WORKSHOP Vláhový režim ovocných dřevinWORKSHOP Vláhový režim ovocných dřevin

Publikováno: 23.03.2022


V rámci řešení projektu QK1910165 – „Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu“ byl jako výstup naplánován seminář Vláhový režim ovocných dřevin. Vzhledem k opatřením v souvislosti s šířením pandemie Covid-19 v České republice se tato akce konala formou online webináře. Seminář zahájil vedoucí projektu Ing. Martin Mészáros, Ph.D., který v krátkosti shrnul témata řešená v tomto projektu, jeho plánované a již publikované výsledky. Na úvodní slovo navázal svou přednáškou RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. ze společnosti Amet, který ve svém příspěvku shrnul doposud naměřená klimatická data z pokusných výsadeb. Poté se slova ujal opět doktor Mészáros, který účastníkům představil průběžné výsledky vlivu aplikované závlahy na ovocné dřeviny. Tento příspěvek byl zaměřen především na jabloně a meruňky. Ing. Pavol Suran poté pohovořil o výsledcích závlahových pokusů ve výsadbě třešní. Věnoval se především hodnocení plodnosti, kvality a zralosti plodů. Po krátké přestávce Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni prezentoval výsledky hodnocení kořenového systému jabloní, meruněk a třešní. Dalším příspěvkem RNDr. Lenka Plavcová z Univerzity Hradec Králové účastníkům webináře přiblížila doposud získané výsledky z hodnocení fyziologických parametrů, které souvisí s projevy sucha u ovocných dřevin a lze je dále využít k optimalizaci závlahového režimu. Ing. Rostislav Fiala, Ph.D. z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně pak svým příspěvkem toto téma rozšířil o využití modelování při optimalizaci potřeb závlahy u ovocných dřevin a uzavřel tím celý seminář. 

Na workshop se přihlásilo celkem 20 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Prezentované příspěvky shrnuly dosavadní výsledky získané v rámci řešeného projektu. Tématika sucha a závlah je v současné době velice žhavým tématem nejen mezi ovocnáři. Výzkum na tomto poli bude nadále pokračovat a výsledky budou pěstitelům i nadále předávány formou publikací a dalších plánovaných seminářů.

Záznam ze semináře můžte shlédnout zde:
 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO