Webinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SADECHWebinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SADECH

Publikováno: 24.11.2021


Dne 18.11.2021v 9:30 hod se konal webinář na téma „Precizní zemědělství v sadech“, který pořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÝZKUMNÝM A ŠLECHTITELSKÝM ÚSTAVEM OVOCNÁŘSKÝM HOLOVOUSY s.r.o.
Webinář zahájila Ing. Veronika Hlaváčková, která přítomným podala informaci o České technologické platformě pro zemědělství a o formách přenosu informací ke konečným uživatelům, tedy zemědělcům. Dále pokračovala Ing. Jaroslava Nekvasilová. Ta představila program webináře, který se skládal ze čtyřech přednášek:
• Šlechtění odrůd ovoce pro precizní zemědělství – Ing. Lubor Zelený
• Využití kapkové závlahy v ovocných sadech – Ing. Martin Mészáros Ph.D.
• Nástup robotiky a autonomie do ovocnářství – doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
• Precizní zemědělství v ochraně ovoce – Ing. Michal Skalský Ph.D..
Precizní zemědělství v sadech je tématem, které je pro ovocnáře tématem, které je zajímá hlavně z pohledu snížení nákladů, snížení potřeby pracovní síly, snížení dávek pesticidů a hnojiv apod. Vědci z VŠÚO řeší tuto otázku komplexně. Ve webináři proto zazněla různá témata, která skládají pohled na precizní zemědělství jako celek.
• Šlechtění odrůd ovoce pro precizní zemědělství – Ing. Lubor Zelený
Přednáška obsahuje přehled možností šlechtění ovoce pro precizaci v ovocnářství včetně souhrnu v současnosti realizovaných aktivit. Tyto aktivity zahrnují šlechtění na odolnost k významným chorobám, odolnost k vlivům počasí a tzv. plasticitu odrůd, speciální tvary např. sloupcovitý a zakrslý růst, autoregulační mechanismy násady plodů i speciální technologické požadavky např. samosprašnost. V druhé části se pak přednáška věnuje precizaci šlechtitelských postupů ke zvýšení efektivity celého procesu. Jedná se o celkové urychlení a zefektivnění procesu s pomocí předvýběrů materiálů např. s pomocí molekulárně asistované selekce, a nebo metody embryo-rescue pro zvýšení počtu semenáčů.
• Využití kapkové závlahy v ovocných sadech – Ing. Martin Mészáros Ph.D.
Přednáška je zaměřena na popis způsobů určování vláhové potřeby pro doplňkovou závlahu v ovocných sadech. Detailně se zde uvádí popis způsobů zavlažovaná skrze snímání půdní vlhkosti a pomocí modelového výpočtu evapotranspiračního odparu. V přednášce je popsán mechanizmus těchto postupů, jejich výhody i rizika při jejich používání v praxi. V návaznosti na stanovenou potřebu závlahy, je v přednášce prezentován postup pro stanovení dávky a intervalu zavlažování.
• Nástup robotiky a autonomie do ovocnářství – doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
V přednášce byly představeny nové technologie, přístroje a postupy, které se dají využívat v rámci precizního zemědělství.
• Precizní zemědělství v ochraně ovoce – Ing. Michal Skalský Ph.D..
Přednáška byla rozdělena na dvě části. První byla zaměřena na problematiku monitoringu škůdců ovoce a správné stanovení vhodného termínu ošetření přípravky na ochranu rostlin. Druhá část přednášky se věnovala inovacím v oblasti aplikace přípravků na ochranu rostlin pomocí moderních technologií.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO