Seminář pěstitelů ovoce 2021Seminář pěstitelů ovoce 2021

Publikováno: 26.11.2021


Tradiční Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce z důvodu souvislostí s šířením pandemie Covid-19 v České republice konal formou online webináře. V letošním roce byla celá akce zaměřena na meruňky a jejich pěstování. Prezentovány byly především výsledky projektu NAZV QK1920124 – „Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR.“
Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. Úvodní přednášku Ing. Martiny Rejlové o monitoringu výskytu patogenů ve výsadbách meruněk doplnila Mgr. Michaela Kracíková o výsledky účinnosti vybraných pesticidů proti nejčastěji identifikovaným patogenům v pletivech odumírajících stromů meruněk. Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Z Univerzity Palackého v Olomouci pak účastníkům představil výsledky studia mikrobiomu meruněk získané s využitím moderních technik sekvenování. Na tuto přednášku navázal Ing. Tomáš Machálek, MBA ze společnosti Yara Agri Czech Republic s.r.o. s přednáškou o výživě meruněk. RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni přednesl příspěvek zaměřený na možnosti ochrany ovocných dřevin proti jarním mrazíkům. Ing. Luděk Laňar, Ph.D. svým příspěvkem navázal na tuto přednášku a seznámil posluchače s výsledky oddalování nástupu kvetení meruněk. Na semináři bylo představeno také portfolium firem AG Novachem a Fertistav CZ a.s. Poslední přednáška semináře Ing. Martina Mészárose, Ph.D. byla zaměřená na vliv různých podnoží a jejich výšky štěpování na růst a plodnost meruněk.
Na seminář se přihlásilo celkem 46 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Konání této akce bylo podpořeno Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií a Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO