ODDĚLENÍ TECHNOLOGIÍ


01
03
04
04

Činnosti oddělení

 • Výzkum agrotechnických opatření a nových technologií v ovocných sadech s následujícím zaměřením:
 • Výživa a hnojení ovocných kultur.
 • Závlaha intenzivních ovocných sadů.
 • Provádění podnožových pokusů.
 • Řez a tvarování ovocných dřevin.
 • Výzkum v oblasti technologií školkařské produkce.
 • Výzkum účinnosti pomocných látek, hnojiv, herbicidních přípravků.
 • Studium vlivu podmínek prostředí a technologií (vliv půdní únavy, krycí systémy, atd.) na růst, plodnost a kvalitu produkce ovoce.
 • Výzkum morfologie a eko-fyziologie ovocných dřevin.

Hospodářská činnost

Produkce:

 • jádrového a peckového ovoce
 • mladého výsadbového materiálu včetně vysokokmenů ovocných stromků
 • podnoží

Služby a nabídka pro pěstitele

Smluvní výzkum v oblasti:

 • testování účinnosti pomocných látek, hnojiv, herbicidních přípravků
 • pěstitelských technologií

Poradenská činnost

 • Odborné posouzení výsledků složení obsahu minerálních prvků v půdě i rostlinné hmotě.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO