53. ROČNÍK ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK53. ROČNÍK ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK

Publikováno: 28.01.2022


 Průběh 53. ročníku degustace jablek v roce 2022 na VŠÚO Holovousy
Degustace jablek se uskutečnila 19.1.2022 a zúčastnilo se jí 30 hodnotitelů z řad vlastních zaměstnanců, zahrádkářů, šlechtitelů a zástupců ÚKZÚZ. Celkem bylo hodnoceno 45 vzorků, z nichž 7 bylo skladováno v podmínkách ULO. Většina vzorků byla skladována v běžné nevětratelné chladírně při teplotě + 2°C, což se do značné míry projevilo na horším stavu konzumní kondice. Některé vzorky byly bohužel vzhledem k nedokonalému způsobu skladování a průběhu počasí a sklizní v roce 2021 již za svým zenitem (Gala, Rubín, Galaval, Jupiter, Santana, Vršovský granát).
Nejlépe hodnocené byly genotypy z Holovous, s přehledem zvítězilo novošlechtění HL 353/04, vzniklé křížením odrůd Angold a Braeburn.Jako druhá v pořadí se umístila odrůda Andera. Jako třetí a čtvrtý nejlepší vzorek bylo vyhodnoceno nšl. HL 1834 a odrůda Meteor. Za zmínku stojí také odrůda Orion, která skončila na druhém místě z hlediska celkové chuti. Tak jako i vloni jsme opět dali prostor pro nové genotypy vznikající u soukromého šlechtitele pana Josefa Buzrly z Moravského Žižkova, dále panu Jaroslavu Matejskovi a ÚEB Střížovice. Pan Buzrla zajistil pro degustaci čtyři odrůdy, nejúspěšnější z nich byla 583/7 (pracovní označení: Sissi), která skončila na 17. místě. Dále byl v degustaci zařazen genotyp 336/6 (prac. označení Vanessa), který si vysloužil pozici nejsladší odrůdy, a 2244/9 (prac. označení: Briliant), který však ještě na svoji pravou konzumní zralost čekal, a dosud neregistrovaný hybrid s pracovním názvem Larisa. Z ústavu experimentální botaniky Střížovice jsme mohli ochutnat 5 novošlechtění, z toho dvě sloupcovité Lambadu a Swing. Nejlépe z tohoto pracoviště se umístil hybrid 0970/2 (na 7. místě) a odrůda Rubelit (na 10. místě).
Výsledky 53. ročníku degustace poslouží pro vlastní srovnání hybridů mezi sebou, pro srovnání s pracovišti konkurenčními, tak aby se i nadále zvyšovala kvalita nejen nově vyšlechtěných jablek, ale celková péče v sadech a v rámci posklizňového uchování. V květnu bychom uskutečnili na ústavu opět tradiční jarní degustaci pro ty genotypy, které mají potenciál dlouhodobého skladování.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO