Nová kniha Šlechtění ovoce v HolovousíchNová kniha Šlechtění ovoce v Holovousích

Publikováno: 01.12.2019


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. vydal v těchto dnech novou knihu s názvem Šlechtění ovoce v Holovousích, autor Lubor Zelený a kolektiv.Kniha shrnuje šlechtitelskou činnost VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY a její výsledky v podobě vyšlechtěných odrůd ovocných druhů do roku 2019. Jsou zde uvedeny dřívější i současné používané metody vedoucí k nalezení nové odrůdy. Tyto metody zahrnují selekci v juvenilních fázích vývoje semenáčů, polní selekci i postupné zapojení a využívání molekulárně asistované selekce hybridních semenáčů. Z doprovodných selekčních mechanismů nabývá stále více na významu vhodnost k dlouhodobému skladování, obsah zdraví prospěšných látek i zpracovatelské charakteristiky ovoce.
Jedná se tedy o ucelenou monografii o šlechtění jádrovin a peckovin s popisem 97 odrůd původem z Holovous. Šlechtitelská činnost pokračuje nadále a ve Státní odrůdové zkušebně se nachází několik dalších novošlechtění v registračním řízení.
Všechny odrůdy popsané v knize jsou zároveň uchovávány a jejich rozmnožovací materiál je udržován pro další množení. Odrůdy jsou nabízeny školkařům a ovocnářům v ČR, EU i mimo EU. Cílem je vyšlechtit odrůdy pro využití pěstitelskou praxí na co možná největším území. Významná jsou tedy z hlediska budoucího rozšíření odrůd strategická partnerství dohodnutá v EU a v USA. Kniha vyšla za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Za tuto vydařenou publikaci děkujeme všem, kteří se na jejím vzniku podíleli.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO