Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮProgram rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ

Publikováno: 03.12.2020


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. realizuje v rámci Programu rozvoje venkova, 4.1.1.b. Investice do zemědělských podniků projekt s názvem „Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů“.

Budou nakoupeny dva stroje  - traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč. a stroj na mechanizovaný řez ovocných dřevin a rovněž mechanickou regulaci plodnosti (probírku) ovocných stromů - ožínací lištu pro sady, svislou žabkovou lištu a stroj na redukci květů. Náplní projektu je pořízení stroje, jež umožnuje mechanizovaný řez ovocných dřevin a rovněž mechanickou regulaci plodnosti (probírku) ovocných stromů, včetně speciálního úzkorozchodného traktoru umožňujícího využití této pěstitelské technologie. Cílem je významným způsobem snížit potřebu ruční práce při řezu a regulaci plodnosti (probírky) ovocných dřevin. Řez i probírka jsou pracemi, jež jsou řešeny většinou najímáním sezónních zaměstnanců. V současné době je velmi problematické na tyto práce zajistit pracovníky. Cílem je tuto potřebu a tedy i finanční náročnost obou operací snížit na minimum.

Výsledkem tohoto projektu bude výrazné zjednodušení procesu řezu ovocných dřevin a probírky plodů stejně jako snížení finanční náročnosti. Pokud tyto operace nejsou realizovány v optimálním období a v dostatečné kvalitě, dochází k významným ztrátám na kvalitě produkce a její realizační ceně. Potřebnost vyplývá z potenciálu projektu snižovat náklady na pěstitelské operace, omezovat možné výrobní ztráty, omezovat závislost na dostupnosti sezónních pracovníků a rovněž potenciálu zvyšovat příjmy z jednotky plochy.

Projekt by měl být zrealizován nejpozději do konce měsíce června 2021.

Název projektu:
Reg.č.ž. 20-010/0411b/452/000943 Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů

Hlavní cíl projektu:
Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Projekt byl podpořen dotací v rámci 10.kola projektových opatření Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO