LABORATORNÍ KOMPLEMENT


01
11
02
04

Činnosti oddělení
Laboratorní komplement zahrnuje činnost tří laboratoří:


Laboratoř molekulární biologie se zabývá:

 • Výzkum a vývoj v oblasti genetiky ovocných stromů a jejich šlechtění s využitím moderních molekulárně-biologických postupů

 • Návrh systémů pro odlišení odrůd u jabloní, třešní, meruněk a dalších ovocných druhů

 • Využití metod molekulární biologie pro asistované šlechtění u jabloní a třešní

 • Hledání nových markerů pro hospodářsky zajímavé znaky u třešní

 • Stanovování S-alel u samosprašných i cizosprašných třešní a višní

 • Výzkum a vývoj v oblasti diagnostiky patogenů ovocných plodin s využitím metod ELISA a real-time PCR

 • Zavádění moderních způsobů diagnostiky rostlinných patogenů

 • Identifikace a detekce nových virů u ovocných plodin


Laboratoř chemických analýz se zabývá:

 • Stanovení reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině

 • Využití chromatografických metod pro stanovení chemických látek (vitamin C, anthokyany, polyfenolické látky) v peckovinách, jádrovinách a drobném ovoci

 • Stanovení celkové antioxidační aktivity, celkových polyfenolů u peckovin,  jádrovin a drobného ovoce pomocí spektrofotometrických metod


Laboratoř prvkové analýzy se zabývá:

 • Výzkum a vývoj v oblasti výživy ovocných stromů s využitím nejmodernějších analytických metod

 • Zavádění moderních metod analýzy prvkového složení ovocných plodin

 • Hledání prvkových markerů znečištění ovocných stromů, jejich opylovačů a ostatních živočichů v rámci potravních interakcí

 • Zavádění nových metod analýzy prvkového složení různých matric v oblasti ovocnářstvíAkreditace
V laboratořích Laboratorního komplementu je zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, stanovení pesticidů v ovoci a zelenině pomocí chromatografických metod a stanovení prvkového složení v rostlinném materiálu. Další podrobnosti o akreditaci Laboratorního komplementu (zkušební laboratoř číslo 1707) získáte v sekci „Akreditace a certifikace“ nebo přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..
 

Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu akreditace
 
Pověření
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Laboratoř molekulární biologie, je rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pověřena k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM).
 
Služby a nabídka pro pěstitele

 • Laboratorní diagnostika patogenů ovocných plodin v Laboratoři molekulární biologie (detaily zde)

 • Detekce reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v Laboratoři chemických analýz (detaily zde)

 • Analýza prvkového složení rostlinné hmoty a půdy v Laboratoři prvkové analýzy (detaily zde)


 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO