praktických a vědeckých poznatků o pěstování ekologického ovoce za účelem distribuce těchto poznatků mezi zeměmi EU prostřednictvím instruktáží jako jsou praktické návody, technologické postupy, videa a krátké články.
2. Posílení zavedených webových stránek a aplikací v pěstování ekologického ovoce a navázání spojení mezi nimi za účelem vytvoření silných sítí producentů ekologického ovoce a dalších zainteresovaných subjektů s dobrým tokem informací.

Více informací k projektu najdete
www.biofruitnet.eu

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO