Seminář pěstitelů ovoce 2022Seminář pěstitelů ovoce 2022

Publikováno: 24.11.2022


Tradiční Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce po dvouleté pauze způsobené pandemií Covid-19 opět konal prezenční formou v jednacím sále VŠÚO Holovousy. Prezentovány zde byly především výsledky projektů NAZV a DKRVO. Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. Úvodní přednáška prof. Dr. Ing. Borise Kršky byla zaměřená na vývoj sortimentu meruněk a doporučení pro jejich pěstování v současnosti. Další příspěvky byly zaměřeny na výživu a hnojení. Zajímavé přednášky na toto téma si připravili Ing. Tomáš Machálek ze společnosti YARA Agri Czech Republic s.r.o. a Ing. Martin Mészáros, Ph.D. z VŠÚO Holovousy. Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. následně přednášel o krajových odrůdách v extenzivním způsobu pěstování, kde vyzdvihl vlastnosti vybraných starých odrůd. Na semináři bylo představeno také portfolium firem AG Novachem s.r.o. a FERTISTAV CZ a.s. Ing. Žďárská seznámila posluchače s možnostmi identifikace odrůd meruněk pomocí molekulárně biologických metod. Odbornou část semináře zakončil Ing. Luděk Laňar, Ph.D. prezentací výsledků testování aplikace chemických látek za účelem redukce násady květů u slivoní. Na úplný závěr představila RNDr. Aneta Bílková služby Oddělení laboratorního komplementu VŠÚO Holovousy, který mimo jiné nabízí ovocnářům analýzy reziduí pesticidů v ovoci. 

Semináře se v letošním roce zúčastnilo celkem 26 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Konání této akce bylo podpořeno Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií a Národní agenturou pro zemědělský výzkum. 

    

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO