Projekt „Vývoj a validace souprav pro diagnostiku vybraných rostlinných virů“Projekt  „Vývoj a validace souprav pro diagnostiku vybraných rostlinných virů“

Publikováno: 05.05.2021


V rámci projektu byly navrženy dva diagnostické systémy pro detekci rostlinných virů na principu real-time PCR. První diagnostický systém byl navržen v multiplexním uspořádání pro viry, které mohou infikovat rostliny rybízu – Blackcurrant reversion virus (BRV) a Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV) a druhýV letech 2019 – 2021 byl v Laboratorním komplementu řešen projekt č. TJ02000159 na téma „Vývoj a validace souprav pro diagnostiku vybraných rostlinných virů“ financovaný Technologickou agenturou České republiky (TA ČR, program ZÉTA). systém pro testování Tomato ringspot virus (ToRSV) v simplexním uspořádání. Detekční systémy byly validovány pro použití s cyklerem Rotor-Gene Q (Qiagen) dle validačního schématu metodiky EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) PM 7/98(4) Specific requirements for laboratories preparing accreditation for a plant pest diagnostic activity.
Nově navržené metody by měly primárně sloužit ke kontrole zdravotního stavu rozmnožovacího materiálu. Real-time PCR metoda pro detekci ToRSV by měla být ještě využita jako konfirmační metoda pro ověření výsledků získaných imunoenzymatickou metodou ELISA. Výsledkem projektu bylo vytvoření dvou funkčních vzorků diagnostických souprav, které ve formě papírové krabičky obsahují zkumavky se všemi reagenciemi, které jsou potřebné pro diagnostiku virů rybízu BRV, GVBaV a ToRSV metodou na principu real-time. Dále byly sepsány dvě certifikované metodiky (Real-time PCR detekce virů Blackcurrant reversion virus (BRV) a Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV) v biologickém materiálu a Real-time PCR detekce viru Tomato ringspot virus (ToRSV) v biologickém materiálu), které primárně využije laboratoř Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Odbor diagnostiky škodlivých organismů pro testování zdravotního stavu ovocných plodin.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO