Eucarpia Fruit 2019

Ve dnech 3. - 7. června 2019 se konal v Praze 15. ročník sympózia o šlechtění a genetice

XV EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium

VŠÚO Holovousy s.r.o. zvítězil v soutěži o pořádání mezinárodní konference, která se koná v intervalu 4 let. Je to poprvé, kdy se konference ovocnářské sekce EUCARPIA konala v České republice.

Tematicky  bylo sympózium  zaměřeno  na  studium  genetické  diversity  kulturních  odrůd  a genotypů  ovocných  plodin,  šlechtění a reakci odrůd ovocných plodin vůči biotickým a abiotickým stresům v podmínkách měnícího se klimatu. Součástí byla i odborná exkurze do špičkových ovocnářských podniků, VŠÚO Holovousy s.r.o. a prohlídka Prahy. Účast  180  vědeckých,  výzkumných  a  odborných  pracovníků  z  celého  světa svěčí o velkém zájmu o tuto akci.

Jednání bylo rozděleno na 5 tématických sekcí:    

  • Biodiverzita a genetické zdroje     

  • Šlechtění ovocných plodin

  • Molekulární genetika a biotechnologie

  • Rezistence genotypů ovoce vůči biotickým a abiotickým stresům

  • Kvalita a bezpečnost ovoce a výrobků z ovoce

Ve spolupráci se společností ISHS byly vybrané příspěvky publikovány v Acta Horticulturae.
Vítána byla i účast sponzorských firem z oblasti produktů molekulární biologie, chemických firem a distributorů pesticidů apod.

Spolupořadatelé:  EUCARPIA  (European  Association  for Research  on  Plant  Breeding)  a  ISHS  (International Society for Horticultural Science) a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Místo konání: Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum (SIC)

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO