Výzkumné instituce


V rámci ČR spolupracujeme s výzkumnými ústavy, vysokými školami a univerzitami.
 

Spolupracující výzkumné instituce:

 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzyně   www.vurv.cz
 • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.   www.vupp.cz
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice   www.umbr.cas.cz
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin   www.ueb.cas.cz
 • Česká zemědělská univerzita v Praze   www.czu.cz
 • Mendelovova Univerzita v Brně   mendelu.cz
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumná laboratoř III. Interní gerontometabolické kliniky   www.fnhk.cz
 • Univerzita Palackého v Olomouci   www.upol.cz
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   www.vscht.cz
 • Český hydrometeorologický ústav   portal.chmi.cz
 • AMET - sdružení Litschmann & Suchý   www.amet.cz
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.   www.czechglobe.cz
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   www.ujep.cz
 • Chmelařský institut Žatec   www.chizatec.cz
 • Inotex,spol.s.r.o.   www.inotex.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO