Projekt Výzkum využití odpadů z ovocných stromů jako zdroje cenných bioaktivních látekProjekt Výzkum využití odpadů z ovocných stromů jako zdroje cenných bioaktivních látek

Publikováno: 05.05.2021


Cílem projektu TJ02000196 ,,Výzkum využití odpadů z ovocných stromů jako zdroje cenných bioaktivních látek“ řešeného v roce 2019 – 2021 byl rozsáhlý výzkum obsahových látek v biomase ovocných stromů.
V rámci projektu byly vyvinuty a následně validovány 2 chromatografické metody s DAD detekcí pro separaci hlavních fenolických látek v jabloních (´Topaz´, ´Golden Delicious, ´Angold´, ´Meteor´, ´Melrose´, ´Fuji´, ´Braeburn´, ´Lady Silvia´, ´Rubinstep´ a ´Rubin´) a hrušních (´Clapova´, ´Konference´, ´Williamsova červená´, ´Williamsova´, ´Charneuská´, ´Lucasova´, ´Highland´, ´Grosdemange´, ´Thirriotova´ a ´General Leclerc´).  Sledovaným materiálem bylo listí, kůra, pupeny, květy, štěpka i plody 10 odrůd jabloní a 10 odrůd hrušní. Získané výsledky jsou užitečným zdrojem souhrnných informací o analytických metodách stanovení fenolických látek a antioxidantů až po možné využití materiálu z ovocných stromů, především listí v jarním období, je bohatým zdrojem bioaktivních látek. Tento materiál lze dále využít ve formě extraktů, výluhů, čajových směsí a pro případný vývoj dalších doplňků stravy.  Rostlinné produkty získané z těchto odpadních materiálů představují další možnost, jak přinést do lidské výživy alternativním způsobem látky podporující lidské zdraví.
Na základě projektu byly sepsány 3 diplomové práce, výsledky byly zpracovány v rámci certifikované metodiky a publikací.  

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO