Projekt Využití genetických markerů pro ověření odrůdové identity meruněkProjekt  Využití genetických markerů pro ověření odrůdové identity meruněk

Publikováno: 05.05.2021


V rámci 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA byl řešen projekt TJ02000071 "Využití genetických markerů pro ověření odrůdové identity meruněk"  v letech 2019-2021.
Řešiteli byli Ing. Veronika Nekvindová, Ph.D., Ing. Ivona Žďárská, Ing. Pavol Suran, prof. Dr. Ing. Boris Krška, RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D., externí aplikační garant - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
Cílem projektu byl vývoj sady genetických SSR markerů a vytvoření souboru referenčních odrůd pro spolehlivou identifikaci odrůd meruněk na principu fragmentační analýzy. Na základě toho byla vyvinuta unikátní sada 19 SSR markerů pro genotypizaci meruněk. Výsledná sada umožňuje zjednodušit, zrychlit a zpřesnit proces identifikace neznámých odrůd meruněk a zkvalitnit šlechtitelský proces.
Hlavními výsledky projektu byla certifikovaná metodika, funkční vzorek a souhrnná výzkumná zpráva. Rutinní zavedení metody identifikace odrůd meruněk pomocí SSR markerů zajistí funkční vzorek a certifikovaná metodika. Souhrnná výzkumná zpráva přehledně zpracovává problematiku ověřování pravosti odrůd meruněk, vytvoření banky DNA, celý proces výběru vhodných SSR markerů, optimalizaci a validaci metody a statistické zhodnocení finální sady SSR markerů. Kromě metodiky řešení obsahuje databázi profilů jednotlivých SSR markerů vybraných referenčních odrůd a profily analyzovaných markerů pro všechny identifikované unikátní genotypy.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO