19.11.2020 se konal Podzimní seminář pro pěstitele19.11.2020 se konal Podzimní seminář pro pěstitele

Publikováno: 26.11.2020


Již tradiční Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce z důvodu vládních nařízení a souvislostí s šířením pandemie Covid-19 konal formou online webináře. V letošním roce bylo téma semináře zaměřeno na meruňky a jejich pěstování.

Prezentovány byly především výsledky projektu NAZV QK1920124 – „Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR.“ Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. Úvodní přednáškou prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. a paní Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. účastníkům představili možnosti a výsledky studia mikrobiomu meruněk získané s využitím moderních technik sekvenování nové generace. Na tuto přednášku navázala Ing. Martina Rejlová a Ing. Pavol Suran z VŠÚO Holovousy s.r.o., kteří přednesli příspěvky týkající se výskytu meruňkových patogenů ve výsadbách a zhodnotili citlivost meruněk k fytoplazmě ESFY. Ing. Martin Mészáros, Ph.D. pak účastníkům představil vhodné podnože k pěstování meruněk v podmínkách ČR a v posledním příspěvku Ing. Luděk Laňar, Ph.D. promluvil o možnostech oddalování kvetení meruněk pomocí růstových regulátorů jako prevenci před mnohdy devastujícími účinky pozdních jarních mrazů. Webináře se zúčastnilo 14 online posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti.

Konání této akce bylo podpořeno Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií a Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO