Projekt Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na suchoProjekt Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho

Publikováno: 28.04.2021


V roce 2021 byl zdárně ukončen dvouletý projekt č. TJ02000066 s názvem „Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho“ financovaný Technologickou agenturou České republiky (programem ZÉTA). Projekt byl řešen ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové a cílem projektu bylo nalézt rychlou a jednoduchou metodu, která by v laboratorních podmínkách dokázala předpovědět míru odolnosti ovocných druhů k suchu. Výzkum byl zaměřen na odrůdy jabloně a třešně, které byli převedeny do in vitro kultur.

V roce 2020 byl v rámci projektu organizován workshop, na kterém se mohli účastníci dovědět více o reakcích rostlin na sucho a o laboratorních metodách, pomocí kterých lze predikovat odolnost jednotlivých odrůd k suchu. Dalším výstupem projektu byla publikace s názvem „Physiological Responses of Apple and Cherry In Vitro Culture under Different Levels of Drought Stress“ (https://www.mdpi.com/2073-4395/10/11/1689), která seznamuje odbornou veřejnost s dosaženými výsledky. Zároveň také vyšla ucelená Certifikovaná metodika odolnosti ovocných plodin k suchu v in vitro podmínkách, která přehledně shrnuje použité metody a případným zájemcům poskytuje návod k zavedení těchto metod do své praxe (https://www.vsuo.cz/cs/vzdelani-a-poradenstvi/knihovna/metodiky-odborne-publikace-a-sw).

V závěru projektu byly na základě všech dosažených výsledků získaných z měření morfologických, fyziologických a biochemických parametrů určeny odrůdy potenciálně odolné vůči stresu ze sucha. Jako kritérium bylo zvoleno vícero parametrů souběžně. Z morfologických parametrů to byl co nejnižší pokles obsahu vody v rostlinách se současným nízkým poklesem listové plochy. V rámci biochemických parametrů je to nízký nárůst obsahu reaktivních forem kyslíku se současným vysokým antioxidační potenciálem rostliny, akumulace osmolytik (cukrů a prolinu) a nízkou koncentrací kyseliny abscisové. 

Pořadí ovocných odrůd v toleranci ke stresu suchem bylo na základě všech dat stanoveno následovně: odrůdy jabloní ‘Malinové holovouské‘ > ‘Car Alexander‘ >‘Rubinstep‘ ≥ ‘Fragrance‘> ‘Idared‘ 
odrůdy třešní ‘Napoleonova‘ > ‘P-HL-C‘ > ‘Regina‘ > ‘Kaštánka‘ ≥‘Sunburst‘

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO