Veřejné instituce a zájmová sdružení


Veřejné instituce a zájmová sdružení jsou organizace, které jsou poskytovateli finančních prostředků na naši činnost nebo s nimi spolupracujeme při zadávání výzkumných úkolů.
 

Veřejné instituce a zájmová sdružení:

 • Ministerstvo zemědělství ČR   eagri.cz
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   www.msmt.cz
 • Ministerstvo životního prostředí   www.mzp.cz
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský   eagri.cz
 • Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR   www.vyzkum.cz
 • Grantová agentura České republiky   www.gacr.cz
 • TAČR - Technologická agentura ČR   www.tacr.cz
 • Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO)   www.sispo.cz
 • Ovocnářská unie ČR   www.ovocnarska-unie.cz
 • Školkařský svaz Ovocnářské unie ČR   www.ovocnarska-unie.cz
 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace   www.cmssa.cz
 • Zelinářská unie Čech a Moravy   zucm.cz
 • KRNAP -  Správa Krkonošského národního parku   www.krnap.cz
 • KÚ KHK - Krajský úřad Královéhradeckého kraje   www.kr-kralovehradecky.cz
 • CIRI KHK - Centrum investic, rozvoje a inovací   cirihk.cz
 • Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství   www.ctpez.cz
 • ČTPZ - Česká technologická platforma pro zemědělství   www.ctpz.cz
 • ČTPRB – RB - Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií (Rostliny pro budoucnost)    www.rostlinyprobudoucnost.eu

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO