KONALA SE 5. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSYKONALA SE 5. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

Publikováno: 20.09.2021


Dne 15. 9. 2021 se konala 5. demonstrační farma ve VŠÚO Holovousy. Téma této akce bylo školkařství a integrovaná ochrana v ovocných školkách. 

Zazněla velmi zajímavá témata: AKTUALITY V OBLASTI ZDRAVOTNÍHO STAVU VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU 
- INTEGROVANÁ OCHRANA VE ŠKOLKAŘSKÉ PRODUKCI -
- KONTROLA VÝROBY ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU OVOCNÝCH DŘEVIN  
- MOŽNOSTI ROBOTICKÉ REGULACE PLEVELŮ VE ŠKOLKAŘSTVÍ
- KONTAKTNÍ HERBICIDNÍ LÁTKY DO ŠKOLKAŘSKÉ VÝROBY – jak nahradit dikvát?
-  UKÁZKA FYTOSANITÁRNÍCH POROSTŮ RODU TAGETES, diskuse o zakládání a ošetřování. Dále zhlédnutí pokusného porostu  a diskuse nad možností využívání pokrutin brukvovitých rostlin proti půdní únavě
-  JABLONĚ VYŠLECHTĚNÉ VE VŠUO HOLOVOUSY - JEJICH PĚSTOVÁNÍ V INTEGROVANÉ PRODUKCi

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO