Screening a identifikace nových potenciálně antiviroticky působících látek s potenciálem využití proti viru SARS-CoV-2 Screening a identifikace nových potenciálně antiviroticky působících látek s potenciálem využití proti viru SARS-CoV-2

Publikováno: 11.11.2022


Dotační program Královéhradeckého kraje - ASISTENČNÍ VOUCHERY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE          Kód programu:  21SMAC02  
     
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. realizuje v rámci programu Asistenční vouchery KHK přípravu a vypracování dokumentace projektu s názvem Screening a identifikace nových potenciálně antiviroticky působících látek s potenciálem využití proti viru SARS-CoV-2.
 
Název projektu:
Č. j. KUKHK-10425/RG/2022 - Screening a identifikace nových potenciálně antiviroticky působících látek s potenciálem využití proti viru SARS-CoV-2.
 
Řěšitel:
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. - Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
Partneři projektu: 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) (prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.), 
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) - katedra buněčné biologie a genetiky. (prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.)
Anotace projektu:
VŠÚO identifikuje kandidátní látky s antimikrobiální a zejména antivirovou účinností a to zejména proti ssRNA+ virům, ke kterým patří i SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID 19. 2. VŠCHT Praha identifikuje pomocí pokročilých analytických metod chemické složení těchto látek. Ve spolupráci VŠCHT, VŠÚO a UPOL bude v první fázi otestována účinnost extraktu nebo identifikované chemické látky na neinfekčních modelových in vitro nebo in vivo buněčných liniích a modelech. Počítáme s testem antivirové i antibakteriální účinnosti. V jednotlivých  časově navazujících fázích řešení projektu bude odborná veřejnost  a aplikační sféra  průběžně seznamována s dílčími  výsledky formou workshopů.  Bude tak zajištěna zpětná vazba  v oblasti dosažených dílčích cílů s potenciálními uživateli výsledků projektu.   
       
Hlavní cíl projektu:
Účelová neinvestiční dotace na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru, který bude v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 strategii.
 
Projekt byl podpořen dotací z dotačního programu Asistenční vouchery Královéhradeckého kraje v rámci realizace Smart akcelerátoru Královéhradeckého kraje II. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0015065.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO